Бібліографічний посібник розроблений з метою ознайомлення користувачів різних категорій з загальними працями про наше місто, орієнтувати їх в наявній інформації нашої бібліотеки.

В посібнику представлена художня література, науково-популярна, публіцистична та путівники про Білу Церкву.

У виданні відображена література, яка знайомить читачів з творами письменників Білоцерківщини, а також з історією та культурою нашого міста.

Посібник розрахований на викладачів, студентів та всіх тих, хто цікавиться історією, культурою, природою рідного краю.

Правила користування бібліотекою Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну.

Порядок запису до бібліотеки.

 • Право користуватися бібліотекою мають учні, студенти, викладачі, майстри виробничого навчання та працівники структурних підрозділів БКСД.
 • Під час запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитись з правилами користування і підтвердити готовність їх виконання своїм підписом в читацькому формулярі.
 • Студенти записуються до бібліотеки за списком академічної групи та в індивідуальному порядку; викладачі, майстри виробничого навчання та працівники структурних підрозділів – за паспортом.
 • На підставі поданих документів на кожного користувача заповнюється читацький формуляр – як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх повернення.

 Порядок користування абонементом та читальним залом:

 • Періодичні видання видаються педагогічним працівникам на абонемент терміном до 5 днів, учням та студентам лише в читальному залі.
 • Кількість примірників, які видаються користувачам на читальний зал, не обмежена.
 • Навчальна література видається учням та студентам на навчальний рік. Наприкінці навчального року учні та студенти літературу здають; інші категорії користувачів обов’язково перереєструються.
 • У разі необхідності термін використання документів може бути продовжений, якщо на видання немає попиту з боку інших користувачів або скорочений, якщо видання користується попитом.
 • Рідкісні та цінні документи, довідкові та періодичні видання, видання на електронних носіях видаються лише на читальний зал.
 • За кожний примірник користувач розписується в читацькому формулярі.

Права та обов’язки користувачів.

Користувач має право:

 • Безкоштовно користуватись бібліотечно-інформаційними послугами.
 • Одержувати повну інформацію про склад фонду бібліотеки та порядок доступу до нього.
 • Отримувати у тимчасове користування необхідні документи (на різних носіях інформації) з фонду бібліотеки.
 • Брати участь у заходах, що проводяться у бібліотеці.
 • Обиратися до бібліотечної ради, надавати практичну допомогу бібліотеці.
 • Вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про нього та переліку документів, якими він користується.
 • Подавати адміністрації Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну зауваження, пропозиції щодо роботи бібліотеки.

Користувач зобов’язаний:

 • Дотримуватись правил користування бібліотекою. За порушення Правил користування бібліотекою користувач може бути позбавлений права користуватись документами на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки; дотримуватися тиші в читальному залі та в бібліотеці.
 • Під час запису до бібліотеки надати необхідні відомості про себе для заповнення читацького формуляра.
 • Дбайливо ставитись до документів, отриманих з фонду : не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не виривати та не загинати сторінки.
 • При одержанні документів перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень, і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідні позначки. В іншому разі відповідальність за виявлені в книгах дефекти несе користувач.
 • Повернути документи не пізніше встановленого терміну.
 • Не виносити з приміщення бібліотеки документи, які не зафіксовані в читацькому формулярі.
 • На час літніх канікул повернути до бібліотеки усі зафіксовані за ним у читацькому формулярі документи.
 • У разі закінчення навчання, вибуття або звільнення з навчального закладу повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати в бібліотеці обхідний лист, де зроблена помітка про відсутність заборгованості.

 Відповідальність користувача:

 • У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами, або відшкодувати їх ринкову вартість. Вартість відшкодування визначається бібліотекарем залежно від цінності документа.
 • За втрату або пошкодження документів з бібліотечного фонду користувачі несуть адміністративну або матеріальну відповідальність.

 Права та обов’язки бібліотекарів.

Бібліотекарі зобов’язані:

 • Інформувати користувачів про всі види послуг, що надає бібліотека.
 • Створити умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів.
 • Дбати про культуру обслуговування користувачів.
 • Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди.
 • Проводити на початку навчального року перереєстрацію користувачів.
 • Забезпечувати режим роботи бібліотеки згідно з вимогами навчального закладу.

 Бібліотекарі мають право:

 • Інформувати адміністрацію Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну про порушення користувачами основних вимог користування документами.
 • Вимагати від керівництва Білоцерківським коледжем сервісу та дизайну не допускати видачі атестатів і дипломів при заборгованості у бібліотеці.

Діяльність бібліотеки коледжу регламентується законами України «Про бібліотеку і бібліотечну справу», «Про освіту», інструктивно-нормативними документами, що регламентують діяльність бібліотеки, Положенням про бібліотеку  навчального закладу  та Статутом коледжу.

Бібліотека коледжу, як навчальний, інформаційний та культурно-просвітницький структурний підрозділ навчального закладу своїми головними завданнями ставить:

-         забезпечення необхідною літературою навчально-виховного процесу в коледжі,

-         повноцінне і якісне обслуговування викладачів і студентів,

-         оперативне інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів на основі широкого доступу до бібліотечних фондів та світових інформаційних ресурсів.

Виконувати ці завдання допомагають фонд, який налічує більше 30 000 примірників книг, диски з навчальними посібниками, періодичні видання та необмежений доступ до мережі Інтернет.

Wi-Fi зона, яка існує в нашій бібліотеці, дозволяє виходити в мережу Інтернет багатьом користувачам одночасно. Комплектування фонду  проводиться відповідно до профілю навчального закладу, перевага у комплектуванні бібліотеки коледжу надається навчальним виданням – підручникам, посібникам, спеціальній та довідковій літературі, особливої уваги потребують книги для нововведених спеціальностей.

Обслуговування користувачів регламентується "Правилами користування бібліотекою», затвердженими директором  коледжу.

Однією з найпоширеніших форм пропаганди бібліотечного фонду є книжкові виставки, присвячені важливим історичним подіям та календарним святам.

Одним з важливих напрямків діяльності бібліотеки стало застосування комп'ютерних технологій, які автоматизують і підвищують ефективність інформаційної, довідкової, бібліотечної роботи в цілому.

На даний час в бібліотеці маємо ксерокс та шість комп’ютерів , чотири з яких підключено до мережі Інтернет. 

Концентрація комп’ютерної  техніки в бібліотеці дає змогу демонструвати користувачам різні види передачі навчальної, пізнавальної та соціальної інформації, крім того забезпечує умови для самостійного оволодіння нею, що в цілому відповідає генеральній функції бібліотеки – інформаційного забезпечення та інформаційного виховання творчо обдарованої особистості, підвищує відсоток якісної підготовки, робить відкритим доступ практично до будь-якої інформації.

Електронні версії   текстів підручників та навчально-методичних посібників з дисциплін – це початок формування бібліотеки нового типу, бібліотеки майбутнього. У роботі нашої бібліотеки широко використовуються посібники, методичні вказівки до написання курсових робіт та дипломних проектів, самостійних робіт, словники, укладені викладачами коледжу.

Велика увага приділяється популяризації літератури з виховання патріотичних рис особистості, формування активної громадянської позиції, осмисленні молоддю нашої історії, культури, народних звичаїв і традицій.

Спільно з радою бібліотеки та вихователями   бібліотекар проводить   літературні та музичні вечори, диспути, ігри,   виховні години, години поезії, історико-літературні години. Бібліотекар допомагає викладачу «відкрити» студента засобами бібліотечної роботи, а викладачам – у підвищенні їхньої педагогічної майстерності, знайомить з передовим досвідом, допомагає студенту повірити у свої власні сили, якості та здібності.

Корисні посилання