Палеха Ю.І. Загальне діловодство: теорія та практика керування документацією із загальних питань: навчальний посібник / Ю.І.Палеха. – К. : Видавництво Ліра-К, 2017. – 624 с.

У посібнику в документознавчому аспекті висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог законів, інструкцій та стандартів, новітніх тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв потреби об’єкта управління у вищому рівні впорядкування,  як культура операційної української технології.

Практичні завдання і тести дозволять проконтролювати ступінь засвоєння знань.

 

Палеха Ю.І.  Загальне документознавство: навчальний посібник / Ю.І.Палеха, Н.О. Леміш. – К. : Видавництво Ліра-К, 2016. – 432 с.

 Сьогодні термін «документ» стає все більш популярним, хоча й містить значну кількість як визначень, так і підходів до його вивчення. Насправді це досить складне і багатоаспектне поняття, нерозривно повязане з поданням і використанням релевантної інформації як в часі, так і в просторі.

У навчальному посібнику викладено основні етапи розвитку документознавства, основи теорії про документ, організацію створення документів, документацію офіційного походження, видання як вид документа, ідеографічні та іконічні документи.

 

Безкровний М.Ф. Керування документацією: підручник / М.Ф.Безкровний, М.Ф.Кропивка, Ю.І.Палеха, Т.Д.Іщенко; за загальною редакцією проф.. Палехи Ю.І. – К. : Видавництво Ліра-К, 2016. – 296 с.

У підручнику висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог новітніх законів, інструкцій та стандартів, тенденцій розвитку діловодства.

Підручник включає питання як безпосереднього створення і оформлення документів, так і висвітлення організації діловодного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена особливостям керування документацією. Вперше деталізовано технологічні аспекти роботи як з традиційними, так і електронними документами.

 

Мариуш Миштал. Тематические тесты по английскому языку: пособие / Мариуш Миштал. – К. : Знання, 2016. – 352 с. : ил.

Пособие содержит тесты трех типов. Первую группу составляют тесты, позволяющие определить уровень владения лексикой, наиболее широко используемой носителями английского языка в Великобритании и США. Во вторую группу входит менее употребительная лексика, которая может заинтересовать тех, для кого накопление словарного запаса является своеобразным хобби и кто намерен сдавать CambridgeProficiencyinEnglishExamination.Тесты третьей группы содержат терминологическую лексику различных сфер деятельности и отраслей знаний.

 

Чурсіна Л.А. Стандартизація продукції та послуг:навчальний посібник /  Л.А. Чурсіна, О.П. Домбровська, Н.І.Резвих. –  Херсон : Олді-плюс, Київ: Видавництво Ліра-К, 2016. – 226 с.

У посібнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, технічні та організаційні основи зі стандартизації продукції та послуг відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для підготовки фахівців зі стандартизації та сертифікації продукції та послуг всіх навчальних закладів ІІІ-IVрівні акредитації.

 

Сучасна культурологія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ К.В.Кислюк, В.А.Суковата, З.І.Алфьорова, О.В.Титар, Г.П.Ковальова / за заг.ред. К.В.Кислюка. – К. : Кондор – Видавництво, 2016 . – 342 с.

У пропонованому посібнику з сучасних позицій висвітлюються основні проблеми культурології. Особливу увагу приділено новітнім перспективним напрямкам культурологічної думки — «новій культурній історії», меморіальній культурології, постмодернізмові, гендерним дослідженням, постколоніальним студіям, мультикультуралістичним підходам, теоріям гегемонії і теоріям меншин, іншології.

 

Савельєв В. П. Культурологія. Етика. Естетика: навчальний посібник / В.П.Савельєв, С.М. Повторева. – Львів: «Магнолія 2006», 2017. – 352 с.  

У навчальному посібнику з урахуванням новітніх вимог державного стандарту нормативних дисциплін, розробленого Міністерством освіти і науки України, розглядаються історичні аспекти розвитку культурології, етики, естетики, а також найбільш актуальні проблеми цих сфер людської діяльності.

 

Кордон М. В. Історія Української культури: навч.посібник / М.В.Кордон. – Львів: «Магнолія 2006», 2017. – 336 с.  

У навчальному посібнику розглядається історія української культури – від первісного суспільства до початку ХХІ століття. Висвітлені питання розвитку освіти, наукових знань, літератури і мистецтва на різних етапах української історії.

 

Мельник М.Т. Індустрія моди: навч.посібник / М.Т.Мельник – К. : Видавництво Ліра-К, 2017. – 264 с.

У навчальному посібнику розглядається мода як окрема сфера діяльності, даються визначення основних фешн-понять, описується структура індустрії моди та особливості функціонування фешн-підприємств, аналізуються процеси виробництва й поширення моди.

 

Черкес Б. С. Архітектура сучасності: остання третина ХХ – початок ХХІ століть: навч. посібник. –  2-ге вид. / Б.С.Черкес, С. М. Лінда. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 384 с.

У навчальному посібнику подано загальну картину світового архітектурного процесу останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. Проаналізовано стилі та напрямки, які формували концептуальний ландшафт архітектурного розвитку останніх десятиліть ХХ ст. та на початку третього тисячоліття. Архітектуру розглянуто у взаємодії з культурою часу і в залежності від соціальних процесів та історичних катаклізмів.

 

Верес О. М. Проектування баз даних у середовищі MSAССЕSS 2010 : навч. посібник /  О. М. Верес,  І. В. Рішняк; за заг. ред. В. В. Литвина. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 232 с.

У навчальному посібнику викладено матеріал, необхідний для визначення основних функціональних можливостей та практичного застосування СУ БД MSAccess 2010 для проектування баз даних, застосування і розроблення прикладних засобів та інформаційних технологій на основі реляційних баз даних.

 

Апопій В. В. Організація торгівлі : підручник; 3-те вид. / В. В. Апопій, І. П. Міщук, В. М. Ребицький, С. І. Рудницький, Ю. М. Хом’як; за ред. Апопія В.В. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 632 с.

У підручнику висвітлені нові теоретичні положення і наукові підходи, які базуються на теоріях систем та організації, розглядаються сучасні концепції і тенденції, наукові обґрунтування організаційних структур і моделей, розкриті закони і принципи організації, умови їх реалізації, єдність структури і організаційних процесів, суть і зміст синергетики в організації торгівлі.

 

Воронкова В.Г. Основи підприємництва: теорія і практикум : навч. посібник / В.Г.Воронкова, А.Г.Беліченко, В.О.Желябін, М.А.Ажажа, І.І.Кириченко. – Львів: «Магнолія 2006», 2017. – 454 с.  

У навчальному посібнику дається аналіз проблем підприємництва, що мають місце в умовах невизначеного підприємницького середовища. Основну увагу приділено розкриттю тем регулювання малого підприємництва, особливостей господарських товариств у контексті нового чинного законодавства, умов створення суб’єктів підприємницької діяльності, фінансування та інфраструктури підприємницької діяльності, системи оподаткування, менеджменту і маркетингу підприємництва, підприємництва у зовнішньоекономічній діяльності, розвитку малого підприємництва та його підтримки.

 

Городецька Л. О. Економіка і організація виробництва : навч. посібник / Л. О. Городецька, Е. Д. Дмитренко, В. А. Паламарчук, О. І. Туз. – К. : НАУ, 2015. – 356 с.

Навчальний посібник містить методологічні основи економіки виробництва, концепції, методи і прийоми проектування та організації типів виробництв, планування та управління ними.

 

Швець Л.П. Економіка виробництва: навчальний посібник / Л.П.Швець, Н.І.Доберчак. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2016. – 258 с.

У навчальному посібнику наводиться перелік обов’язкових для вивчення тем, розкривається зміст кожної з них, наводяться приклади розв’язку типових задач, які допоможуть краще засвоїти теоретичний матеріал і використати його на практиці. Кожна тема містить тести для самоконтролю. Структура навчального посібника відповідає вимогам і структурі ОПП з даної дисципліни затвердженої державним стандартом з напрямку підготовки студентів.

 

Ярошевич Н. Б. Підприємництво і менеджмент : навч. посібник / Н. Б. Ярошевич, Р. З. Берлінг, А. С. Гавриляк. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – 408 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до Типової програми з дисципліни «Підприємництво і менеджмент» для неекономічних напрямів і спеціальностей.

У посібнику розглядаються сутність, види, організаційно-правові форми ведення підприємницької діяльності в Україні, витрати виробничо-господарської діяльності та ресурсне забезпечення діяльності підприємства, бухгалтерський облік і аналіз у підприємницькій діяльності, оподаткування підприємницької діяльності, сутність і значення менеджменту,  загальні і конкретні функції менеджменту, методи менеджменту, основні засади керівництва в організації.

 

Князь С. В. Підприємництво та менеджмент : навч. посібник / С. В. Князь, Т. І. Данько, Н. Б. Ярошевич; за наук. ред. С.В.Князя. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 124 с.

У посібнику розглянуто сутність, види, організаційно-правові форми ведення підприємницької діяльності в Україні; витрати та заходи виробничо-господарської діяльності та ресурсне забезпечення діяльності підприємства; сутність і значення менеджменту; загальні  і конкретні функції менеджменту; методи менеджменту; основні засади керівництва, лідерства та влади в організації.

 

Антонюк Я. М. Комерційна діяльність : навч. посібник / Я. М. Антонюк, І. М. Шиндировський. – Львів: «Магнолія 2006», 2017. – 332 с.  

У навчальному посібнику розглядаються суб’єкти комерційної діяльності, зміст та організаційні форми здійснення комерційної діяльності, основи закупівлі товарів в іноземних фірм та організації роботи супермаркетів.

 

Чепінога В. Г. Основи економічної теорії : навч. посібник / В.Г. Чепінога – К. : Видавництво Ліра-К, 2017. – 240 с.

У навчальному посібнику на сучасному науковому рівні розкрито загальні закономірності функціонування ринкової економіки  та проблеми ринкової трансформації командної економіки. Подано цілісну систему знань з основ ринкової економіки, її особливості в сучасних  умовах та форматування в постсоціалістичних країнах.

 

Лубянська С. П. Методика викладання фахових дисциплін з перукарського мистецтва : навчально-метод. посібник  / С. П. Лубянська, І. П. Борщ, А. С. Філімонова. – К. : Кондор – Видавництво, 2016 . – 220 с.

Навчально-методичний посібник призначено для забезпечення навчального процесу з дисципліни «Методика викладання» у вищих навчальних закладах мистецького профілю, що готують фахівців за спеціальністю «Перукарське мистецтво та декоративна косметика», а також за напрямком підготовки «Дизайн» спеціалізації «Дизайн зачіски та макіяжу». Зміст посібника спрямований на формування у студентів системи знань, навичок та умінь, необхідних для викладання фахових дисциплін з перукарського мистецтва.

 

Паначевний Б. І. Загальна електротехніка: теорія і практикум / Б. І. Паначевний, Ю. Ф. Свергун. – К. : Каравела, 2016. – 440 с.

Підручник написано у відповідності з програмами підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів. У ньому вміщено відомості про теорії електричних і магнітних кіл, розглянуто перехідні процеси і нелінійні електричні кола. Описано будову, принципи роботи, основні співвідношення електричних машин постійного і змінного струмів, електричних мікромашин. Наведено принципи електровимірювання, будову електровимірювальних приладів. Розглянуто питання електроприводу, електрозабезпечення, викладені основи напівпровідникової техніки.

 

Діденко Л. М. Декомунізація у Білій Церкві :Інформаційний довідник з перейменування вулиць міста у 2016 році / Л. М. Діденко, К. В., Климчук,  В. О. Іванців,  Т. М.Виговська, Є. А. Чернецький,  О. В. Стародуб,  А. В.Бондар. – Біла Церква : Час Змін Інформ, 2017. – 164 с.: іл.

 

Невідомі сторінки історії Білої Церкви під час нацистської окупації: документи і свідчення: науково-документальне видання / С.І.Бурлака, О.Н.Беник,  О.Д.Литвинчук, М.Г.Яременко. – Біла Церква, 2016. – 160 с.

Науково-документальне видання містить спогади білоцерківців, які пережили нацистську окупацію, а також документи з державних архівів Білої Церкви та Києва, які відображають події зазначеного періоду.

Пропонуємо переглянути виставку книг, які були подаровані шанувальниками книги бібліотеці коледжу під час проведення акції

«Подаруй бібліотеці книгу», що проходила з лютого по травень 2016 року.

 

Васіна З.О. Український літопис вбрання: [книга-альбом] /З.О.Васіна. – К. : Мистецтво, 2003. – 2006. Т.2: ХІІ – початок ХХ ст.: Наук.-худож.реконструкції. – 2006. – 448 с.: іл.

Логічним продовженням теми історичного розвитку національного одягу України є видання другого тому книги «Український літопис вбрання». Починаючи з ХІІІ і до початку ХХ століття автор у яскравих художніх образах відтворила комплекси вбрання усіх верств населення: духівництва, козацтва, дворянства, а також міщан, городян та селян різних регіонів в Україні. Акцентуючи увагу на розмаїтості одягу, що увібрав у себе багато тисячолітній розвиток духовної та матеріальної культури народу, автор розкриває процеси формування українського костюма. Книга-альбом у двох томах стане невичерпним джерелом пізнання культурної спадщини українського народу.

 

Лаврик О. В. Україна. Все, що робить нас українцями / О.В. Лаврик. – Х.: Віват, 2015. – 256 с.: іл. – (Культурна спадщина України).

«Вітчизна – це не хтось і десь. Я – теж Вітчизна!» Ці слова відомого українського поета Івана Світличного якнайкраще відтворюють зміст цієї книжки. Щоб відчути себе українцем, мало народиться і жити в Україні, - треба ще й вивчити історію свого народу, його звичаї і побут, мову й культуру, - і не лише створену її митцями, а й ту що виплекана з діда-прадіда, передана нам, їхнім нащадкам як неоцінений скарб.

Це чудово ілюстроване видання розраховане на тих читачів, які прагнуть розширити свої знання про Україну й українців, глибше пізнати їхні традиції, щоб усім серцем і душею долучитися до них і відчути себе справжнім патріотом своєї країни.

 

Довідник з історії України (А – Я): Посібн. для серед. загальноосв. навч. закл./ За заг. ред. І. Підкови, Р Шуста. – 2-ге вид., доопр. і доповн. – К.: Генеза, 2001. – 1136 с.

Друге видання довідника з історії України включає в одній книзі три томи першого видання довідника. Крім того, додано кілька сот нових статей. Автори пояснюють основні історичні терміни і поняття, подають короткі довідки про найважливіші події української історії, біографії українських і зарубіжних державних, політичних, громадських, культурних і військових діячів, літераторів, учених і митців, життя та діяльність яких були пов’язані з Україною.


 

 

Бєліков О.М. Перлини України / О.М. Бєліков. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014. – 208 с.

У книжці зібрана і структурована інформація про популярні туристичні об’єкти, побачити які приїжджають мандрівники не лише з усієї країни, а й із-за кордону. Крім того, тут описані і маловідомі пам`ятки, що незаслужено залишаються в тіні загальної уваги.

Тож серед сотні чудес України для кожного читача знайдеться своє, яке вразить уяву або навіть стане метою нової подорожі.

 

Тканко З. О. Мода в Україні ХХ століття / З.О.Тканко. – Львів: Видавництво    «АРТОС», 2015. -236 с.

Нова праця відомого практика і теоретика моди, одного з чільних в України педагогів цієї мистецької галузі, професора Львівської національної академії мистецтв Зеновії Тканко стане відразу помітною як у професійних, так і в ширших інтелектуальних колах без регіональної чи національної локалізації.

 

Філософська абетка. Арт-формат /авт. ідеї та упоряд. К . Кириленко. – Київ : ТОВ «Агентство «Україна», 2016. – 80 с. : іл.

В книзі зібрані творчі роботи студентів Київського національного університету культури і мистецтв, що стали результатом вивчення ними курсу «Філософія». В них студенти розмірковують над смисложиттєвими проблемами шляхом обґрунтування філософських змістів, які вони змогли побачити в літерах. Кожна літера постає як найбільш філософська літера української абетки.

 

БЕЗСМЕРТЯ. Книга Пам’яті України. 1941-1945. Головна Редакційна колегія (голова І. О. Герасимов, заступники голови І. Т. Муковський і П. П. Панченко, відповідальний секретар Р. Г. Вишневський). – К.: Пошуково-видавниче агентство «Книга Пам’яті України», 2000. – 944 с.: іл.

У завершальному томі історико-меморіального серіалу «Книга Пам’яті України» вперше опубліковано аналітико-документальний матеріал про вагомий внесок Українського народу в перемогу над фашизмом.

 

Талан С. Оголений нерв : [роман] / Світлана Талан; передм. О. Хвостової. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. – 544 с.

Мирне й спокійне життя, міцна родина, вірні друзі… Усе, що здавалося непохитним, перевернулося догори дном. Війна роздирає навпіл усі зв’язки, і рідні люди й вірні друзі стають ворогами… Кілька місяців 2014 року Сєвєродонецьк перебував під владою ополченців. Цей короткий проміжок часу став нездоланним для родини Насті Агафонової, чиї син і дочка опинилися по різні сторони барикад… Так само розійдуться й шляхи друзів Геннадія, нерозлучних змалечку хлопців. Бо війна проходить і по родинах, і по душах…

 

Волонтери. Мобілізація добра : [збірка] / укл. і передм. І. Карпи. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. – 256 с.

Ця книга – про звичайних людей поруч із нами, які іноді здаються справжніми атлантами, на чиїх плечах тримається наш світ, що похитнувся водно мить. Тих, хто робить надзвичайне для бійців, поранених, сиріт, біженців, з ранку до вечора шукаючи можливості для допомоги: збирає гроші на ліки, надає притулок тим, хто залишив рідні домівки, годує, напуває, зігріває… Це волонтери. Мирні воїни світла. Строкатий килим із віршів, есеїв і щемливих оповідань найкращих українських авторів змусить задуматись над цим феноменальним явищем та, мабуть (хто знає), зважитися на власний крок.

 

Кокотюха А. Вогняна зима : [роман] / Андрій Кокотюха ; передм. Ю. Луценка. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. – 352 с.

Ще вчора кожен громадянин України мав своє життя. У якому, здавалося, не було місця для подвигу. Але прийшла вогняна зима 2013 – 2014-го, і тисячі українців опинилися у вирі Революції Гідності – та по різні боки барикад. Успішний бізнесмен Стогов стає активістом Автомайдану. Продавщиця з косметичного магазину Алла тепер волонтерка. Студент на прізвисько Птаха виходить із віртуального світу і робить «коктейлі Молотова». Тітушка Сірий не має переконань, аби платили.

Ми бачимо Майдан їхніми очима. Бачимо – і затамовуємо подих. Бо тут усе справжнє – і життя, і кохання, і ненависть. І смерть. А ще – відчайдушна віра, що кінець кінцем усе буде добре…

 

Мазуренко Н. С Особое задание майора Грескина / Н. С. Мазуренко. – Белая Церковь, ООО «Білоцерківдрук», 2014. – 368 с.

После успешной реализации дела оперативной разработки, в результате которой был задержан находившийся в международном розыске авторитет по кличке «Али-баба», начальник отдела по борьбе с организованной преступностью М.Н. Грескин уезжает с семьей в Крым.

Через неделю начальник областного УВД отзывает майора из очередного отпуска и предлагает ему в качестве телохранителя сопровождать в Казахстан М. Ф. Буйнову. Так складываются обстоятельства, что в Средней Азии Максиму Николаевичу пришлось участвовать в уничтожении подпольной нарколоборатории и выведении из строя тайного центра космических разработок. В результате чего были получены автоматизированные базы данных о каналах сбыта героина, подготовке к ядерным испытаниям в космосе и высокопоставленных чиновниках, имевших к ним отношение.

 

Мураками Х. Дэнс, дэнс, дэнс: [роман] / Пер. с япон. Д. Коваленина. – СПб. : Амфора, 2002. – 361 с.

"Дэнс,дэнс,дэнс" заключительный роман культовой "Трилогии Крысы" Мураками Харуки - потрясающая  книга, продолжение романа "Охота на овец" последней части "Трилогии Крысы". Всем известно, что у японцев свое собственное видении мира, они по-своему передают всем знакомые переживания и эмоции. Эта книга рассказывает про вполне реальную жизнь главного героя, который потерялся в этом огромном мире и не может понять свое предназначение. Тут присутствует все: боль, обида, ненависть, любовь...

 

Пономаренко С. Проклятие скифов / Сергей Пономаренко. – Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»; Белгород : ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2011. – 368 с.

Прощальная записка Любови Фроловой свидетельствует о самоубийстве, но из дома умершей пропал уникальный артефакт. Все, в чьих руках оказывалась корона скифского царя, умирал насильственной смертью, вряд ли Фролова стала исключением… Частный детектив, нанятый наследницей убитой, еще не понимает, что ему придется иметь дело с предметом, на котором лежит древнее проклятие…

 

Палао Понс П. Таинственные явления природы. Самые интригующие паранормальные являния, проискходящие на нашей планете: [пер. с исп. И. Ереминой]. – Харьков: Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга», 2007. – 256с.

Автору книги удалось сделать широкую подборку самих выдающихся и интригующих паранормальных явлений, которые происходили во все времена на нашей планете. Это удивительные и иногда шокирующие события, которые приведут читателей в полное недоумение.

 

Ситчин З. Космический код. Генная инженерия богов / Захария Ситчин. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 320 с.: ил.

Знаменитый исследователь Захарий Ситчин, автор сенсационных теорий палеоконтакта, находит новые убедительные доказательства того, что Земля в древности посещалась пришельцами из космоса, создавшими человеческую расу по образу и подобию своему путем генной инженерии.

Неопровержимые свидетельства этому – древние письменные источники, порой неправильно интерпретируемые и переводимые учеными-традиционалистами. Косвенным подтверждением теории Ситчина является также отсутствие однозначного ответа на вопрос: почему геном человека содержит 223 гена, которые не имеют предшественников на нижних ступенях эволюции?

 

Невінчана Г.В. Містечковий бомонд: іронічний роман / Галина Невінчана. – Біла Церква: Буква, 2012. – 224 с.

Дитячі мрії тільки здаються мріями, насправді дитина бачить своє призначення. Ось і в житті головної героїні несподівано для неї самої мрії починають здійснюватися. Однак не все так просто. Десь це нагорода за завзятість та цілеспрямованість, десь – просто вдалий збіг обставин. Та життя є життя, а тому в ньому є місце і радощам, і печалям, і любові, і зневазі. Ось тільки розпачу в житті не повинно бути.

 

Євтушенко В.А. Не на того напали!/ Віктор Євтушенко – Біла церква:  Буква, 2013. – 96 с.

Гостра сатира в одинадцятій книжці популярного гумориста, президента Міжнародного фонду імені Павла Глазового, члена Асоціації діячів естрадного мистецтва України, не губиться в комікуванні побутових ситуацій.

Чутки про переполох, що межує з панікою, в рядах корупціонерів, здирників, шарлатанів, україножерів та іншої нечисті, які супроводжують вихід у світ кожної нової книжки автора, – не перебільшення! Та вони б його!.. Але не на того напали!

 

Мазуренко М.С. Якщо кохаєш, то живеш : збірка поезій / М.С.Мазуренко. – Біла Церква: ТОВ Білоцерківдрук, 2013. – 210 с.

«Якщо кохаєш, то живеш» – п’ята книга поезій, яка видана М.С.Мазуренко за останні три роки. Ця збірка, до якої увійшла незначна частина творів 2010-2012 років.

 

Мазуренко М.С. Ціна життя : збірник віршів / М.С.Мазуренко. – Ірпінь: Національний  університет ДПС України, 2010. – 136 с.

Цей збірник є духовним щоденником автора, в якому записана реакція на те, що відбувається у власному житті, суспільстві та коментар на матеріали засобів масової інформації.

 

Дідківський В.І. Аби не гірше: [ гумор і сатира] / Володимир Дідківський. – Біла Церква: Вид. О.Пшонківський, 2007. – 158 с.

Аби не гірше – п’ята поетична збірка сатири та гумору члена Національної спілки письменників України Володимира Дідківського.

- Аби не гірше, – іронізує автор, бо ж гірше нікуди. А сам собі на думці: буде краще, мусить бути краще.

 

Євтушенко В.А. То є так!/ Віктор Євтушенко. – Біла Церква:  Буква, 2011. – 96 с.

Дев’ята книжка відомого пересмішника, члена Національної спілки письменників України, президента Міжнародного фонду імені Павла Глазового, члена асоціації діячів естрадного мистецтва України.

 

Братченко Т.-Т. І.Шосте почуття: [ гумор і сатира]/ Т.-Т.І. Братченко. – Біла Церква: ВЦ «Просвіта», 2010. – 124 с.

Суспільство перехідного періоду, не позбувшись родимих плям «розвинутого соціалізму», набуло нових за дикого капіталізму.

Очищуючим сміхом авторка другої гумористичної збірки прагне допомогти йому, подразнюючи «шосте почуття»

 

Коваленко Д. І. Гроші та кредит: теорія і практика: навч. посібник /  Д.І.Коваленко.– К.: Центр учбової літератури, 2010. – 344 с.

У посібнику викладено теоретичні та практичні аспекти щодо сутності та функцій таких категорій, як «гроші», «валюта», «кредит», зміст основних теорій грошей, поняття про грошовий обіг, грошова маса, грошові потоки, грошовий ринок.Проаналізовано організацію грошово-кредитної та банківської систем України, функціонування основ кредитних, розрахункових і валютних відносин в умовах ринкової економіки.

Теоретичний матеріал доповнено задачами й прикладами їх розв’язування, а також тестовими питаннями до контролю знань студентів до кожної теми.

 

Химическая завивка и выпрямление волос: справочник. – М. : ООО «Бьюти Пресс ЛТД», 2012. – 160 с.

Первый профессиональный учебник, посвященный узкоспециальным темам: химической завивке и выпрямлению волос. В этом справочнике систематизированно профессиональную информацию о химических продуктах для завивки и выпрямления волос и впервые в российской практике провели их условную классификацию. В первой части справочника вы найдете полные обзоры классических и современных методик химической завивки и выпрямления и ознакомитесь с видами применяемых составов и их подробной классификацией, включая рН составов, действующие ингредиенты и их отличия. Также даны более 30 различных техник выполнения химической завивки с пошаговыми инструкциями и подробными иллюстрациями.

Холод З.М. Організація, нормування та оплата праці на поліграфічних підприємствах: навч. посіб./ З.М.  Холод, О.І.Копилюк.  – Львів: УАД, 2013. – 175 с.

Новітні технології, сучасне технологічне устаткування поліграфічного виробництва потребують розробки і впровадження на підприємствах нових форм організації праці, нових і перегляду діючих норм трудових витрат. У навчальному посібнику висвітлено теоретичні положення й практичні питання організації, нормування і оплати праці в умовах розвитку ринкових відносин в Україні, в тому числі питання проектування організації праці і управління нею. Наведено контрольні запитання та тести для самостійної роботи студента і перевірки засвоєного ним навчального матеріалу.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів-практиків видавничо-поліграфічної галузі.

 

Слоцька Л.С. Основи поліграфії (друкарські та брошурувально-палітурні процеси): навчальний посібник / Л.С. Слоцька, В.З.   Маїк, Ю.М. Румянцев.    – Львів: УАД, 2012. – 244с.

У посібнику викладено основи технології друкарських і брошурувально-палітурних процесів при виготовленні видань в обкладинках та палітурках за різними технологічними схемами. Наведено загальні відомості щодо технологічних процесів і операцій, коротка характеристика матеріалів друкарського і брошурувально-палітурного виробництва,  показники якості напівфабрикатів і готової продукції.

Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів (факультетів, спеціальностей), які вивчають курс «Основи поліграфії».

 

Піскозуб Л.Г. Операційні системи у видавничій справі та поліграфії: навчальний посібник / Л.Г. Піскозуб, Й.З. Піскозуб. – Львів: УАД, 2011. – 192с.

У посібнику наведено перелік, функціональне призначення, вимоги до апаратури, особливості встановлення, застосування і оптимізації основних сучасних операційних систем, дано практичні рекомендації стосовно їх вибору для розв’язання фахових завдань у галузі комп’ютеризованих технологій друкованих і електронних видань.

Посібник призначений для студентів напряму «Видавничо-поліграфічна справа».

Детальніше...

 

Гай А.І. Іменна гільза/ Анатолій Гай. – Біла Церква : Буква, 2012. – 120 с.

Споконвіків  однією з найпочесніших чоловічих професій була професія воїна, захисника Вітчизни. Одні виконували свій військовий обов’язок лише тоді, коли на рідну землю зі зброєю сунули загарбники, а для інших вона була професією.

Виникали, розквітали і занепадали, а то й зовсім зникали держави, вдосконалювались зброя і методи ведення бойових дій, народжувались тисячі нових професій, а професія воїна залишалась. І сьогодні у нашої держави, яка прагне жити з усіма близькими й далекими сусідами у мирі та злагоді, є власні Збройні Сили, створені одразу ж після проголошення Україною незалежності. У них служать юнаки, а в останні роки – й дівчата, які в армійських буднях опановують різні військові спеціальності, вивчають зброю і бойову техніку, в учбових класах і на полігонах відпрацьовують практичні навички їх застосування.

 

Гай А.і. Крапля нашої крові на чужім знамені / Анатолій Гай. – Біла Церква : Буква, 2012. – 120 с.

У книзі військового журналіста і письменника Анатолія Гая, побудованій на документах і свідченнях, розповідається про встановлені автором за три десятиліття пошуків факти участі білоцерківців у 46-ти війнах ізбройних конфліктах на території 32-х країн світу з 1921 року по даний час.

В найбільшому розділі книги висвітлено участь білоцерківців у неоголошеній радянсько-афганській війні. Автором з не досліджуваних раніше архівних джерел найбільш точно встановлена загальна цифра учасників тієї війни з Білоцерківщини – 1750 військових і цивільних осіб.

 

Гудима А. Д. Жайворонкова пора: вірші та поема / Андрій Гудима. – К. : Радянський письменник, 1977. – 71 с.

 «Жайворонкова пора» - третя книжка поета А.Гудими, яку він присвячує рідному Поділлю, землякам-хліборобам, своїм ровесникам, закоханим у працю, рідну природу, у красу молодої душі.

Завершує книжку поема «Комбат», у якій розкривається героїчний образ Олексія Єременка, його безсмертний подвиг в імя Перемоги.

Детальніше...

В грудні 2014 року в бібліотеку   надійшли підручники для студентів коледжу:

 

Зайцев С.П.  Вища математика: лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, вступ до математичного аналізу : навч. посібник / Є.П.Зайцев.  – К. : Алерта, 2013. – 574 с.

Запропонований навчальний посібник призначений для початкового ознайомлення з основами вищої математики і розвитку навичок розв’язання практичних задач для студентів нематематичних спеціальностей вищих навчальних закладів. У навчальному посібнику розглядаються елементи теорії множини, лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, теорія границь, диференціальне числення та його застосування.

Теоретичний матеріал супроводжується великою кількістю прикладів і задач. У кінці кожного розділу наведено питання для самоперевірки.

 

Коваленко І.П. Вища математика: навч. посібник / І.П.Коваленко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2011. – 456 с.

У посібнику викладено елементи теорії множин, лінійної і векторної алгебри, аналітичної геометрії на площині та в просторі, теорію границь і неперервності функції однієї та кількох змінних, звичайні диференціальні рівняння першого і другого порядків, числові та степеневі ряди.

Теоретичний матеріал супроводжується розв’язанням конкретних прикладів і задач. Значну увагу приділено геометричному змісту важливих понять і формул.

 

Веселовська О.В. Вища математика: елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії, диференціальне числення функції однієї змінної: навч. посібник / О.В.Веселовська, М.І.Вовк, Л.В.Гошко. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 184 с.

Посібник містить основні поняття та методи диференціального числення, лінійної алгебри та аналітичної геометрії. Весь матеріал посібника поділено на 25 тем. Усі поняття, методи та висновки проілюстровано прикладами та рисунками.

 

Катренко А.В. Дослідження операцій: підручник /А.В.Катренко. – Львів : «Магнолія – 2006», 2014. – 352 с.

В підручнику викладені основні поняття та методологія операційного дослідження, методи та задачі дослідження операцій, наведені алгоритми розв’язання задач пошуку оптимальних рішень. Розглянуті предмет та задачі дослідження операцій, задачі лінійного програмування та методи їх розв’язання, транспортна задача, потокові задачі.

З метою закріплення матеріалу у кожному розділі наведені приклади розв’язання практичних задач, подано перелік питань та завдання для самостійного виконання.

 

Кулешов С.Г. Загальне документознавство: навч. посібник / С.Г.Кулешов. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 1012. – 123 с.

У навчальному посібнику викладено основні етапи розвитку документознавства, теоретичні засади загального документознавства, його поняттєвий апарат, охарактеризовано напрями, засоби і методи уніфікації документації.

 

Діловодство, яким воно має бути: практичний посібник / упорядник Лівшиц Д.М. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 536 с.

Діловодство вивчається з метою формування у майбутніх фахівців уміння та навичок роботи з документами, які супроводжують діяльність будь-якої організації, і державної, і приватної.

Крім того, до цих документів звертається велика кількість людей, вони дуже часто носять  нормативний, правовий характер, складаючи основу документальної комунікації органів управління як з населенням так і з підприємствами.

 

Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія: підручник/ В.І.Гомонай. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 496 с.

У даному підручнику викладені основи фізичної та колоїдної хімії, необхідні для розкриття фізико-хімічної суті явищ, що відбуваються в живих організмах у нормі і при патологічних змінах, а також при дії різних факторів навколишнього середовища.

Свою Україну любіть.
Любіть її… во врем'я люте,
В остатню, тяжкую минуту
За неї Господа моліть

        Тарас Шевченко

У читальній залі бібліотеки відкрилася  книжкова виставка « Свою Україну любіть».  На виставці представлені книги, які розкривають перед користувачами величний і самобутній світ української духовності, знайомлять з історією нашої держави від найдавніших часів до сьогодення, символікою, традиціями, культурою та мистецькими надбаннями,  даючи цілісне уявлення про Україну як незалежну демократичну державу.

Запрошуємо всіх переглянути книжкову виставку « Свою Україну любіть», дізнатися більше про країну, розташовану в самісінькому центрі Європи, яка милує кожного своєю неповторною природою, співучою мовою, має багатовікову історію та є нашою Батьківщиною.

 

Україно, нене моя!: Сповідь: поезії, писанки…:[Зб] / упоряд. та приміт. О.Є.Шевченка; передм. Я.П.Гаяна; мал. та післямова Е.В.Біняшевського. – К. : Веселка, 1993. – 327 с. : іл.

Ця книга – своєрідна поетична антологія і водночас альбом писанок.

Кожна сторінка збірника дихає любов’ю до матері-України, бо ж і натхненні вірші, і дивовижні орнаменти народилися з любові до неї, рідної, з болю за страждання її синів і дочок, з тривоги за її історичну долю, з віри в її воскресіння.

Серед авторів – класики вітчизняної літератури, борці за волю і незалежність України, а також сучасні поети.

 

Сергійчук В.І. Національна символіка України / В.І.Сергійчук; худож. оформ. Л.В.Демчишина. – К. : Веселка, 1992. – 109 с. : іл..

Сьогодні, в час відродження національної свідомості, гостро постає проблема української символіки. Правильну відповідь може дати лише ретельне вивчення історичних джерел, котрі збереглися дотепер. Читач відкриє для себе багато нового й цікавого, познайомившись із маловідомою інформацією про традиції використання нашим народом гербів, прапорів, гімнів протягом тисячоліть. У священних символах України народ прагнув відобразити і ясні зорі, і тихі води, і край веселий, і мир хрещений, і славу, і волю…

Багнюк А.Л. Символи Українства : [ художньо-інформаційний довідник] /Анатолій Багнюк. – Тернопіль : Новий колір, 2008. –808с.

Ця книга – художньо-інформаційний довідник, який в популярній формі розкриває значення і зміст античних, християнських і національних символів та образів, що належать до  основи української духовності.

Новий довідник : Історія України / упоряд. С.Крупчан, Т.Крупчан, О. Скопненко, О.Іванюк. – К. : ТОВ «Казка», 2005. – 736 с.

«Новий довідник: Історія України» подає відомості з історії нашої Вітчизни від найдавніших часів до нашого сьогодення. Завдяки стислому, зрозумілому текстові та оригінальній структурі користувачі зможуть швидко знайти вичерпну відповідь на багато питань з історичної проблематики. Довідник можна використовувати як для вивчення окремих тем, так і для повторення вже пройденого.

Субтельний О. Україна : історія / Орест Субтельний [пер. з англ. Ю.І.Шевчука; вст.ст.С.В.Кульчицького]. – К. : Либідь, 1991. – 512 с. : іл.

Книга професора Йорського університету в Торонто (Канада) українця за походженням Ореста Субтельного визнана на Заході кращим популярним викладом історії України англійською мовою. Дещо незвична для нашої аудиторії, вона викличе інтерес передусім нетрадиційною концепцією української історії, прагненням автора до наукової об’єктивності, неупередженістю позиції, зваженістю оцінок, а головне – своєю наскрізною ідеєю – ідеєю національного відродження України.

Грушевський М.С. Твори: у 50 т. [Т.1]/ редкол.: П.Сохань, Я.Дашкевич, І.Гирич та ін.; голов.ред. П.Сохань. – Львів : Світ, 2002. – 592 с.

Цим томом започатковується видання творів видатного історика і громадського діяча Михайла Грушевського (1866 – 1934). У першому томі вміщено статті історіософського характеру, які визначали напрям і діяльність національно-визвольного руху наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., а також публіцистику вченого 1894 – 1907 років.

Українська минувшина: ілюстрований етнографічний довідник / А.П.Пономарьов, Л.Ф.Артюх, Т.В.Косміна та ін.. – К. : Либідь, 1993. – 256 с.: іл.

 Ця книга – своєрідна енциклопедія традиційної культури та побуту українців. Стислі, але ємкі відомості про забуті способи ведення господарства, хатнє начиння, народну моду, кулінарію, звичаї та обряди, демонологію розміщенні за зручним для читача тематико-абетковим принципом і супроводжуються оригінальними ілюстраціями.

Ніколаєва Т.О. Історія українського костюма / Т.О.Ніколаєва; іл. З.Васіної, Л.Міненко, Т.Ніколаєвої, О.Слінчак, М.Старовойт. – К. : Либідь, 1996. – 176 с. : іл.

В книзі висвітлюються витоки традиційного українського костюма, його багатовікова історія, тісно пов’язана з процесом розвитку української спільноти. Представлене широке розмаїття народного вбрання відповідно до історико-етнографічних регіонів України, детально розглядаються його численні компоненти та прийоми оздоблення.

 

Чернецький Є. Історія Білої Церкви : події, постаті, життя / Євген Чернецький. – Біла Церква : Видавець Пшонківський О.В., 2013. – 448 с. : іл.

Книга розповідає про історію Білої Церкви – міста, яке наближається до тисячолітнього ювілею та є одним із символів Київщини. Долі білоцерківців та життя міста показане на тлі історії Центрально-Східної Європи. Охоплено часи від Середньовіччя до перших кроків самостійної  України. Читачі познайомляться також з краєм, над яким гордо височіли вежі Білоцерківського замку, який захищала білоцерківська шляхта та козацтво, яким милувалися письменники і митці.

 

Цимбалюк В.І. Колиска українського народу:[ навчально-методичний посібник] / В.І.Цимбалюк, Ю.І.Пасічник. – К. : Видавець Ешке О.М., 2000. – 232 с.

Посібник, поданий у формі історико-етимологічних нарисів, знайомить читачів із давньою історією та сучасністю Середнього Подніпров’я, зокрема стародавнього Поросся.

Особливу цінність посібника становлять матеріали новочасних досліджень історичної, археологічної, антропологічної, етнографічної наук. Широко представлені український фольклор і міфологія, мовознавчі дослідження з топоніміки, гідронімії, ономастики.

 

Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / упоряд., прим. та бібліогр. нариси А.П.Пономарьова, Т.В.Косміної, О.Р.Боряк; вступ. ст. А.П.Пономарьова; іл. В.І.Гордієнка. /. – К. : Либідь, 1991. – 640 с. : іл.

Збірка знайомить із класичними зразками української етнографічної спадщини , які довгий час були вилучені з нашого духовного життя. Перед читачем постає дивовижний і захоплюючий світ уявлень наших предків, їхні звичаї, вірування тощо. Книга має науково-довідковий апарат, ілюстрації.

 

Прислівя та приказки : Людина. Родинне життя. Риси характеру / упоряд. М.М.Пазяк. – К. : Наук.думка, 1990. – 528 с.

У книгу ввійшли народні афоризми, що характеризують людину, її життя, членів родини, риси характеру людини, її мораль.

 

З  української старовини: альбом / Текст Д.І.Яворницького; мал. М.С.Самокиша, С.І.Васильківського; пер.з рос. та упоряд. Ю.І.Іванченка. – К. : Мистецтво, 1991. – 316 с. : іл.

Альбом створено на основі видання, що побачило світ у 1900 році в Петербурзі. Видатний український історик Д.І.Яворницький у популярній формі розповідає про історію України, про війну українського народу під проводом гетьмана Богдана Хмельницького, про державний устрій України, побут і звичаї українців. Оповідь супроводжують малюнки, виконані художниками С.І.Васильківським та М.С.Самокишем.

Видання доповнює ілюстрований додаток, укладений з творів української тематики вітчизняних та зарубіжних художників.

 

Шаров І.Ф. 100 видатних імен України / І.Ф.Шаров. – К. : Видавничий дім «Альтернативи», 1999. – 496 с.

Унікальна книга кандидата історичних наук Ігоря Шарова репрезентує сто славетних імен України, які є гордістю, славою, духовним надбанням нації.

 

Тарас Шевченко: Життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях : альбом / [авт.-упоряд. В.Х. Косян, Г.П. Паламарчук, О.І. Поляничко, К.В. Чумак / автор вступ.ст. Михайло Стельмах]. – К. : Рад.школа, 1991. – 335 с.

Матеріали альбому відображають життєвий і творчий шлях великого українського поета, революціонера-демократа, мислителя, художника, розкривають його зв’язки з прогресивними діячами свого часу. В альбомі вміщено уривки з творів, листів, щоденника поета, висловлювання про нього видатних письменників, дослідників, громадських діячів.

 

Найдорожчий скарб : Слово про рідну мову: [поезії, вислови] / упоряд. В.І.Лучук. – К. : Рад. письменник,1990. – 390 с.

Цей тематичний збірник із класичної й сучасної поезії присвячено українській мові, боротьбі народу за її збереження та утвердження, розвиток у нелегких суспільних умовах. Окрасою видання є зібрані вислови видатних діячів політики й літератури, мистецтва, науки з різних країн про українську мову, її витончену красу, багатство й місце у світовій культурі, рівноправ’я у вільному колі народів.

Альбом «Подаруй ми писаночку» репрезентує виставку дитячого малюнка, що відбулась у місті Івано-Франківську під егідою фірми «Надія».

Мета альбому – показати творчість дітей, які нині усвідомлюють себе маленькими громадянами великої держави, ознайомити загал з багатим фольклорним та літературним матеріалом, що стилістично пов'язаний з феноменом писанки та писанкарства, заявити про писанкарство, як про явище, через яке відбувається самоідентифікація української нації як такої та представлення її у вселенському просторі.

В бібліотеку коледжу надійшли підручники для студентів, які навчаються на відділенні інформаційно-комунікаційних технологій.

 

Гунько С.М. Основи поліграфії: додрукарські процеси[текст] : навчальний посібник / С.М.Гунько. – Львів: Українська академія друкарства, 2013. – 160 с.

Навчальний посібник знайомить студентів з технологічними процесами поліграфічного виробництва, одиницями вимірювання видавничої і поліграфічної продукції, принциповими відмінностями і технологічними операціями основних способів друку, областю застосування комп’ютерних систем переробки текстової та ілюстративної інформації.

Складається навчальний посібник з дванадцяти розділів і двох додатків, уміщено   короткий тлумачний словник поліграфічних термінів.

 

Василишин Д.В. Технологія набору та верстки [текст]: навч. посіб. / Д.В.Василишин, О.М.Василишин; за ред. О.В.Мельникова. – Львів : Українська академія друкарства, 2011. – 272 с.

В навчальному посібнику викладені основні правила набору та верстки текстів, віршів, драматичних творів, математичних та хімічних формул, книжково-журнальних та канцелярських таблиць тощо.

 

Завгородний В. PhotoshopCS6 на 100%. / В. Завгородний. – СПб. : Питер, 2013. – 368 с. : ил.

Данное руководство познакомит вас с новой версией самого популярного в мире графического редактора AdobePhotoshopCS6. Книга будет полезна как новичкам, так и опытным пользователям Photoshop, которые хотят углублять свои знания, узнать о нововведениях свежей версии программы, научиться комбинировать различные инструменты Photoshop.

 

Принг Роджер. Энциклопедия шрифтовых эффектов в Photoshop / Роджер Принг; [пер. с англ.]. – М. : Изд.дом «Вильямс», 2004. – 368 с. : ил. – (Парал. тит.англ.).

Книга посвящена работе с текстом в Photoshop. Материал разделен на две части. В первой приводятся основные сведения о работе с соответствующими функциями программы:  ввод текста и работа с ним, использование контуров и фигур, эффектов слоев, а также выбор шрифта. Во второй части – пошаговые инструкции по получению самых невероятных шрифтовых эффектов – отражения, освещения, имитации, настроения, а также атмосферных типографских эффектов.

 

Шеховцов В.А. Операційні системи : підручник / В.А.Шеховцов. – К. : Видавнича група ВНV, 2008. – 576 с. : іл.

Підручник містить повний і систематизований виклад фундаментальних концепцій сучасних операційних систем. Розглядаються основні функції операційних систем: керування процесами, пам’яттю, файлові системи, засоби вводу-виводу, мережні засоби, забезпечення безпеки тощо.

Характерною рисою даного підручника є те, що він містить детальний опис програмних інтерфейсів, необхідних прикладним програмам для доступу до засобів операційних систем. У підручнику вдало поєднано виклад теоретичних концепцій побудови операційних систем і опис особливостей практичної реалізації з прикладами коду.

 

Микитишин А.Г. Компютерні мережі. Книга 1: [навчальний посібник] / А.Г.Микитишин, М.М.Митник, П.Д.Стухляк, В.В.Пасічник. – Львів, «Магнолія 2006», 2013. – 256 с.

Микитишин А.Г. Комп’ютерні мережі. Книга 2: [навчальний посібник] / А.Г.Микитишин, М.М.Митник, П.Д.Стухляк, В.В.Пасічник. – Львів, «Магнолія 2006», 2014. – 328 с.

 

Буров Є.В. Комп’ютерні мережі [текст]: підручник / Є.В.Буров. – Львів : «Магнолія 2006», 2013. – 262 с.

Підручник «Комп’ютерні мережі» висвітлює базові принципи побудови, функціювання та налаштування комп’ютерних мереж.

Підручник складається з чотирьох частин. Перша частина присвячена базовим архітектурним принципам, вній висвітлено також середовища передавання даних, сигнали та коди комп’ютерних мереж. У другій частині розглянуто головні класи мережевих технологій: інтерфейсні, локальні, глобальні, безпровідні мережі. Третя частина детально розглядає протоколи та сервіси мережі ТСР/ІР. Четверта частина  присвячена інформаційним технологіям комп’ютерних мереж.

Крім теоретичного матеріалу, підручник містить питання для самоконтролю та лабораторні роботи.

 

Шищук В.В. Основи програмування на алгоритмічній мові Pascal [текст]: навчальний посібник / В.В.Шищук. – К. : Кондор, 2006. – 224 с.

В посібнику розглядаються основи програмування на базі алгоритмічної мови Pascal. Наведено теоретичні відомості та методичні вказівки  щодо виконання практичних завдань з базових тем. До кожної теми наведено варіанти індивідуальних завдань та приклад  розв’язування подібної задачі з описом складання блок-схеми алгоритму та написання коду програми поставленого завдання. Розкрито принципи та наведено приклад складання та оформлення документації до програм.

 

Козак Л.І. Основи програмування [текст]: навчальний посібник / Л.І.Козак, І.В.Костюк, С.Л.Стасевич. – Львів : Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола; «Новий Світ – 2000», 2012. – 328 с.

 Навчальний посібник містить основні поняття апаратного, програмного забезпечення комп’ютерних систем та операційної системи. Розглядаються основи алгоритмізації, методика розробки алгоритмів, їх застосування, показується зв’язок  між графічною побудовою алгоритму та його програмним відображенням. Коротко і чітко викладено фундаментальні основи стандарту: інтегроване середовище для роботи, дані, операції, управляючі конструкції, створення функцій, описані цикли, масиви, вказівки, застосування динамічної пам’яті , робота з рядками, файлове введення / виведення. Закріпити  набуті знання допоможуть вправи.

 

Гайна Г.А. Основи проектування баз даних [текст]: навчальний посібник / Г.А.Гайна. – К. : Кондор, 2008. – 200 с.

Розглянуто головні концепції проектування і побудови баз даних, основні моделі баз даних, архітектури СУБД, сучасні напрямки розвитку технологій баз даних, питання, які пов’язані з експлуатацією баз даних. Всі головні положення книги розглядаються з використанням навчальних прикладів і ілюструються графічними матеріалами.

 

Пічугін М.Ф. Комп’ютерна графіка [текст] : навч. посіб. / М.Ф.Пічугін, І.О. Канкін, В.В.Воротніков –  К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 346 с.

У навчальному посібнику висвітлено питання загального ознайомлювального плану, що дозволяє зорієнтуватися у такій області інформатики, як комп’ютерна графіка. Розглянуто математичні та алгоритмічні основи подання об’єктів комп’ютерної графіки та питання ефективності обчислень трудомістких операцій тривимірної графіки. Розглянуті прикладні пакети для роботи з растровими та векторними зображеннями. На прикладах показується використання стандартних алгоритмів машинної графіки, інтерфейсних засобів, сучасного мультимедійного забезпечення тощо.

 

Різник О.Я. Основи комп’ютерної графіки: курс лекцій / О.Я.Різник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 220 с.

Викладено історію, технічні, математичні та алгоритмічні основи комп’ютерної графіки.

 

Пасічник В.О. Веб-дизайн : підручник / В.В.Пасічник, О.В.Пасічник. – Львів : «Магнолія 2006», 2012. – 520 с.

Підручник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування сучасних систем і технологій баз даних, розроблення прикладних засобів та комп’ютерних інформаційних систем різного спрямування на основі реляційних баз даних.

Шановні користувачі!

     В читальній залі бібліотеки організована книжкова виставка до Дня Чорнобильської трагедії

"Чорнобиль – жива рана землі моєї"

На виставці представлені  документальні матеріали, художні твори, публіцистичні нариси.

Книжкова виставка супроводжується ілюстраціями.

Антонов В.П. Уроки Чернобыля: радиация, жизнь, здоровье [Текст] / В.П.Антонов. – К. : О-во «Знание» УРСР, 1989.  – 112 с.

В книзі даються аналіз, оцінка та прогнози медико-біологічних наслідків Чорнобильської аварії. Розглядаються проблеми стресу, з якими мало знайомі не тільки широкі верстви населення, але і вчені та медичні працівники.

 

Бар’яхтар В.Г. Радіація. Що ми про неї знаємо? [Текст] / В.Г.Бар’яхтар, В.І.Стрижак, В.О.Поярков. – К. : Наук. думка, 1991. – 32 с. – (Серія «Чорнобиль»).

В  брошурі дано основні поняття про явище радіоактивності, вимірювання радіації, атомну енергетику як джерело радіації. Наведено дані про становище в районах, що потерпіли від аварії на ЧАЕС. Розглянуто якісну оцінку впливу чорнобильської радіації на людину.

 

Вірина Л.А. Тієї вогняної ночі: Чорнобильська оповідь  [Текст] / Л.А.Вірина; [післяслово В.Бердова]. – К. : Молодь, 1989. – 192 с. – (фотоіл.).

За подвиг під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС начальникові чати воєнізованої пожежної частини №2 лейтенантові Володимиру Правику, про якого розповідається в цій книжці, посмертно надано звання Героя Радянського Союзу.

Гейл Р.П. Останнє попередження: Спадщина Чорнобиля : документальна повість [пер.з англ.. В.Романця; післямова Д.Гродзінського] / Роберт Гейл, Томас Гаузер. – К. : Молодь, 1989. – 160 с.

 Документальна повість відомого американського профессора Р.П.Гейла, написана у співавторстві з адвокатом Т.Гаузером, присвячена ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і особистій участі вченого у лікуванні потерпілих.

 

Скляров В.Ф. Завтра был Чернобыль : [документальная повесть] / В.Ф.Скляров. – К. : Освіта : Велес, 1991. – 240 с.

Ще одна книга про Чорнобиль. Пише її людина, яка провела  найнебезпечніші дні у тієї межі, яка могла стати фатальною. Пише професіонал, міністр.

Висновок автора про збитковість АЕС, підкріплений разючими фактами, охолодить багато гарячих голів завзятих захисників плутонієвого виробництва та атомної бомби.

 

Солдаты Чернобыля [Сб. статей] / Сост. В.Г. Шкода. – М. : Воениздат, 1989. – 159 с.

В сборник вошли очерки и стихи о мужестве и героизме советских воинов, о тех, кто первым принял на себя смертельное дыхание реактора. Эта книга о верности воинскому долгу, о кровной связи армии и народа, что с особой силой проявилась во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

 

Иллеш А.В. Катастрофа / А.В. Иллеш. – М. : Известия, 1989. – 160 с. – ил.

В книгу вошли очерки, репортажи, беседы о наиболее сложных и острых проблемах нашей жизни. Это материалы о чернобыльской аварии с самого первого момента до постройки саркофага, беседы с медиками.

 

Возняк В.Я. Чернобыль: события и уроки. Вопросы и ответы / Возняк В.Я., Коваленко А.П., троицкий С.Н. – М. : Политиздат, 1989. – 278 с. – ил.


У довіднику розміщена інформація з питань, пов’язаних з аварією на Чорнобильській АЕС. В основу відповідей викладені висновки Урядової комісії, розслідування причини аварії і організацію роботи по ліквідації її наслідків, а також доповідь радянської сторони на нараді експертів МАГАТЕ.

Лябах Микола. Ймення зорі Чорнобиль [фотоальбом] / Микола Лябах– Чорнобиль : Чорнобильінтерінформ, 1996. – 233 с.

У фотоальбомі вміщено фотографії, які були зроблені відразу за квітневим вибухом, і після, в часи ліквідації наслідків аварії. Документальна книга розкриває

найстрашнішу правду про Чорнобиль.

Даєн Л.А. Чорнобиль – трава гірка [документальна повість] / Л.А.Даєн; худож. оформл. Ю.С.Ботнара. – К. : Веселка, 1988. – 176 с. : іл.

Документальна повість про Героя Радянського Союзу, начальника воєнізованої пожежної частини Чорнобильської АЕС Леоніда Петровича Телятникова і його товаришів – пожежників, які вночі 26 квітня 1986 року першими вийшли на поєдинок з вогняною стихією і погасили пожежу на станції.

 

Драч І.Ф. Вірші та поеми [Авт. передм. І.М.Дзюба] / І.Ф.Драч. – К. : Дніпро, 1991. – 213 с. – (Шкільна біб-ка).

До книги увійшли кращі твори відомого українського поета, зокрема, поема «Чорнобильська мадонна». У своєму творі автор показав всі страшні наслідки чорнобильської катастрофи, розповідає  про перших ліквідаторів аварії, про те, чим платить людство за накоєні гріхи .

Іван Драч в поемі викриває й те, що від людей спочатку хотіли приховати, що сталося на ЧАЕС: «Прошу єдине — бодай не брешіть». Ставляться запитання без відповіді: як врятуватися від подальшого розповсюдження радіації, зберегти від зараження «рукотворне Київське море чи бодай Десну зачаровану, з якої Київ п’є воду»? 

 

Медведев Г.У. Чернобыльская тетрадь [докум. повесть] / Г.У.Медведев. – К. : Дніпро, 1990. – 165 с. – (Серія «Романи і повісті»)

«Чорнобильський зошит» Г.У.Медведєва – компетентна і безстрашно-правдива розповідь про трагедію, яка продовжує хвилювати мільйони людей. Автор – фахівець-атомник, який працював на Чорнобильській АЕС і добре знає її, особисто знайомий з усіма основними учасниками подій. Центральне місце в повісті – опис подій в Чорнобилі в трагічні дні квітня і травня 1986 року. Автор показує поведінку і роль численних учасників драми, живих, реальних людей з їх недоліками і перевагами, сумнівами і слабкістю, помилками і героїзмом.

 

Олійник Б.І. Шлях : [вірші та поеми] / Борис Олійник. – К. : Наук.думка, 1995. – 430 с.

До збірки увійшла поема «Сім», яка  присвячена пам'яті відважних шести пожежників, що самовіддано вступили у боротьбу зі смертю Віктора Кібенока, Миколи Вашука, Василя Ігнатенка, Миколи Титенока, Володимира Тишури, Володимира Правика та кінорежисера Володимира Шевченка, який знімав фільм про спробу людей протистояти стихії . Завдяки Борису Олійнику, його продуманому художньому прийому поіменної переклички свічка пам'яті горітиме у віках і нагадуватиме про кожного героя чорнобильських подій. 

Більш детальніше з матеріалами виставки можна ознайомитись в читальній залі бібліотеки.

 Запрошуємо відвідати виставку!

В історії залишаються імена, які з гордістю вимовляє, пам’ятає і шанує все людство. До них належить   ім’я великого українського поета – Тараса Григоровича  Шевченка.

Книжкова виставка

Життя і творчість Тараса Григоровича Шевченка

 

Доля: Книга про Тараса Шевченка в образах та фактах / [Автор-упоряд. тексту В. Шевчук]. – К. : Дніпро, 1993. – 779 с.

Книга розповідає про життя, про людей, з якими приятелював  та зустрічався Т.Г.Шевченко, про міста, села та будинки, де він бував і жив, про буття його народу, про книги, які він видавав, бачив і читав, про документи з його іменем, про картини, про художників, котрі ілюстрували його твори.

 

Тарас Шевченко: Життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях : альбом / [авт.-упоряд. В.Х. Косян, Г.П. Паламарчук, О.І. Поляничко, К.В. Чумак / автор вступ.ст. Михайло Стельмах]. – К. : Рад.школа, 1991. – 335 с.

Матеріали альбому відображають життєвий і творчий шлях великого українського поета, революціонера-демократа, мислителя, художника, розкривають його зв’язки з прогресивними діячами свого часу. В альбомі вміщено уривки з творів, листів, щоденника поета, висловлювання про нього видатних письменників, дослідників, громадських діячів.

 

Тарас Шевченко : альбом / [автор-укладач Д.В. Степовик]. – К. : Мистецтво, 1984. – 140 с.

 В альбом відібрано 134 картини, рисунки і гравюри, що відображають основні етапи творчості майстра. У вступній статті дається характеристика життєвого і творчого шляху Шевченка, його внеску в українське образотворче мистецтво.

 

Спогади про Тараса Шевченка / [упоряд. і приміт. В.С. Бородіна і М.М. Павлюка; передм. В.Є. Шубравського]. – К. : Дніпро, 1982. – 547 с. – [іл.].

До збірника спогадів про Тараса Григоровича Шевченка ввійшли мемуари його сучасників.

Матеріали збірника, в яких розповідається про окремі епізоди  життя славного сина українського народу, революційного демократа, створюють цілісну картину життєвого і творчого шляху основоположника нової української літератури.

 

Державний музей Т.Г.Шевченка : фотокнига / [авт. – упоряд. : Л.І. Внучкова, Є.О. Середа, В.О. Судак, Г.П. Паламарчук]. – К. : Мистецтво, 1981. – 143 с. – [іл.]

Державний музей Т.Г.Шевченка привертає до себе увагу мільйонів відвідувачів з усіх країн світу. У 24-х його залах всебічно висвітлено життєвий і творчий шлях великого Кобзаря, яскраво показано вшанування пам’яті поета.

 

Дарда В.І. Переяславські дзвони : [історичний роман] / В.І. Дарда. – К. : Рад.письменник, 1990. – 415 с.

Український радянський письменник Володимир Дарда неодноразово звертався до шевченківської теми, зокрема він автор відомої повісті «Його кохана»   – про приїзд великого Кобзаря на Україну 1843 року, перебування його в Яготині, знайомство з княжною Варварою Репніною.

Роман «Переяславські дзвони» – про другий приїзд Т.Г. Шевченка на Україну в 1845 році.

 

Костенко А.І. За морями, за горами : Тарас Шевченко на Аральському морі : [худож.-докум.оповідь] / Анатоль Костенко. – К. : Рад.письменник, 1984. – 455 с. – [32 л.іл.]

Книга відомого українського радянського письменника і літературознавця присвячена життю і творчості Т.Г. Шевченка під час заслання, його участі в науковах експедиціях на Аральському морі і в горах Каратау і Актау.

Книга має дослідницький характер, зокрема в освітленні живописних робіт поета, їх датуванні. В книзі розповідається про повагу казахського народу до пам’яті українського поета.

Тарас Шевченко. Про мистецтво : збірник /  [упоряд., вступ. стаття і прим. І.І.Стебуна] /  Тарас Шевченко. – К. : Мистецтво, 1984. – 255 с. – (Пам’ятки естет.думки).

До збірки увійшли найважливіші матеріали творчої спадщини великого українського поета, що розкривають його естетичні ідеї, його погляди на художню творчість, її пізнавальну та суспільно-дійову роль, думки і висловлювання з приводу тих чи інших мистецьких явищ. У виданні використана поезія й проза Тараса Шевченка, його щоденник і листи, а також мемуарна література про поета.

Смілянська В.Л. Бібліографічна Шевченкіана (1861 – 1981) / Валерія Леонідівна Смілянська. – К. : Наукова думка, 1984. – 224 с.

У монографії на основі теоретичного осмислення принципів побудови літературознавчої біографії аналізуються основні проблеми вивчення біографії великого українського поета і художника, висвітлюються етапи дослідження цих проблем у працях дожовтневих і радянських біографів. Дослідження спирається на аналіз численних біографічних джерел (листування, документи, мемуари, газетна хроніка, літературна і мистецька спадщина Шевченка).

 

Смілянська В.Л. «Святим огненним словом…» Тарас Шевченко : поетика / Валерія Леонідівна Смілянська. – К. : Дніпро, 1990. – 290 с.

У книжці розглядаються поетична структура лірики, поем та балад Шевченка, багатоголосся його розповіді, його взаємини з героями й уявними читачами, способи побудови систем часу й простору, параметрів художнього світу.

Твори Кобзаря

 

Тарас Шевченко. Кобзар / Тарас Григорович Шевченко; [вступ.ст. О. Гончара]. – К. : Дніпро, 1981. – 613 с.

   Збірка поетичних творів Т.Г.Шевченка містить вірші, поеми, балади 1837 – 1861 рр., пройняті гострими соціальними мотивами, та ліричні поеми.

 

Тарас Шевченко. Кобзар / Тарас Григорович Шевченко; [вступ. ст. О. Гончара. Прим. Л. Кодацької]. – К. : Дніпро, 1985 – 640 с. – (Вершини світового письменства, том 50).

Збірка поетичних творів великого українського поета Т. Г. Шевченка містить вірші, поеми, балади 1837 – 1861 рр., пройняті гострими соціальними мотивами,

глибокими ліричними почуттями.

 

Тарас Шевченко. Малий Кобзар / Тарас Григорович Шевченко; [вступ. ст. Є.С. Шабліовського]. – К. : Веселка, 1979 – 384 с.

Для юного читача «Кобзар» давно став улюбленою книгою. Він навчає пізнавати життя, історію рідного краю, виховує любов до трудової людини і ненависть до її ворогів.

У «Малому Кобзарі» зібрано поезії для учнів середнього шкільного віку.

 

Тарас Шевченко. Поеми та повісті / Тарас Григорович Шевченко. – К. : Веселка, 1979 – 384 с.

До книги ввійшли вибрані твори Тараса Шевченка епічного жанру. В поемах, що охоплюють широке коло тем, яскраво виявився геній поета, його художньо-естетичне новаторство як основоположника нової української літератури. У повістях «Музикант» і «Художник», які містять багато автобіографічного матеріалу, розповідається про поневіряння талановитих молодих людей в умовах кріпаччини.

Тарас Шевченко. Повне зібрання творів: в 6 т. / Т.Г. Шевченко. – К. : Академія наук УРСР, 1963 – . – Т.2 : Поезії. – 1963. – 631 с. – (до 150-річчя з дня народження).

До збірки увійшли поезії 1847 – 1861 років.

 

Тарас Шевченко. Повне зібрання творів: в 5т. / Т.Г. Шевченко. – К. : Дніпро, 1978 – . – Т.2 : Поетичні твори. – 1978. – 365 с.  

До збірки увійшли поезії 1847 – 1861 років.

 

Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : У 12 т./ [редкол. : Є.П.Кирилюк (голова) та ін.] / Т.Г.Шевченко. – К. : Наук.думка, 1989  – . – Т. 3. Драматичні твори. Повісті.  [упоряд. та комент. В.П. Мовчанюка та ін.; Ред. В.Є. Шубравський]. – 1993. – 400 с.

У томі друкуються повісті «Наймичка», «Варнак», «Княгиня», «Музыкант», «Несчастный», «Капитанша», п’єса «Назар Стодоля», уривок п’єси «Никита Гайдай».

 

Шевченко Т.Г. Повести :  для серед. і старшого шк.. віку / Шевченко Т.Г.;  [передм. Є.П. Кирилюка; укл. та прим. С.М. Шаховського]. – К. : Веселка, 1984. – 359 с. – [іл. В.В. Василенко].

 

Тарас Шевченко. Повести / Т.Г. Шевченко. – К. : Міністерство культури УРСР, 1964. – 710 с.

 Повісті написані геніальним поетом під час перебування в Новопетровському укріпленні (1850 – 1857). Усі вони, як і поетичні твори письменника, мають яскраву антикріпосницьку, революційно-демократичну спрямованість. У повістях «Варнак», «Княгиня», «Несчастный», «Близнецы», «Прогулка с удовольствием и не без морали» великий Кобзар гнівно засуджує самодержавний лад. «Наймичка» і «Капитанша» – повісті про важку долю одинокої матері. Про життя талановитих людей із народу, про їх гірку долю розповідається в повістях «Музыкант» і «Художник».

З даною літературою можна познайомитися в нашій бібліотеці.

Корисні посилання