Свою Україну любіть.
Любіть її… во врем'я люте,
В остатню, тяжкую минуту
За неї Господа моліть

        Тарас Шевченко

У читальній залі бібліотеки відкрилася  книжкова виставка « Свою Україну любіть».  На виставці представлені книги, які розкривають перед користувачами величний і самобутній світ української духовності, знайомлять з історією нашої держави від найдавніших часів до сьогодення, символікою, традиціями, культурою та мистецькими надбаннями,  даючи цілісне уявлення про Україну як незалежну демократичну державу.

Запрошуємо всіх переглянути книжкову виставку « Свою Україну любіть», дізнатися більше про країну, розташовану в самісінькому центрі Європи, яка милує кожного своєю неповторною природою, співучою мовою, має багатовікову історію та є нашою Батьківщиною.

 

Україно, нене моя!: Сповідь: поезії, писанки…:[Зб] / упоряд. та приміт. О.Є.Шевченка; передм. Я.П.Гаяна; мал. та післямова Е.В.Біняшевського. – К. : Веселка, 1993. – 327 с. : іл.

Ця книга – своєрідна поетична антологія і водночас альбом писанок.

Кожна сторінка збірника дихає любов’ю до матері-України, бо ж і натхненні вірші, і дивовижні орнаменти народилися з любові до неї, рідної, з болю за страждання її синів і дочок, з тривоги за її історичну долю, з віри в її воскресіння.

Серед авторів – класики вітчизняної літератури, борці за волю і незалежність України, а також сучасні поети.

 

Сергійчук В.І. Національна символіка України / В.І.Сергійчук; худож. оформ. Л.В.Демчишина. – К. : Веселка, 1992. – 109 с. : іл..

Сьогодні, в час відродження національної свідомості, гостро постає проблема української символіки. Правильну відповідь може дати лише ретельне вивчення історичних джерел, котрі збереглися дотепер. Читач відкриє для себе багато нового й цікавого, познайомившись із маловідомою інформацією про традиції використання нашим народом гербів, прапорів, гімнів протягом тисячоліть. У священних символах України народ прагнув відобразити і ясні зорі, і тихі води, і край веселий, і мир хрещений, і славу, і волю…

Багнюк А.Л. Символи Українства : [ художньо-інформаційний довідник] /Анатолій Багнюк. – Тернопіль : Новий колір, 2008. –808с.

Ця книга – художньо-інформаційний довідник, який в популярній формі розкриває значення і зміст античних, християнських і національних символів та образів, що належать до  основи української духовності.

Новий довідник : Історія України / упоряд. С.Крупчан, Т.Крупчан, О. Скопненко, О.Іванюк. – К. : ТОВ «Казка», 2005. – 736 с.

«Новий довідник: Історія України» подає відомості з історії нашої Вітчизни від найдавніших часів до нашого сьогодення. Завдяки стислому, зрозумілому текстові та оригінальній структурі користувачі зможуть швидко знайти вичерпну відповідь на багато питань з історичної проблематики. Довідник можна використовувати як для вивчення окремих тем, так і для повторення вже пройденого.

Субтельний О. Україна : історія / Орест Субтельний [пер. з англ. Ю.І.Шевчука; вст.ст.С.В.Кульчицького]. – К. : Либідь, 1991. – 512 с. : іл.

Книга професора Йорського університету в Торонто (Канада) українця за походженням Ореста Субтельного визнана на Заході кращим популярним викладом історії України англійською мовою. Дещо незвична для нашої аудиторії, вона викличе інтерес передусім нетрадиційною концепцією української історії, прагненням автора до наукової об’єктивності, неупередженістю позиції, зваженістю оцінок, а головне – своєю наскрізною ідеєю – ідеєю національного відродження України.

Грушевський М.С. Твори: у 50 т. [Т.1]/ редкол.: П.Сохань, Я.Дашкевич, І.Гирич та ін.; голов.ред. П.Сохань. – Львів : Світ, 2002. – 592 с.

Цим томом започатковується видання творів видатного історика і громадського діяча Михайла Грушевського (1866 – 1934). У першому томі вміщено статті історіософського характеру, які визначали напрям і діяльність національно-визвольного руху наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., а також публіцистику вченого 1894 – 1907 років.

Українська минувшина: ілюстрований етнографічний довідник / А.П.Пономарьов, Л.Ф.Артюх, Т.В.Косміна та ін.. – К. : Либідь, 1993. – 256 с.: іл.

 Ця книга – своєрідна енциклопедія традиційної культури та побуту українців. Стислі, але ємкі відомості про забуті способи ведення господарства, хатнє начиння, народну моду, кулінарію, звичаї та обряди, демонологію розміщенні за зручним для читача тематико-абетковим принципом і супроводжуються оригінальними ілюстраціями.

Ніколаєва Т.О. Історія українського костюма / Т.О.Ніколаєва; іл. З.Васіної, Л.Міненко, Т.Ніколаєвої, О.Слінчак, М.Старовойт. – К. : Либідь, 1996. – 176 с. : іл.

В книзі висвітлюються витоки традиційного українського костюма, його багатовікова історія, тісно пов’язана з процесом розвитку української спільноти. Представлене широке розмаїття народного вбрання відповідно до історико-етнографічних регіонів України, детально розглядаються його численні компоненти та прийоми оздоблення.

 

Чернецький Є. Історія Білої Церкви : події, постаті, життя / Євген Чернецький. – Біла Церква : Видавець Пшонківський О.В., 2013. – 448 с. : іл.

Книга розповідає про історію Білої Церкви – міста, яке наближається до тисячолітнього ювілею та є одним із символів Київщини. Долі білоцерківців та життя міста показане на тлі історії Центрально-Східної Європи. Охоплено часи від Середньовіччя до перших кроків самостійної  України. Читачі познайомляться також з краєм, над яким гордо височіли вежі Білоцерківського замку, який захищала білоцерківська шляхта та козацтво, яким милувалися письменники і митці.

 

Цимбалюк В.І. Колиска українського народу:[ навчально-методичний посібник] / В.І.Цимбалюк, Ю.І.Пасічник. – К. : Видавець Ешке О.М., 2000. – 232 с.

Посібник, поданий у формі історико-етимологічних нарисів, знайомить читачів із давньою історією та сучасністю Середнього Подніпров’я, зокрема стародавнього Поросся.

Особливу цінність посібника становлять матеріали новочасних досліджень історичної, археологічної, антропологічної, етнографічної наук. Широко представлені український фольклор і міфологія, мовознавчі дослідження з топоніміки, гідронімії, ономастики.

 

Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / упоряд., прим. та бібліогр. нариси А.П.Пономарьова, Т.В.Косміної, О.Р.Боряк; вступ. ст. А.П.Пономарьова; іл. В.І.Гордієнка. /. – К. : Либідь, 1991. – 640 с. : іл.

Збірка знайомить із класичними зразками української етнографічної спадщини , які довгий час були вилучені з нашого духовного життя. Перед читачем постає дивовижний і захоплюючий світ уявлень наших предків, їхні звичаї, вірування тощо. Книга має науково-довідковий апарат, ілюстрації.

 

Прислівя та приказки : Людина. Родинне життя. Риси характеру / упоряд. М.М.Пазяк. – К. : Наук.думка, 1990. – 528 с.

У книгу ввійшли народні афоризми, що характеризують людину, її життя, членів родини, риси характеру людини, її мораль.

 

З  української старовини: альбом / Текст Д.І.Яворницького; мал. М.С.Самокиша, С.І.Васильківського; пер.з рос. та упоряд. Ю.І.Іванченка. – К. : Мистецтво, 1991. – 316 с. : іл.

Альбом створено на основі видання, що побачило світ у 1900 році в Петербурзі. Видатний український історик Д.І.Яворницький у популярній формі розповідає про історію України, про війну українського народу під проводом гетьмана Богдана Хмельницького, про державний устрій України, побут і звичаї українців. Оповідь супроводжують малюнки, виконані художниками С.І.Васильківським та М.С.Самокишем.

Видання доповнює ілюстрований додаток, укладений з творів української тематики вітчизняних та зарубіжних художників.

 

Шаров І.Ф. 100 видатних імен України / І.Ф.Шаров. – К. : Видавничий дім «Альтернативи», 1999. – 496 с.

Унікальна книга кандидата історичних наук Ігоря Шарова репрезентує сто славетних імен України, які є гордістю, славою, духовним надбанням нації.

 

Тарас Шевченко: Життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях : альбом / [авт.-упоряд. В.Х. Косян, Г.П. Паламарчук, О.І. Поляничко, К.В. Чумак / автор вступ.ст. Михайло Стельмах]. – К. : Рад.школа, 1991. – 335 с.

Матеріали альбому відображають життєвий і творчий шлях великого українського поета, революціонера-демократа, мислителя, художника, розкривають його зв’язки з прогресивними діячами свого часу. В альбомі вміщено уривки з творів, листів, щоденника поета, висловлювання про нього видатних письменників, дослідників, громадських діячів.

 

Найдорожчий скарб : Слово про рідну мову: [поезії, вислови] / упоряд. В.І.Лучук. – К. : Рад. письменник,1990. – 390 с.

Цей тематичний збірник із класичної й сучасної поезії присвячено українській мові, боротьбі народу за її збереження та утвердження, розвиток у нелегких суспільних умовах. Окрасою видання є зібрані вислови видатних діячів політики й літератури, мистецтва, науки з різних країн про українську мову, її витончену красу, багатство й місце у світовій культурі, рівноправ’я у вільному колі народів.

Альбом «Подаруй ми писаночку» репрезентує виставку дитячого малюнка, що відбулась у місті Івано-Франківську під егідою фірми «Надія».

Мета альбому – показати творчість дітей, які нині усвідомлюють себе маленькими громадянами великої держави, ознайомити загал з багатим фольклорним та літературним матеріалом, що стилістично пов'язаний з феноменом писанки та писанкарства, заявити про писанкарство, як про явище, через яке відбувається самоідентифікація української нації як такої та представлення її у вселенському просторі.