В грудні 2014 року в бібліотеку   надійшли підручники для студентів коледжу:

 

Зайцев С.П.  Вища математика: лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, вступ до математичного аналізу : навч. посібник / Є.П.Зайцев.  – К. : Алерта, 2013. – 574 с.

Запропонований навчальний посібник призначений для початкового ознайомлення з основами вищої математики і розвитку навичок розв’язання практичних задач для студентів нематематичних спеціальностей вищих навчальних закладів. У навчальному посібнику розглядаються елементи теорії множини, лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, теорія границь, диференціальне числення та його застосування.

Теоретичний матеріал супроводжується великою кількістю прикладів і задач. У кінці кожного розділу наведено питання для самоперевірки.

 

Коваленко І.П. Вища математика: навч. посібник / І.П.Коваленко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2011. – 456 с.

У посібнику викладено елементи теорії множин, лінійної і векторної алгебри, аналітичної геометрії на площині та в просторі, теорію границь і неперервності функції однієї та кількох змінних, звичайні диференціальні рівняння першого і другого порядків, числові та степеневі ряди.

Теоретичний матеріал супроводжується розв’язанням конкретних прикладів і задач. Значну увагу приділено геометричному змісту важливих понять і формул.

 

Веселовська О.В. Вища математика: елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії, диференціальне числення функції однієї змінної: навч. посібник / О.В.Веселовська, М.І.Вовк, Л.В.Гошко. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 184 с.

Посібник містить основні поняття та методи диференціального числення, лінійної алгебри та аналітичної геометрії. Весь матеріал посібника поділено на 25 тем. Усі поняття, методи та висновки проілюстровано прикладами та рисунками.

 

Катренко А.В. Дослідження операцій: підручник /А.В.Катренко. – Львів : «Магнолія – 2006», 2014. – 352 с.

В підручнику викладені основні поняття та методологія операційного дослідження, методи та задачі дослідження операцій, наведені алгоритми розв’язання задач пошуку оптимальних рішень. Розглянуті предмет та задачі дослідження операцій, задачі лінійного програмування та методи їх розв’язання, транспортна задача, потокові задачі.

З метою закріплення матеріалу у кожному розділі наведені приклади розв’язання практичних задач, подано перелік питань та завдання для самостійного виконання.

 

Кулешов С.Г. Загальне документознавство: навч. посібник / С.Г.Кулешов. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 1012. – 123 с.

У навчальному посібнику викладено основні етапи розвитку документознавства, теоретичні засади загального документознавства, його поняттєвий апарат, охарактеризовано напрями, засоби і методи уніфікації документації.

 

Діловодство, яким воно має бути: практичний посібник / упорядник Лівшиц Д.М. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 536 с.

Діловодство вивчається з метою формування у майбутніх фахівців уміння та навичок роботи з документами, які супроводжують діяльність будь-якої організації, і державної, і приватної.

Крім того, до цих документів звертається велика кількість людей, вони дуже часто носять  нормативний, правовий характер, складаючи основу документальної комунікації органів управління як з населенням так і з підприємствами.

 

Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія: підручник/ В.І.Гомонай. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 496 с.

У даному підручнику викладені основи фізичної та колоїдної хімії, необхідні для розкриття фізико-хімічної суті явищ, що відбуваються в живих організмах у нормі і при патологічних змінах, а також при дії різних факторів навколишнього середовища.