Холод З.М. Організація, нормування та оплата праці на поліграфічних підприємствах: навч. посіб./ З.М.  Холод, О.І.Копилюк.  – Львів: УАД, 2013. – 175 с.

Новітні технології, сучасне технологічне устаткування поліграфічного виробництва потребують розробки і впровадження на підприємствах нових форм організації праці, нових і перегляду діючих норм трудових витрат. У навчальному посібнику висвітлено теоретичні положення й практичні питання організації, нормування і оплати праці в умовах розвитку ринкових відносин в Україні, в тому числі питання проектування організації праці і управління нею. Наведено контрольні запитання та тести для самостійної роботи студента і перевірки засвоєного ним навчального матеріалу.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів-практиків видавничо-поліграфічної галузі.

 

Слоцька Л.С. Основи поліграфії (друкарські та брошурувально-палітурні процеси): навчальний посібник / Л.С. Слоцька, В.З.   Маїк, Ю.М. Румянцев.    – Львів: УАД, 2012. – 244с.

У посібнику викладено основи технології друкарських і брошурувально-палітурних процесів при виготовленні видань в обкладинках та палітурках за різними технологічними схемами. Наведено загальні відомості щодо технологічних процесів і операцій, коротка характеристика матеріалів друкарського і брошурувально-палітурного виробництва,  показники якості напівфабрикатів і готової продукції.

Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів (факультетів, спеціальностей), які вивчають курс «Основи поліграфії».

 

Піскозуб Л.Г. Операційні системи у видавничій справі та поліграфії: навчальний посібник / Л.Г. Піскозуб, Й.З. Піскозуб. – Львів: УАД, 2011. – 192с.

У посібнику наведено перелік, функціональне призначення, вимоги до апаратури, особливості встановлення, застосування і оптимізації основних сучасних операційних систем, дано практичні рекомендації стосовно їх вибору для розв’язання фахових завдань у галузі комп’ютеризованих технологій друкованих і електронних видань.

Посібник призначений для студентів напряму «Видавничо-поліграфічна справа».

 

 

Бакушевич Я.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: навчальний посібник / Я.М. Бакушевич, Ю.Б. Капаціла.  – Львів: «Магнолія 2006», 2015. – 312.

Навчальний посібник висвітлює предмет та основні поняття інформатики, історії створення та розвитку, класифікацію і будову комп’ютерів, експлуатаційне обслуговування і програмне забезпечення ЕОМ. Подаються відомості про операційні системи MS-DOS, текстовий редактор MicrosoftWord, MicrosoftExcel. Значну увагу автори приділяють питанням роботи з архівами, з Інтернетом та електронною поштою, боротьби з комп’ютерними вірусами, керування базами даних та створення презентацій на ПК.

Призначений для студентів усіх форм навчання вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, учнів загальноосвітніх шкіл та ліцеїв, а також для тих, хто прагне самостійно набути знання про комп’ютерні  технології й уміння працювати з ПК.

 

Ткач М.Р. Практичні заняття з комп’ютерної графіки (система CorelDraw ): навчальний посібник / М.Р.Ткач.  – Львів, «Новий Світ – 2000», 2014. – 212с.

У навчальному посібнику у формі лабораторних робіт розглянуті питання створення та редагування векторних графічних зображень, художніх текстів, використання різноманітних ефектів, а також, обробка растрових зображень в системі CorelDraw. Для студентів вузів технічного профілю, що вивчають дисципліни Інженерна та комп’ютерна графіка, Комп’ютерна графіка.

Посібник може бути корисним для фахівців, що використовують систему CorelDrawу практичній роботі.

 

Інформатика та комп’ютерна техніка в лабораторних роботах: навчальний посібник / [Валецька Т.М.,Бабій П.І., Григоришин І.А., Баловсяк Н.В., Косяченко С.В., Парасінчук І.Г.]; за ред. Валецької  Т.М. – [Ч.І]. – К.: Дакор, КНТ, 2014. – 318с.

Посібник призначений для вивчення та набуття практичних навичок роботи з операційною системою Windows 2000  та пакетом MSOffice 2000, необхідних для роботи сучасного офісу.

Блок навчально-методичного забезпечення містить програму курсу та завдання для лабораторних робіт за її темами з методичними вказівками до їх виконання, комплекс питань для контролю знань, список літератури.

 

Інформатика та комп’ютерна техніка в лабораторних роботах: навчальний посібник / [Валецька Т.М.,Бабій П.І., Григоришин І.А., Баловсяк Н.В., Косяченко С.В., Парасінчук І.Г.]; за ред. Валецької  Т.М. –[Ч. ІІ]. –  К.: Дакор, КНТ, 2014. – 536с.

Посібник призначений для вивчення та набуття практичних навичок роботи з пакетом MSOffice 2000, необхідних для роботи сучасного офісу.

Блок навчально-методичного забезпечення містить програму курсу та завдання для лабораторних робіт за її темами з методичними вказівками до їх виконання, комплекс питань для контролю знань, список літератури.

 

Павлиш В.А. Основи інформаційних технологій та систем: навчальний посібник / В.А. Павлиш, Л.К. Гліненко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 500 с.

Розглянуто широке коло питань, що стосується технологій формування і управління роботою з даними й інформацією у різних сферах діяльності. Наведено класифікацію інформаційних технологій і систем, розглянуто підходи та засоби моделювання предметної області, даних та знань під час їх створення. Викладено основи технології та систем бази даних; основи технології мультимедіа; принципи побудови та функціонування систем розосередженої обробки інформації, інформаційно-обчислювальних мереж.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають інформаційні технології та системи, а також аспірантів та спеціалістів, які займаються цією проблемою.

 

Рамський Ю.С. Адміністрування комп’ютерних мереж і систем: навчальний посібник / Ю.С. Рамський, В.П. Олексюк, А.В. Балик.– Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 196с.

У пропонованому посібнику розглянуто адміністрування як однорангових комп’ютерних мереж, так і мереж з виділеними серверами. Подані теоретичні відомості про основні сервіси локальних мереж та Інтернету. Описано конфігурування веб-сервера, поштового сервера, сервера передавання файлів на основі ОСWindows і ОС Linux.

Для студентів вищих навчальних закладів, учителів інформатики та широкого кола читачів.

 

Лазановський П.П. Організація та економіка видавничої справи: навчально-методичний посібник / П.П.Лазановський. – Львів: «Магнолія 2006», 2015. – 126с.

У навчально-методичному посібнику розглядається методика розрахунку техніко-економічних показників книжкових видань на стадії їх видавничого опрацювання, а також практичні питання з вивчення дисципліни «Організація та економіка видавничої справи» у вигляді типових задач та тестів.

Навчально-методичний посібник розрахований на студентів базового напрямку підготовки «Економіка та підприємство» вищих навчальних закладів, навчальними планами яких передбачено вивчення дисципліни «Організація та економіка видавничої справи».

 

Дурняк Б.В. Стандарти в поліграфії та видавничій справі: довідник / Б.В. Дурняк, В.П. Ткаченко, І.Б. Чеботарьова.  – Львів: Вид-во УАД, 2011. – 320с.

Видання містить описи найважливіших нормативно-технічних документів (міждержавних, національних та галузевих стандартів) у галузі поліграфії та видавничої справи.

Збірник адресовано працівникам видавництв, поліграфічних підприємств, бібліотек, а також студентам напрямку «Видавничо-поліграфічна справа» та викладачам вищих і спеціальних навчальних закладів видавничо-поліграфічного профілю.

 

Норми часу і виробітку на процеси поліграфічного виробництва : збірник / (Уклад.: канд. екон. наук, проф. З.М. Холод, канд. екон. наук, доц. Л.П. Стеців, канд. екон. наук, доц. І.І. Малярчук, канд. екон. наук, доц. В.В. Шляхетко,  канд. екон. наук, доц. А.М. Штангрет, канд. екон. наук, проф. О.М. Гірняк, канд. філол. наук, проф. Н.І.Черниш, ст. викладачі О.Б. Волович, В.І .Зубрей; за заг. ред. З.М. Холод ). – Львів: УАД, 2012. – 152с.

 

Лотошинська Н.Д. Теорія кольору та кольороутворення : навчальний посібник / Н.Д. Лотошинська, О.В.Івахів – Львів, 2014.

Навчальний посібник містить теоретичні положення, основні поняття,актуальні проблеми курсу теорії кольору та кольороутворення.

Викладено фундаментальні основи теорії відтворення багатоколірної репродукції та комп’ютерної технології управління кольором при підготовці багатоколірних оригіналів у поліграфії, а також висвітлено питання про роль кольору в цифровій фотографії та дизайні друкарських видань.

Посібник буде корисним для фахівців видавництв, друкарень, користувачів комп’ютерних видавничих систем, студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом «Видавничо-поліграфічна справа».

 

Комова М.В. Діловодство: підручник / М.В.Комова. –  Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних і соціальних наук. – Львів: «Тріада плюс», Київ: «Алерта» - 2013. – 218с.

У підручнику висвітлено основні напрямки діловодства як діяльності з питань документування та організації роботи з документами в процесі управлінської діяльності.

 Книга адресована студентам, викладачам вищих навчальних закладів, фахівцям діловодної сфери.

 

Луцків М.М. Цифрові технології друкарства: моногр./ М.М. Луцків. – Львів: УАД, 2012. – 488с.

Викладено сучасні інформаційні технології приготування до друкування, починаючи з розробки ескізного проекту видання, введення в комп’ютер і перетворення текстової та графічної інформації, складання тексту і композиції сторінок видання, їх розставляння на друкарському аркуші, лазерне насвітлення друкарських пластин і сучасні технології CtP виготовлення офсетних і флексографічних форм, необхідних для друкування кольорової поліграфічної продукції.

Видання розраховане на інженерно-технічних працівників поліграфії, видавництв і редакцій, а також аспірантів і студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

 

В.П. Харченко. Мережі та бази даних: навч. посібник / В.П. Харченко, С.М. Креденцар. –  К.:  НАУ, 2013. – 328с.

Розглянуто сучасні мережеві технології, топології, моделі, протоколи та принципи функціонування сучасних комп’ютерних мереж, основи побудови баз даних та проектування інформаційних систем на їх основі.

Для студентів вищих навчальних закладів.

 

Маїк Л.Я. Computer-to-plate: технології, матеріали, устаткування: навчальний посібник / Л.Я. Маїк, Т.Г. Дудок. – Львів: УАД, 2011. – 128с.

У посібнику приведені класифікація та аналіз технологій, устаткування, матеріалів для систем Computer-to-plate. Поданий опис процесів виготовлення друкарських форм різних способів друку з використанням систем Computer-to-plate за різними технологічними схемами. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом «Видавничо-поліграфічна справа».

 

MicrosoftExcel для самостійного вивчення: навчальний посібник / Укладачі І.А. Григоришин, Л.В. Кулібаба. – К.: Дакор, КНТ, 2013. – 200с. (Серія: Інформатика та комп’ютерна техніка)

Навчальний посібник містить теоретичні відомості щодо створення та редагування документів у MicrosoftExcel, практичні завдання для лабораторних робіт та завдання і тестові запитання для самостійної роботи та самоконтролю.

Для студентів різних спеціальностей усіх форм навчання.

 

Ю.І. Палеха. Документування в підприємницькій сфері: навч. посібник (зі зразками сучасних документів)/ Ю.І.Палеха. – К.: Ліра-К, 2010. – 512с. (Серія «Культура діловодства»).

У посібнику в документознавчому контексті розкриваються питання документаційного забезпечення функціонування підприємницьких структур. Наведені зразки оформлення документів щодо створення суб’єктів господарювання, документування договірних відносин, проведення обліково-фінансових та банківських операцій.

Для керівників та працівників підприємств і установ приватної та державної форм власності, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх тих, хто працює з документацією.

 

Діловодство, яким воно має бути [текст]: практичний посібник / Упорядник Лівшиц Д.М. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 536с.

Діловодство вивчається з метою формування у майбутніх фахівців уміння та навичок роботи з документами, які супроводжують діяльність будь-якої організації, і державної, і приватної, а в органах місцевого управління мають свою специфіку, оскільки значна частина цих документів виходить за рамки самої організації і їх дія розповсюджується на всю територію, яка підпорядкована органу місцевої влади.

 

Куленко М.Я. Графічний дизайн: мистецтво шрифту [книга І]:    навчальний посібник / М.Я.Куленко; за ред. проф. Є.А. Антоновича. – К.: Альтерпрес, 2011. – 140с.: іл.

У навчальному посібнику стисло викладено ілюстровану всесвітню історію писемності. Особливу увагу приділено розвитку українського шрифту, зокрема каліграфії.

Розроблено науково-методичні засади курсу «Графічний дизайн: мистецтво шрифту». Розглянуто зорове сприйняття та розвиток композиційного мислення, відчуття форми, простору, ритму, пластики в мистецтві шрифту.

Призначено для студентів і викладачів художньо-дизайнерських, архітектурних, технічних та педагогічних навчальних закладів, які працюють у галузі дизайну та реклами.

 

Михайленко В.Є. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення): навчальний посібник / В.Є. Михайленко, М.І. Яковлєв. – К.: Каравела, 2014. – 304с.

У пропонованому навчальному посібнику для майбутніх дизайнерів та фахівців у галузі образотворчого мистецтва зроблено наголос на зображальному або геометричному аспекті композиції. Досліджено значення точок, ліній та поверхонь, зокрема, роль у формотворенні плоских кривих, виконано геометричний аналіз деяких художніх картин, переважно українських майстрів. Приділено увагу використанню геометричного моделювання в дизайні сучасними засобами комп’ютерної графіки.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, що опановують дизайн, архітектуру, декоративно-прикладне та образотворче мистецтво.

 

Гнатишин Л.Б. Організація обліку: навчальний посібник / Л.Б. Гнатишин, О.С. Прокопишин. – Львів: «Магнолія 2006», 2014. – 432с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Організація обліку». У ньому розкрито основи та загальні принципи організації обліку, питання формування облікової політики, організації роботи бухгалтерської служби та технології облікового процесу, складання і подання звітності, розвитку та вдосконалення облікової системи.

Призначено для студентів навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації напряму «Економіка і підприємництво» спеціальності «Облік і аудит», викладачів облікових дисциплін й усіх, хто цікавиться особливостями організації обліку на підприємстві.

 

Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. Практикум: навчальний посібник / Н.В.Тарасенко. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2014. – 280 с.

Призначений для повного і глибокого вивчення методики комплексного, системного економічного аналізу діяльності підприємств.Основне спрямування цієї роботи – здобуття практичних навичок об’єктивної оцінки основних показників діяльності підприємства, вміння виявляти резерви і можливості їх мобілізації, виробляти пропозиції за результатами аналізу для прийняття оптимальних управлінських рішень щодо успішної діяльності в умовах ринку.

Для студентів, аспірантів, викладачів і практичних працівників.

 

Дубравська Д.М. Англійська мова. Сучасна граматика. In Pursuit of Perfection: навч. Посібник. Частина І / Дубравська Д.М., Ванівська О.М. – Львів. «Новий Світ 2000», 2015. – 370 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кол. (ключі-відповіді).

Навчальний посібник з іноземної мови (англійської) для студентів вищих навчальних закладів   з дисциплін «Іноземна мова (перша –

Матеріали навчального посібника, які ґрунтуються на новітніх даних Британського національного корпусу текстів (BNC) та результатах сучасних лінгвістичних досліджень, сприятимуть розвитку комунікативних та творчих здібностей студентів і формуванню в них культури спілкування іноземною мовою.

 

Мукан Н.В. Іноземна мова професійного спрямування (англійська для дизайнерів): навч.посіб / Н.В. Мукан, І.І. Бурбан, С.Л. Голощук, Л.В. Дуда, С.Ф. Кравець, Н.О. Морська. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 468с.

Подано теми, передбачені програмою з іноземних мов професійного спрямування. Навчальний посібник складається з восьми модулів, до яких належать тексти, тематичні словники, лексичні та лексико-граматичні вправи. Система граматичних вправ забезпечує швидке та ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахового усного та письмового спілкування, роботи з англомовною літературою.

Для студентів напряму «Дизайн» вищих навчальних закладів.

 

Воронкова В.Г. Етика ділового спілкування: навчальний посібник / В.Г. Воронкова, А.Г. Беліченко, В.В. Мельник, М.А. Ажажа. – Львів: «Магнолія 2006», 2015. – 312с.

У навчальному посібнику сформована концепція етики ділового спілкування, яка розвивається в умовах ринкових стосунків,     розкриваються поняття і норми мовленнєвого і міжнародного етикету. Особлива увага приділяється конкретним прикладам ведення ділової бесіди в сфері послуг.

Для студентів вищих навчальних закладів, бізнесменів, ділових людей, усіх тих, хто цікавиться створенням свого власного іміджу, командного менеджменту, розрахований на тих, хто мріє стати результативним топ-менеджером.

 

Новак В.О. Інформаційне забезпечення менеджменту: навчальний посібник / В.О. Новак, Л.Г. Макаренко, М.Г. Луцький. – К.: Кондор, 2014. –  462с.

Навчальний посібник знайомить читача з основними напрямками застосування інформаційних систем та технологій в сучасному бізнесі, розкриває зміст та сутність інформаційного менеджменту.

Навчальний посібник запропоновано для використання як викладачам, так і студентам вищих навчальних закладів. Він узагальнює матеріали щодо впровадження модульно-рейтингових технологій у навчальний процес при вивченні курсів, що є складовою інформаційного забезпечення менеджменту.

 

Новак В.О. Інформаційні системи в менеджменті/ В.О.  Новак, В.В. Матвєєв, В.П. Бондар, М.О. Карпенко: підручник.  – К.: Каравела, 2014. – 536с.

Метою написання підручника є узагальнення матеріалів щодо запровадження модульно-рейтингових технологій у навчальний процес при вивченні навчальних дисциплін, що є складовими інформаційного забезпечення менеджменту сучасного підприємства. Підручник детально знайомить читача з основними напрямами застосування інформаційних систем та технологій в управлінні сучасним підприємством (організацією, фірмою) в сучасному бізнесі, з концепцією інформаційного суспільства та роллю комунікацій в процесах управління.