Правила прийому 

до Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну 

у 2019 році для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

кваліфікованого робітника    

І. Загальна частина

1.1. Правила прийому до Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника у 2019 р. розроблені відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, які затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 р. за № 499, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки ь№ 344 від 09.04.2014

1.2. Провадження освітньої діяльності для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника у Білоцерківському коледжі сервісу та дизайну здійснюється відповідно до Свідоцтва атестації професій Міністерства освіти і науки України серія РД № 040729 від 01.07.2016 року. 

Шифр професії

Назва професії

Термін дії ліцензії

7433

Кравець

16.06.2026 р.

7435

Закрійник

16.06.2026 р.

4112

4115

 

Оператор комп’ютерного набору;

Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

16.06.2026 р.

4113

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

16.06.2026 р.

5141

Перукар (перукар-модельєр); манікюрник

16.06.2026 р.

1.3. До Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах та мають повну загальну середню освіту або базову загальну середню освіту з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти в коледжі за ліцензованими професіями (додаток 1).

1.4. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти у Білоцерківському коледжі сервісу та дизайну відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у коледжі відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку у Білоцерківському коледжі сервісу та дизайну здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у коледжі.

 1.6. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб. 

ІІ. Приймальна комісія 

2.1. Прийом до Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор коледжу, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, Типових правил прийому, затверджуються директором коледжу не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, працевлаштування після закінчення коледжу;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до коледжу, оформляє протоколи, екзаменаційні відомості та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Коледж готує (первинна професійна підготовка – державне замовлення): на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) та на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) з термінами навчання:

Первинна професійна підготовка 

 

 

Назва професії

Кількість учнів

Термін навчання

 

всього

на основі

базової загальної середньої освіти

на основі

повної загальної середньої освіти

на основі

базової загальної середньої освіти

на основі

повної загальної середньої освіти

7433 Кравець

60

30

30

3 роки

1 рік

7435 Закрійник

30

-

30

-

1 рік

4112 Оператор комп’ютерного набору

30

-

30

-

1 рік

4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

30

30

-

3 роки

-

5141 Перукар (перукар-модельєр), манікюрник

60

-

60

-

1,5 року

Професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів

3436 Швачка

25

 

 

 

4 місяці

7433Кравець

35

 

 

 

4 місяці

7435 Закрійник

20

 

 

 

4 місяці

5141 Перукар (перукар-модельєр)

40

 

 

 

5 місяців

4112 Оператор комп’ютерного набору

15

 

 

 

3 місяці

2.6. Після закінчення коледжу видається диплом кваліфікованого робітника, або свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.

Вступники, які вступають на навчання на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) разом з отриманням професії отримують у коледжі повну загальну середню освіту. Після закінчення коледжу їм видається атестат про середню освіту і диплом кваліфікованого робітника.

2.7. Прийом до коледжу проводиться шляхом проведення співбесід з абітурієнтами та вступних випробувань на конкурсній основі (додаток 2). Питання для проведення співбесід з абітурієнтами, вступних випробувань готуються головами циклових комісій та доводяться до відома абітурієнтів. Результати проведення співбесід протоколюються. Результати проведення вступних випробувань фіксуються в екзаменаційних відомостях. Конкурсний бал вступника обчислюється шляхом додавання середнього бала атестата/свідоцтва/диплома та оцінки, отриманої під час вступного випробування.

Зарахування на навчання здійснюється відповідно до конкурсного балу. При виникненні спірних питань щодо результатів співбесід, вступних випробувань (однаковий конкурсний бал тощо) першочергове зарахування проводиться відповідно до п. 5.2 цих Правил прийому, або, при необхідності, проводиться додаткова співбесіда з абітурієнтами чи додаткове тестування.

Співбесіди та вступні випробування з абітурієнтами проводяться згідно з розкладом вступних випробувань та співбесід, що затверджується директором коледжу.

2.8. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Білоцерківським коледжем сервісу та дизайну розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора коледжу. Апеляції вступників щодо екзаменаційної оцінки подаються у формі письмової заяви на ім’я голови апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії (не менше 3-х членів) не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника, членів предметної екзаменаційної комісії, які перевіряли дану роботу, відповідального секретаря приймальної комісії. Додаткове опитування (повторне виконання роботи) абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається. Сторонні особи (в тому числі батьки абітурієнта) до розгляду апеляції не допускаються. Результати засідання апеляційної комісії передаються на розгляд приймальної комісії Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну. Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються (див. положення про апеляційну комісію коледжу).

2.9. Білоцерківський коледж сервісу та дизайну гарантує надання місць в гуртожитку для всіх учнів нового набору, що проживають за межами м. Білої Церкви. за умови дотримання Положення про поселення в гуртожиток,   затвердженого у Білоцерківському коледжі сервісу та дизайну (Витяг з Положення про поселення розміщено на веб-сайті коледжу). Заселення учнів в гуртожиток відбувається 30,31 серпня 2019 року при наявності документів про виписку з попереднього місця проживання. Оплата за проживання за даними 2018 року – 250 грн. за місяць. Гуртожиток підключений до мережі WI-FI.

2.10. Графік роботи приймальної комісії:

понеділок – п`ятниця з 9-00 до 17-00; субота, неділя – вихідні, перерва на обід з 12-00 до 12-30; в період з 02 липня до 15 серпня 2019 року приймальна комісія працюватиме понеділок – п’ятниця з 8-30 до 18-00, субота –  з 8-30 до 15-00 з перервою на обід з 12-00 до 12-30, вихідний день – неділя.

2.11. Обмеження з професій за медичними показниками може бути, якщо учням протипоказане навчання за обраною професією, про що вказано в медичній довідці за формою, установленою чинним законодавством.

Обмеження з професій за статтю не передбачено.

Обмеження з професій за віком вступників відбувається згідно Закону України «Про зайнятість населення».

2.12. Правила прийому до Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну доводяться до відома вступників через web-сайт навчального закладу та інформаційні стенди Приймальної комісії.

2.13. Прийом документів від вступників починається 03 червня 2019 р. і завершується 23 серпня 2019 р. Навчальний рік починається 01 вересня 2019 року відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів. 

ІІІ. Документи для вступу 

3.1. Вступники подають особисто:

 • заяву про вступ до Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну, указуючи обрану професію, місце проживання;
 • документ про освіту (оригінал) за умови вступу за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;
 • документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» для навчання за професією «закрійник» (оригінал або його завірену копію);
 • медичну довідку за формою 086-о та карту профілактичних щеплень;
 • 6 фотокарток розміром 3x4 см;
 • копію свідоцтво про народження або паспорта(ID-картка);
 • картку фізичної особи платника податків;
 • довідки з місця проживання та про склад сім’ї;
 • копії документів, що дають право на пільги (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ. 

ІV. Умови прийому 

4.1. Прийом до Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за рейтинговим списком вступників, який складається як сума результатів середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту, для закрійників – середнього бала диплома кваліфікованого робітника з професії «кравець» та результатів вступних випробовувань чи результатів співбесіди.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з професії «кравець» з відзнакою і вступають до коледжу за професією «закрійник»;
 • особи, які вступають до коледжу за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну здійснюється наказом директора навчального закладу.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з коледжу. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій коледж може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до коледжу, а також тим, що без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

Правила прийому до Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну розглянуто та затверджено на засіданні педагогічної ради коледжу 26 листопада 2018 року, протокол № 2

Додаток 1. Перелік професій, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання у Білоцерківському коледжі сервісу та дизайну.

Додаток 2. Перелік вступних екзаменів, творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти та базової загальної середньої освіти при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника.

Зворотня форма

Якщо у вас виникли питання щодо вступу у наш навчальний заклад, залиште повідомлення і ми з вами зв'яжемось найближчим часом!