НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

на 2021-2022 навчальний рік

на  фахового молодшого бакалавра

для випускників загальноосвітніх шкіл

Спеціальність

Вступ на основі освітнього рівня

Сертифікати та вступні випробування*

Ліцензовані обсяги

Термін навчання

на основі 9 класів

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Діловодство

Базова загальна середня освіта

(9 кл.)

1.Українська мова (тест)

2. Математика (тест)

30

3 роки

182 Технології легкої промисловості

Моделювання та конструювання промислових виробів

Базова загальна середня освіта

(9 кл.)

1.Українська мова (тест)

2. Математика (тест)

50

4 роки

на основі 11 класів

022 Дизайн

Перукарське мистецтво та декоративна косметика

Повна загальна середня освіта

(11 кл.)

1. Українська мова та література

(сертифікат з української мови або вступне випробування в коледжі)

2. Рисунок (творчий конкурс)

50

2,5 роки

для випускників професійно-технічних навчальних закладів 

Назва спеціальності

Вступ на основі освітнього рівня

Сертифікати та вступні випробування*

Ліцензовані обсяги

Термін навчання

022 Дизайн

Перукарське мистецтво та декоративна косметика

Професія «Перукар

(перукар-модельєр)»

1.Українська мова (Сертифікат з української мови або вступне випробування в коледжі)

2. Фахове вступне випробування

 (на ІІ курс)

26

1,5 роки

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Діловодство

Професія «Оператор комп’ютерного набору; секретар керівника»;

«Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»

1.Українська мова (сертифікат з української мови або вступне випробування в коледжі)

2. Фахове вступне випробування

(на ІІІ курс)

34

1 рік

 

186 Видавництво та поліграфія

Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації

Професії «Оператор комп’ютерного набору»;

«Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»
 

1.Українська мова (Сертифікат з української мови або вступне випробування в коледжі)

2. Фахове вступне випробування

(на І курс)

 30 1,5 року 

182 Технології легкої промисловості

Моделювання та конструювання промислових виробів

Професія «Закрійник»

1.Українська мова (сертифікат з української мови або вступне випробування в коледжі)

2. Фахове вступне випробування 

(на ІІІ курс)

33

2 роки

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну

у 2021 році

зі змінами та доповненнями, відповідно до наказу МОН України

№ 1342 від 30.10.2020 р., зареєстрованого в Міністрерстві юстиції України

11.12.2020 р. за № 1235/35518

 

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2021 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 30 жовтня 2020 року № 1342 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2020 року за № 1235/35518.

І. Загальні положення 

1. Ці Правила є обов’язковими для провадження освітньої діяльності у закладі фахової передвищої освіти – Білоцерківському коледжі сервісу та дизайну (БКСД), яка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 270126 від 07.05.2013, сертифікатів про акредитацію відповідних спеціальностей, наказу Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності» № 971-л від 17.10.2019 р. і додатку до нього 3.5 та Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти в БКСД, затвердженого Міністерством освіти і науки України 11 грудня 2015 року, цих Правил прийому до БКСД.

2. Прийом до фахового коледжу для здобуття фахової передвищої освіти – освітньо-професійного ступеня  фахового молодшого бакалавра здійснюється на конкурсній основі за регіональним  замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб.

3. Організацію прийому вступників здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується директором коледжу. Головою приймальної комісії призначається директор коледжу. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію, розробленого відповідно до Положення про приймальну комісію, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798.

Положення про приймальну комісію оприлюднюється на вебсайті коледжу.

Голова приймальної комісії забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором коледжу. Усі питання, пов'язані з прийомом до коледжу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на вебсайті або на інформаційному стенді приймальної комісії в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

4. Порядок роботи приймальної комісії: понеділок – п`ятниця з 9-00 до 17-00; субота, неділя – вихідні, перерва на обід з 12-00 до 12-30; в період з 01 липня до 22 серпня 2020 року приймальна комісія працює: понеділок – п’ятниця з 9-00 до 17-00, субота –  з 9-00 до 15-00 з перервою на обід з 12-00 до 12-30, вихідний день – неділя.

5. Для вступників та здобувачів освіти, які потребують поселення в гуртожиток, надання місць гарантовано за умови дотримання Положення про поселення в гуртожиток, затвердженого у Білоцерківському коледжі сервісу та дизайну (Витяг з Положення про поселення розміщено на веб-сайті коледжу). Умови проживання – від двох до чотирьох осіб у кімнаті. Оплата за проживання за даними 2020 року – 300 грн. за місяць. Гуртожиток підключений до мережі WI-FI.

ІІ. Визначення термінів 

У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

 • вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), конкурсу творчих та/або фізичних здібностей вступників (далі - творчого конкурсу) (додаток 1), фахового випробування тощо;
 • вступний іспит - форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за результатами якої вступнику нараховуються бали, які враховуються в конкурсному балі вступника;
 • вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра,;
 • квота-1 - визначена частина загального обсягу бюджетних місць, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2;
 • квота-2 - визначена частина загального обсягу бюджетних місць в уповноважених закладах освіти, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно- технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925 (далі - наказ № 560) та до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 (далі - наказ № 697);
 • конкурсна пропозиція (конкурс) - пропозиція закладу фахової передвищої освіти (відокремленого структурного підрозділу закладу освіти) щодо прийому вступників на певні спеціальності (одну або декілька спеціалізацій, освітньо-професійних програм тощо в межах спеціальності), форму здобуття освіти, курс, строк навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня, освітнього ступеня. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції;
 • конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховується (з точністю до 0,001) відповідно до цих Правил прийому;
 • конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра відповідно до цих Умов (незалежно від форми власності закладу освіти та джерел фінансування навчання);
 • конкурсний предмет - навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання до закладів фахової передвищої освіти;
 • небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням;
 • основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) - конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за державним або регіональним замовленням (загальний обсяг державного або регіонального замовлення);
 • право на зарахування за квотами - право вступника, щодо зарахування на навчання до закладу фахової передвищої за квотою-1, квотою-2, що реалізується відповідно до Умов та цих Правил;
 • рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Умов та цих Правил прийому;
 • співбесіда - форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;
 • творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття фахової передвищої освіти за спеціальністю, яка включена до Переліку спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих здібностей вступників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за                  № 1351/27796 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки від 13 жовтня 2017 року № 1378). Результат творчого конкурсу оцінюється за шкалою, визначеною цими Правилами прийому;
 • технічна помилка - помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну помилку;
 • фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступенів вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньо-професійної програми освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі здобутих раніше компетентностей.

Термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення». Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про фахову передвищу освіту» та «Про освіту».

ІІІ. Вимоги та зміст Правил прийому 

1. Правила прийому в 2021 році розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються педагогічною радою Білоцерківського коледжу сервісу та, розміщуються на вебсайті коледжу і вносяться до ЄДЕБО до 31 грудня 2020 року. Правила прийому діють протягом календарного року.

2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою. Правила прийому містять:

 • перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм (акредитація освітніх програм підтверджується сертифікатами про акредитацію відповідних спеціальностей), а також конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом (таблиця 1,2);
 • порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників;
 • перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти (таблиця 3);
 • перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування, творчі конкурси (таблиця 2,3);
 • порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
 • порядок і строки прийому заяв і документів;
 • порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;
 • порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені закладом вищої освіти;
 • умови поселення вступників та здобувачів освіти до гуртожитку відповідно до затвердженого у закладі фахової освіти порядку;
 • наявність/відсутність місць, що фінансуються за державним замовленням, строки оприлюднення рейтингових списків вступників;
 • вичерпний порядок обчислення конкурсного бала;
 • квоти для прийому за державним  замовленням окремих категорій вступників відповідно до законодавства;
 • перелік можливостей для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

3. Правила прийому визначають порядок та умови зберігання робіт вступників. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше шести місяців, потім знищуються, про що складається акт.

4. Порядок додаткового конкурсного відбору на навчання для конкурсної пропозиції за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у межах ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, поданими вступниками. Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність на іншу в межах коледжу (за умови збігу конкурсних предметів та при наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви та за умови, що таке перенесення не призводить до зарахування за відповідною формою здобуття освіти у терміни, які не відповідають цим Правилам).

5. До 28 лютого 2021 року Білоцерківський коледж сервісу та дизайну, що претендує на отримання місць за регіональним замовленням на підготовку за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра для верифікації переліку спеціальностей вносить до ЄДЕБО основні конкурсні пропозиції.

Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до ЄДЕБО до 14 червня 2021 року включно.

Створення будь-яких нових конкурсних пропозицій для здобуття освітньо-професійного ступеня фахової передвищої освіти на основі повної загальної середньої освіти у період з 15 червня 2021 року до 31 серпня 2021 року не здійснюється.

6. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається цими Правилами прийому в межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за максимальним (загальним) обсягом регіонального замовлення. Цей обсяг може корегуватись з урахуванням фактичного виконання регіонального замовлення.

7. Обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається в Правилах прийому в межах ліцензованого обсягу.

8. Квота-1 встановлюються цими Правилами прийому в межах десяти відсотків (але не менше одного місця) загального обсягу регіонального замовлення за основними конкурсними пропозиціями і оголошується одночасно з оголошенням загального обсягу регіонального замовлення.

ІV.  Прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти

1. На навчання до Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну приймаються:

 

 • особи, які здобули базову загальну середню освіту - для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною формою здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми профільної середньої освіти професійного спрямування;
 • особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту, незалежно від здобутого профілю);
 • особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника;
 • особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;                
 • особи, які здобули будь-який ступінь вищої освіти.

2. Для здобуття фахової передвищої освіти в коледжі за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітній рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання).

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси (перший курс, у тому числі зі скороченим строком навчання).

Відраховані здобувачі вищої освіти ступенів молодшого бакалавра, бакалавра мають право бути поновленими для здобуття за індивідуальною програмою освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у будь-якому закладі фахової передвищої освіти.

3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Прийом вступників на навчання до Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує заклад освіти, що здійснює підготовку за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра відповідно до наявних ліцензій.                                                                                                                                          Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень державною мовою.

4. Особливості прийому до закладів освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2021 року, визначаються наказом № 560.

5. Особливості прийому до закладів фахової передвищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2021 року, визначаються наказом № 697.

 V. Джерела фінансування здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в Білоцерківському коледжі сервісу та дизайну здійснюється:

 • за рахунок видатків місцевих бюджетів (регіональне замовлення);
 • за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року № 673;
 • за ваучерами;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту в Білоцерківському коледжі сервісу та дизайну на конкурсній основі відповідно до стандартів фахової передвищої освіти, якщо вони не здобули фахову передвищу освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста впродовж восьми попередніх років за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також особи, які визнані біженцями в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття в коледжі фахової передвищої освіти нарівні з громадянами України у тому числі за кошти регіонального замовлення.

4. Цільові пільгові державні кредити надаються особам, які зараховані на навчання до коледжу для здобуття фахової передвищої освіти за денною або дуальною формою на підставі угод, укладених між закладом освіти та фізичною або юридичною особою, а саме:

пільговий довгостроковий кредит для здобуття фахової передвищої освіти – здобувачам освіти, які відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» зареєстровані у встановленому законодавством порядку як внутрішньо переміщені особи, а також особам з їх числа до закінчення ними відповідно державного або комунального професійно-технічного або закладу фахової передвищої освіти, але не довше ніж до досягнення 23 років;

5. Особи, які навчаються в закладах, що надають фахову передвищу освіту, мають право на здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами у фаховому коледжі, а також у декількох закладах фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї фахової передвищої освіти за кошти державного, місцевого бюджету.

VІ. Обсяги прийому та обсяги регіонального замовлення

1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за кожною спеціальністю обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня до 31 грудня.

2. Прийом на навчання за регіональним замовленням (за кошти місцевого бюджету) здійснюється на спеціальності та форми здобуття фахової передвищої освіти, за якими воно сформоване регіональним замовником. Регіональний замовник здійснює розміщення регіонального замовлення в розрізі закладів освіти, спеціальностей (спеціалізацій, конкурсних пропозицій - у разі необхідності), форм навчання та основи здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Розподіл місць регіонального замовлення між основними конкурсними пропозиціями в межах відповідної спеціальності коледж здійснює самостійно.

Прийом на навчання за кошти місцевого бюджету за регіональним замовленням коледж здійснює, якщо має ліцензію на підготовку здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю, отриману не пізніше 31 грудня 2020 року, за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше 31 травня 2021 року.

3. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається фаховим коледжем у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти та загальним обсягом бюджетних місць. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактичного виконання регіонального замовлення.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається коледжем у межах ліцензованого обсягу.

Загальний обсяг бюджетних місць для основних конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1 для основних конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається у Правилах прийому в межах ліцензійного обсягу.

VІІ. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання 

1. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

 • прийом заяв та документів, визначених розділом VIIІ цих Правил, починається 29 червня та закінчується 13 липня о 18:00 год.

Додатковий прийом документів для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб заклад освіти розпочинається 01 серпня та закінчує 25 серпня за умови додаткового зарахування не пізніше 31 серпня.

 • вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди проводяться з 14 липня до 24 липня;
 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, квотою-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої освіти за регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12:00 год 27 липня;
 • вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування: на місця регіонального замовлення - до 12:00 год 29 липня;
 • зарахування вступників відбувається:

за регіональним замовленням - не пізніше 18:00 год 31 липня;

за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше ніж 03 серпня, додаткове зарахування -не пізніше ніж 31 серпня;

 • переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти (у межах цих Правил), проводиться не пізніше 09 серпня.

2. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною або дуальною формою здобуття освіти:

1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня;

2) медичні огляди для вступників за спеціальністю 022 Дизайн, Перукарське мистецтво та декоративна косметика, так як це визначено установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору на дану  конкурсну пропозицію, проводяться до 25 липня, тобто  не пізніше дня, що передує дню завершення прийому заяв;

 • прийом заяв та документів, передбачених розділом VIIІ цих Правил прийому, розпочинається 14 липня;
  • вступні іспити, творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 по 13 липня включно для вступників, які вступають на місця регіонального замовлення. У період з 14 липня по 02 серпня можуть проводитись додаткові сесії іспитів, творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Для  реєстрації на творчий конкурс з рисунку абітурієнт  подає до приймальної комісії коледжу заяву на участь у творчому конкурсі,  копію документа, що посвідчує особу, копію сертифіката ЗНО з української мови, копію атестата про повну загальну середню освіту, завірену  в установленому порядку. У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти.  

 • прийом заяв та документів закінчується:

о 18:00 год 26 липня - для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів та творчих конкурсів;

 • вступні іспити, творчі конкурси проводяться з 01 до 20 липня включно;
 • додаткова сесія проводиться з 14 липня до 02 серпня;
 • співбесіди проводяться з 24 до 29 липня включно;
 • списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за регіональним замовленням оприлюднюються не пізніше 12:00 год 05 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення до 18:00 год 06 серпня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного чи регіонального замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за регіональним  замовленням відбувається не пізніше 12:00 год 07 серпня. Зараховані особи впродовж 07 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного/регіонального замовлення;
 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12:00 год 05 серпня;
 • вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення до 12:00 год 09 серпня;
 • зарахування вступників відбувається:

за регіональним замовленням - не пізніше 12:00 год 14 серпня;

за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 12:00 год 20 серпня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 30 вересня);

 • переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної (профільної) середньої освіти (у межах цих Правил прийому), проводиться не пізніше 20 серпня.

3. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за денною або дуальною формою здобуття освіти:

1) прийом заяв та документів у паперовій формі, передбачених розділом VIIІ цих Правил прийому, розпочинається 14 липня;

2) прийом заяв та документів закінчується о 18:00 год 26 липня - для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів;

3) вступні іспити проводяться з 26 липня по 02 серпня включно;  

 • співбесіди проводяться з 24 по 29 липня включно;
 • списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за регіональним замовленням оприлюднюються не пізніше 12:00 год 05 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення до 18:00 год 06 серпня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного чи регіонального замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за регіональним  замовленням відбувається не пізніше 12:00 год 07 серпня. Зараховані особи впродовж 07 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного/регіонального замовлення;
 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра оприлюднюється не пізніше 12:00 год 05 серпня;
 • вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування до 12:00 год 09 серпня;
 • зарахування вступників відбувається:

за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 12:00 год 20 серпня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 30 вересня).

VІІІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі на навчання до закладу фахової передвищої освіти 

1. Вступники на навчання до Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну на основі повної загальної (профільної) середньої освіти подають заяви:

- тільки в електронній формі (через електронний кабінет), крім визначених у цьому пункті випадків;

- тільки у паперовій формі:

 • для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у коледжі та/або квотою-1 відповідно до Правил прийому;
 • для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Правил прийому;
 • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) та у відповідному документі про здобуття повної загальної (профільної) середньої освіти та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви після завершення реєстрації електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії фахового коледжу. 

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі тільки за наявності сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання з наступним поданням  документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою та/або квотою-1, які мають бути подані в строки прийому заяв відповідно до цих Правил.

 • Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.
 • Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією фахового коледжу згідно з чинним законодавством.

У коледжі створюється консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну (профільну) середню освіту.

2. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії коледжу. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

3. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов'язково зазначають один з таких варіантів:

 • «Претендую на участь у конкурсі на місця регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти регіонального бюджету (за регіональним замовленням)»;
 • «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб, які повідомлені про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення.

4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 квітня 2021 року);
 • військово-облікових документів, крім випадків передбачених законодавством;
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови( у випадках, передбачених цими Правилами прийому);
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1 та/або квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2021 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказами № 560, № 697 відповідно.

Якщо з об'єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти. Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і повинна бути замінена на відповідний документ про освіту та додаток до нього.

5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа, крім випадків передбачених законодавством;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови у випадках, передбачених цими Правилами;
 • копію медичної довідки при вступі на спеціальність 022 Дизайн, Перукарське мистецтво та декоративна косметика на основі повної загальної середньої освіти;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 квітня 2021 року), та екзаменаційного листка з фотокарткою.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

6. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1 подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені Умовами та цими Правилами прийому або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1 унеможливлюють їх реалізацію.

7. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти, на переведення на вакантні місця регіонального замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше ніж 11 вересня. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.

8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією коледжу. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

9. Приймальна комісія коледжу здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1 та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Приймальна комісія коледжу здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

10. Приймальна комісія Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на вебсайті закладу освіти на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.

11. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-професійної програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

12. Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована коледжем на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для паперових заяв та не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається недоданою, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

У разі скасування електронної заяви приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах освіти.

13. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

14. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 01 вересня 2018 року, обов'язковим є подання свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту, або рішення закладу освіти, який здійснює підготовку за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра, щодо визнання зазначених документів відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652.

ІХ. Конкурсний відбір, його організація та проведення 

1. Конкурсний відбір на навчання до Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну здійснюється за результатами вступних випробувань:

 • для вступу на основі базової загальної середньої освіти - у формі вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках;
 • для вступу на основі повної (профільної) загальної середньої освіти - у формі зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів на власний розсуд у будь-яких комбінаціях, творчих конкурсів, або співбесіди в передбачених цими Правилами прийому випадках. У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років.
 • для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - у формі зовнішнього незалежного оцінювання або іспиту з української мови на власний розсуд та фахових вступних випробувань;
 • в інших випадках - у формах, встановлених цими Правилами прийому.

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов та цих Правил прийому.

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання до коледжу як закладу фахової передвищої освіти, зараховуються результати вступних іспитів з української мови (перший предмет), математики (другий предмет) у встановлених цими правилами випадках.

4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної (профільної) середньої освіти вступають на навчання до коледжу, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови або результати вступних іспитів з української мови (перший предмет), та творчого конкурсу з рисунку (другий предмет) .

5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають на навчання до коледжу, зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування.

6. Інші вступні випробування та показники конкурсного відбору визначаються Правилами прийому.

7. Конкурсний бал (КБ) розраховується:

  • для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою:

  КБ = П1 + П2 + А,

  де П1- оцінка вступного іспиту з першого предмета;

 1. П2 - оцінка вступного іспиту з другого предмета;

 2. А - середній бал документа про базову загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200 (таблиця 4);

 3. Оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою 100-200.

  Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2021 року з базових предметів, за умови їх проведення, останній доданок встановлюється рівним 50. Інформацію про них приймальні комісії отримують з ЄДЕБО.

  Для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули базову загальну середню освіту у рік вступу у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, конкурсний бал множиться на сільський коефіцієнт (далі – СК). СК дорівнює 1,05.

  СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають  у селі без реєстрації не застосовується.

  • для вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за формулою:

  КБ = ПІ + П2 + А,

  де П1 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови (першого предмета). Замість результатів з української мови можуть використовуватися результати з української мови і літератури. У 2021 році приймаються сертифікати 2018, 2019, 2020 та 2021 років.

  П2 - оцінка творчого конкурсу з Рисунку (другого предмета);

  А - середній бал документа про повну загальну (профільну) середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200 (таблиця 4).

  У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків.

  Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

  Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2021 року з базових предметів, за умови їх проведення, останній доданок встановлюється рівним 50. Якщо КБ вступника при цьому перевищує 650, він встановлюється таким, що дорівнює 650 (у разі проведення творчих конкурсів у два тури - 850). Інформацію про них приймальні комісії отримують з ЄДЕБО.

  Для осіб, зареєстрованих у селах, та які здобули у рік вступу повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, конкурсний бал множиться на сільський (СК). СК дорівнює 1,05.

  СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

  Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії).

  • для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за формулою

  КБ = ПІ + П2 + ОУ,

  де П1 - оцінка вступного іспиту з української мови або оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з української мови. Замість результатів з української мови можуть використовуватися результати з української мови і літератури. У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25%.

  У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років.

  П2 - оцінка фахового вступного випробування;

  ОУ - бал призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій. Оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою 100-200.

  Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій 2021 року, за умови їх проведення, останній доданок встановлюється рівним 100.

8. В інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування.

9. Оцінки з документа про базову або повну загальну (профільну) середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються так: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про базову або повну загальну (профільну) середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2.

10. У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), ступінь вищої освіти його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

11. Мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, сертифікатів незалежного оцінювання, з якими вступник допускається до участі у конкурсі, – 100 балів.

12. Оцінка за творчий конкурс обчислюється як сумарна оцінка отриманих балів за кожний тур конкурсу, яких не може бути більше двох. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала на одній з них, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

13. Програми вступних іспитів та співбесід затверджує голова приймальної комісії коледжу не пізніше ніж 31 березня відповідного року вступної кампанії.

14. Програма творчого конкурсу розробляється і затверджується головою приймальної комісії коледжу не пізніше 31 березня відповідного року вступної кампанії. Не допускається введення до творчого конкурсу завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань та творчих конкурсів обов'язково оприлюднюються на вебсайті коледжу. У програмах мають міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

Форму проведення вступних іспитів та творчих конкурсів коледж обирає самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов за дотриманням медико-санітарних вимог.

15. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

16. Апеляції на результати вступних випробувань, проведені закладом освіти, розглядає апеляційна комісія Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора коледжу.

Апеляції вступників щодо оцінки за вступне випробування подаються у формі письмової заяви на ім’я голови апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Апеляція  розглядається на засіданні апеляційної комісії (не менше 3-х членів) не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника, членів предметної екзаменаційної (фахової) комісії, які перевіряли дану роботу, відповідального секретаря приймальної комісії.

Додаткове опитування (повторне виконання роботи) абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається. Сторонні особи (в тому числі батьки абітурієнта) до розгляду апеляції не допускаються. Результати засідання апеляційної комісії передаються на розгляд приймальної комісії. Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

17. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до ЄДЕБО. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальна комісія після відповідного повідомлення ЄДЕБО вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.

18. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в коледжу.

Х. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 

1. Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу до Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну для здобуття фахової передвищої освіти є:

 • зарахування за співбесідою;
 • участь у конкурсному відборі за квотою-1.
 • Спеціальними умовами на здобуття фахової передвищої освіти за кошти регіонального бюджету (за регіональним замовленням) є:
 • зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 на місця регіонального замовлення;
 • переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб у порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

2. Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

 • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення).
 • Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на основну конкурсну пропозицію, вони зараховуються на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

3. Можуть брати участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»), якщо допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію:

 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2021 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-З/0 «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
 • особи, які мають захворювання або патологічний стан, зазначений в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

4. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за регіональним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів відповідно до пунктів другого-третього цього розділу, і не були зараховані на місця регіонального замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

5. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за регіональним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів відповідно до пунктів другого-четвертого цього розділу, і не були зараховані на місця регіонального замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

6. Підлягають переведенню на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

 • діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
 • діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
 • діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;
 • особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти.

7. Можуть бути переведені на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому Умовами та цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

 • особи з інвалідністю І, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 • особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2;
 • діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю І або II групи;
 • особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за регіональним замовленням, і не були зараховані на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

8. Можуть бути переведені на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому Умовами прийому та цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, а також на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів (пільгових довгострокових кредитів) осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб:

 • особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», а також діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення;                                                                                                     
 • діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей). 

Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі в конкурсному відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО (із доданням сканованих копій документів, що підтверджують ці права).

ХІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
 • вступники, які мають право на зарахування за квотами;                                                   
 • вступники, які мають право на першочергове зарахування;
 • вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

2. Список вступників, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковується за алфавітом.

 • У межах інших зазначених у пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:
 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти від більшого до меншого;
 • за оцінкою зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого конкурсного предмета від більшого до меншого (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).
 • Якщо встановлені в третьому-п’ятому абзацах цього пункту додаткові правила не дають змоги визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до ЄДЕБО.

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

 • прізвище, ім'я, по батькові вступника (за наявності);
 • конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
 • ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, квотою-1першочергового зарахування;
 • освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;
 • середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти.

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2021 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному вебсайті коледжу.

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти регіонального бюджету (за регіональним замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО та затверджуються рішенням приймальної комісії коледжу, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальної комісії та вебсайті коледжу  відповідно до строків, визначених у розділі VIІ цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

6. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти регіонального бюджету (за регіональним замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО та затверджуються рішенням приймальної комісії коледжу, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та вебсайті закладу освіти відповідно до строків, визначених у розділі VIІ цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

7. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

8. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії коледжу.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на вебсайті коледжу, а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО (за наявності).

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до цих Правил прийому.

ХІІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі VIІ цих Правил прийому, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Умовами та цими Правилами прийому, до приймальної комісії фахового коледжу. Подані оригінали документів зберігаються у коледжі протягом усього періоду навчання.

Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог Правил прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти та укладення договору про надання освітніх послуг між закладом освіти та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін.

2. Подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця регіонального замовлення може здійснюватися, крім особистого подання, шляхом:

 • надсилання їх засобами поштового зв'язку з обов'язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії коледжу, зазначену в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі VІІ цих Правил прийому або відповідно до нього. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті;
 • надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, через електронний кабінет вступника.

У таких випадках договір про навчання між коледжем та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) укладається впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов'язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

3. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб додатково укладається договір (контракт) між Білоцерківським коледжем сервісу та дизайну та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

4. Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця регіонального замовлення за певною конкурсною пропозицією і не виконали вимог до зарахування у строки, визначені в розділі VІІ цих Правил, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за регіональним замовленням за цією конкурсною пропозицією, крім випадків, визначених у розділі XІV цих Правил.

Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на місця регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі VIІ цих Правил або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на бюджетні місця, підлягають зарахуванню.

5. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається цими Правилами прийому.

ХІІІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, передбачених у пунктах один-два розділу XIІ цих Правил і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пунктів один-три розділу XIІ цих Правил.

Договір (контракт) про надання освітніх послуг між закладом освіти та фізичною (юридичною) особою, у разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, укладається після видання наказу про зарахування. Якщо договір не буде укладено впродовж двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору, але якщо договір не буде укладено впродовж двох тижнів  після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

3. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.

4. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми, освітньо-професійними програмами) та формами здобуття освіти оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі освіти за місцем навчання за державним/регіональним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми, освітньо-професійними програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом освіти, у якому вони зберігаються.

ХІV. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 

1. Білоцерківський коледж сервісу та дизайну самостійно надає рекомендації вступникам в межах місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування до коледжу за відповідною спеціальністю, в порядку, визначеному пунктами 7-9 розділу ХІ цих Правил, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 2 розділу XIIІ цих Правил.

2. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

 • особи, які зазначені в пункті 6 розділу X цих Правил, незалежно від конкурсного бала;
 • особи, які зазначені в пункті 7 розділу X цих Правил, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця регіонального замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктами 7-10 розділу ІХ цих Правил) не більше ніж на 30 балів;
 • особи, які зазначені в пункті 8 розділу X цих Правил, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 30 балів;
 • особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу XІ цих Правил, за спеціальностями, які зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, якщо їх конкурсний бал не менше ніж спеціальний прохідний конкурсний бал, встановлений приймальною комісією наступного дня після оголошення адресного розміщення місць регіонального замовлення.

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-четвертому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-четвертому цього пункту, Білоцерківський коледж сервісу та дизайну використовує для цього вакантні місця регіонального замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності - інших галузей знань (після переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзацах другому - п'ятому цього пункту за відповідною спеціальністю), про що негайно ставить до відома регіонального замовника.

Невикористані після цього місця регіонального замовлення вважаються такими, що не розміщені в коледжі. Білоцерківський коледж сервісу та дизайну  повідомляє регіонального замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм здобуття освіти. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту, заклад освіти надсилає регіональному замовнику запит на виділення додаткових місць регіонального замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія регіонального замовника.

ХV. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

1. Накази про зарахування на навчання видаються директором коледжу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та вебсайті коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом VIІ цих Правил.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XVI цих Правил.

3. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до коледжу за власним бажанням, відраховані із закладу освіти за власним бажанням, у зв'язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій закладу освіти за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

 1. Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до 18:00 год 19 вересня.

ХVІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти

1. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, кількість місць, що фінансуються за регіональним замовленням, вартість навчання за спеціальностями,  осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування щодо зарахування та зарахування до Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну здійснюється на підставі даних Єдиної бази через розділ «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).

2. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми освітній омбудсмен та/або представник Служби освітнього омбудсмена, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Не пізніше як за добу до проведення засідання приймальної комісії, керівник засобу масової інформації  подає  письмове звернення з копією ліцензії на провадження інформаційної діяльності до приймальної комісії Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну. Журналіст, допущений до роботи в приймальній комісії, повинен мати при собі журналістське посвідчення.

3. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії коледжу. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальна комісія БКСД створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам комісії.

4. Білоцерківський коледж сервісу та дизайну створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотою-1, оприлюднюються на вебсайті коледжу не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

5. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку денного засідання оприлюднюється на вебсайті закладу освіти.

6. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

ДОДАТКИ:

Перелік спеціальностей, прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти, за якими здійснюється вступ на основі базової або повної загальної середньої освіти з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання.

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітнього ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста).

ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів).