Методична робота спонукає кожного викладача до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

Основною метою діяльності методичного кабінету є створення інформаційно-методичної бази для викладачів, удосконалення їхньої професійної кваліфікації та самоосвіти.

Координатором методичної роботи коледжу є заступник директора з методичної роботи Тетяна Миколаївна Павленко та методист Ніна Григорівна Копитько.

Основу структури методичної роботи становить діяльність:

  • педагогічна рада;
  • методична рада;
  • методичний кабінет;
  • циклові комісії;
  • методичне об’єднання класних керівників;
  • школа молодого педагога.

Методична рада коледжу розглядає матеріали та готує пропозиції з таких питань:

Детальніше...

Загальна науково-методична проблема коледжу:

Науково-методична проблема коледжу як базового навчального закладу І-ІІ рівня акредитації в Київській області

Вдосконалення роботи методичних об’єднань викладачів та залучення студентів до активної творчо-пошукової та науково-дослідницької діяльності.

Склад методичної ради

Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну

Тимченко С.В. – голова методичної ради, заступник директора з НР;

Копитько Н.Г. – методист коледжу, секретар методичної ради;

Дога І.П. – заступник директора з ВР;

Писаренко Т.Є. – завідувач швейного відділення;

Бойченко С.М. – завідувач перукарського відділення;

Щипська Т.П. – завідувач відділення інформаційно-комунікаційних технологій;

Журавель Л.О. – керівник фізичного виховання;

Романюк Т.І. – голова циклової комісії «Суспільно-гуманітарні та економічнідисципліни»;

Здоровик А.В. – голова циклової комісії напряму «Легка промисловість»;

Кожекіна Т.В. – голова циклової комісії напряму «Перукарське мистецтво»;

Петрушак О.М. – голова циклової комісії напряму «Документознавство та комп’ютерні технології»;

Дубченко Л.Г. – голова циклової комісії дисциплін курсу загальноосвітньої підготовки.

 

Структура методичної роботи

Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну

 Структура методичної роботи

Структурна схема творчо-пошукової та дослідницької роботи

Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну

Структурна схема творчо-пошукової та дослідницької роботи

1. Удосконалювати методичне забезпечення навчально-виховного та виробничого процесу для підвищення наукового рівня змісту навчання та викладання навчального матеріалу, посилення його виховної функції, формування у студентів високих професійних знань, умінь і навичок та підготовки їх до трудової діяльності в ринкових умовах; формування у молодих спеціалістів високих моральних якостей патріота і громадянина України.

2.  Працювати над удосконаленням науково-методичної бази методичного кабінету як базового навчального закладу І-ІІ рівня акредитації в Київській області.

3. Усі заходи методичного спрямування підпорядковувати реалізації науково-методичної проблеми коледжу. З цією метою:

 

  • забезпечити якісне проведення кожного навчального заняття, виховну його спрямованість та ефективне застосування створених викладачами коледжу друкованих та електронних матеріалів;
  • вивчати професійну діяльність педагогів відносно впровадження інноваційних технологій навчання, відпрацювання навичок аналізу та самоаналізу занять педагогами;
  • розширювати сфери застосування інформаційно-комунікаційних технологій шляхом створення власних електронних підручників, посібників, електронних портфоліо, презентацій, тестів та програмованого забезпечення навчально-виховного процесу;

 

4. Створювати та удосконалювати навчально-методичне забезпечення дисциплін і предметів зі спеціальності 5.05150103 Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації та  з професії 4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

5. Доповнити, удосконалити, перевірити навчально-методичні комплекси згідно до методичних вимог, наказів, керуючись навчальними планами та програмами з урахуванням усіх змін та доповнень.

6. Оновити каталог науково-методичних  матеріалів для студентів, розроблених педагогами коледжу та розміщених у бібліотеці.

7. Оновити та постійно поповнювати новою інформацією на сайті коледжу сторінки відділень та циклових комісій та розміщувати навчально-методичні матеріали для студентів.

8. Сприяти організації роботи педагогів з обдарованою молоддю з метою участі в олімпіадах, конкурсах, виставках, конференціях.

9. Продовжувати творчо-пошукову та дослідницьку  роботу викладачів та студентів в рамках єдиної теми чи проблеми циклової комісії.

10. Продовжувати роботу щодо залучення педагогів до вивчення перспективного педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення, прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість студента.

Детальніше...

пп

Назва заходів

Дата,

час

Виконавці

Відповідальн.

1.

Підготовка навчально-методичних комплексів дисциплін, згідно навчальних планів, матеріальної бази кабінетів та майстерень до ІІ-го семестру 2015-2016 навчально- го року.

11.01.-29.01.2016

гол.ц/к

викладачі

майстри в/н

заст..з НР

зав.відділ.

2.

Завершення роботи зі звітною навчальною документацією за 1-й семестр.

11.01.2016

зав.відділеннями

викладачі

майстри в/н

заст.з НР

3.

Навчально-методичний семінар з цивільної оборони та охорони праці.

12.01.2016

10-00 а.з.

Мастилко Н.Г.

заст.з НР

4.

 Лабораторія перспективного педагогічного досвіду «Шляхи удосконалення роботи педаго- гів щодо підвищення якості освіти»:

- Методи та прийоми формування іншомовної комунікації на заняттях іноземної мови.

-Формування професійного та критичного мислення на заняттях професійно-теоретичної підготовки.

 - Мотивація до фахового удосконалення через формування творчого  натхнення.

-Органзізація роботи викладачів та студентів при навчальному кабінеті.

13.01.2016

10-00

каб.27

каб.4

14.01.2016

10-00

каб.3

каб.4

Герасименко Я.В.

Кожекіна Т.В.

Рочняк Г.В.

Поліщук О.В.

Копитько Н.Г.

Чернишова Т.І.

Чернишова Т.І.

Копитько Н.Г.

5.

Семінар майстрів виробничого навчання:

- Основи дидактики виробничого навчання.

15.01.2016

10-00

голови випускових циклових комісій

методисти

6.

Соціально-психологічний семінар-практикум:

- Вправи з мнемотехніки.

18.01.2016

10-00

соціальний педагог

заст.з ВР

7.

Формування навчально-методичних матеріалів  з підготовки кваліфікованих робітників для роботи експертної комісії.

15.01.2015

Каб.4

зав.відділеннями,

методисти,

гол.цикл.комісій

заст.з НР

8.

Проведення І-го етапу конкурсу «Класний керівник року»

19.01.2016

Каб.21

Стожок Н.І.,

Рочняк Г.В., Лемешко Л.Ю. Стретович Н.А., Поліщук О.В., Лук»янчук О.Д., Шмегельська Ю.В., Петрушак О.М.

заст.з ВР,

методист Чернишова Т.І.

9.

Школа педагогічної майстерності:

-Робота з обдарованою молоддю та слабко встигаючими студентами.

-Методика організації самостійної роботи студентів та учнів на навчальному занятті. Форми роботи з підручником.

19.01.2016

10-00,

Каб.21

Копитько Н.Г.

Пренковська В.О.,

Лепеха Л.М.

методисти

10.

Робота експертної комісії з атестації на право освітньої діяльності з підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника.

Згідно плану Департаменту освіти КОДА

педагогічні працівники

коледжу

директор

11.

Засідання циклових комісій:

-аналіз успішності за результа-тами І-го семестру та директорських контрольних робіт з дисциплін за напрямами циклових комісій;

- розгляд плануючої документації на ІІ-й семестр

2015-2016 навчального року.

-          за планом циклової комісії.

21-22.01.

голови циклових комісій

методисти

12.

Проведення ІІ-го етапу конкурсу «Класний керівник року»

25.01.2015

учасники

конкурсу

заст.з ВР,

методист Чернишова Т.І.

13.

Робота експертної комісії з акредитації спеціальності 5.05150103 Комп»ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації.

26-28.01.

педагогічні працівники

коледжу

директор

14.

Засідання педагогічної ради:

-Мотивація до навчання – невід’ємна складова освітнього процесу. Аналіз рівня  навчальних досягнень студентів та учнів за І-й семестр 2015-2016 навчального року.

- Впровадження інноваційних технологій при викладанні дисциплін загальноосвітньої підготовки - один із факторів надання якісної освіти.

29.01.2015

10-00

Тимченко С.В.

Копитько Н.Г.

директор

Тиж/

дні

I-й тиждень

II-й тиждень

III-й тиждень

IV-й тиждень

V-й тиждень

понеділок

 

7 листопада

15-45

І-й етап олімпіади з української мови

14 листопада

15-45

І-й етап олімпіади з математики

21 листопада

15-45

І-й етап олімпіади з укр. мови П.Яцика

18-00

Іетернет-година

«Провісники гідності»

28 листопада

18-00

Виставка-перегляд

«Наша мова – мова вічної землі, наше слово – слово вічного народу»

вівторок

1 листопада

8-00

Лекція

«Попередження вживання психотропних речовин»

15-00

Засідання студентської ради коледжу

8 листопада

8-00

Тематична лінійка

«Шляхи енергозбереження»

18-00

Зустріч з поетесою

Юлією Хандожинською

15 листопада

8-00

Відкрита виховна година

«Толерантність врятує світ»

22 листопада

15-45

Засідання методичної ради коледжу

29 листопада

15-45

Методоб’єднання класних керівників

середа

2 листопада

15-45

Засідання

циклових

комісій

9 листопада

8-00

Відкритий виховний захід

«Краща мова єднання – це Україна»

16 листопада

15-45

Засідання школи педагога-початківця

23 листопада

18-00

Відеолекторій

«Немов прокляття ожива Рік тридцять третій… Голод… Голод…»

30 листопада

14-30

Засідання педагогічної ради

четвер

3 листопада

15-45

Засідання

циклових

комісій

10 листопада

15-40

Круглий стіл

«Співпраця студентської ради з адміністрацією коледжу

18-00

Усний журнал «Любов»ю освячене Слово»

17 листопада

День студента

10-00

Виставка стіннівок

«Студентське життя»

11-50

Флеш-моб

17-00

Участь у міському конкурсі

«Студент року»

24 листопада

14-30

«Ігри

патріотів»

Відкриті навчальні заняття

*Розвиток та удосконалення фахових знань студентів через упровадження інтерактивних методів навчання.              /Однорг Г.В./

*Розвиток логічної та аксіологічної компетенцій студентів на заняттях історії.         /Пренковська В.О./

*Формування професійних умінь та навичок студентів на практичних заняттях.       /Метельська Н.М./

п’ятниця

4 листопада

15-00

Заняття

з аеробіки

11 листопада

13-30

Заняття

з аеробіки

18 листопада

13-30

Заняття

з аеробіки

25 листопада

13-30

Заняття

з аеробіки

Корисні посилання