Зацікавити, а не дати знання в готовому вигляді – завжди було метою дидактики і теорії виховання. Це завдання розглядалося педагогами всіх епох. Наші педагоги не стоять осторонь цього питання та знаходяться в процесі постійного пошуку шляхів та методів підвищення пізнавального інтересу, а також виявлення методів і прийомів формування інтересу як цінної риси особистості і основи успішності.

Особливістю науково-методичної діяльності в коледжі є впровадження інноваційних педагогічних технологій, що допомагають вирішувати педагогічні проблеми оригінальним, нестандартним шляхом.

13 січня 2011 року в коледжі відбувся методологічний семінар-практикум «круглий стіл» на тему: «Застосування інноваційних методик для формування пізнавальних інтересів студентів», на якому викладачі та майстри ділились власним досвідом з даного питання.

Загальновідомо, що інноваційна діяльність залежить від багатьох факторів і перш за все пов’язана з необхідністю вдосконалення педагогічних знань. Інноваційність головним чином стосується дидактики, проведення уроків, інших видів занять і методів навчання. Інноваційна поведінка і креативність педагога формуються під впливом середовища. Воно повинно мати високий ступінь невизначеності і потенційну багатоваріантність.

Для творчого педагога – це широке і вдячне поле діяльності, де він може виявити ініціативу, свої інтелектуальні здібності  та організаційні вміння .

Своїми напрацюваннями з колегами поділились: Романюк Т.І., Клименко Ю.В., Фадєєва А.В., Лук’янчук О.Д., Спаська Т.П та Єрмоленко К.А.

Хочеться відмітити, що інновації, які презентували педагоги, виникли безпосередньо в результаті педагогічної практики, та несуть на собі суб’єктивні ознаки, враховують конкретні умови навчання, виховання, управління цими процесами стосовно нашого навчального закладу.

 

Педагоги ознайомили нас із застосуванням наступних методів та технологій:

-          особистісно зорієнтоване навчання;

-          ігрові технології навчання;

-          інтерактивне навчання;

-          метод проектів;

-          мультимедійні технології.

Педагоги коледжу постійно відповідно до вимог часу вдосконалюють форми і методи роботи на уроці, це перш за все:

-          реалізація міждисциплінарних зв’язків (інтегровані, бінарні уроки, уроки-панорами);

-          реалізація проблемно-пошукової, науково-дослідницької, експериментальної  діяльності студентів (урок-конференція, урок захист наукових робіт, урок-презентація);

-          розвитку творчості студента (урок-творча майстерня, прес-конференція, засідання гуртка);

-          пробудження фантазії, ділової активності (уроки ділової гри);

-          активізація навчальної діяльності (уроки-подорожі, уроки-виставки, «Захист проекту», уроки-інсценізації, уроки-творчості, кіно- і відео-уроки).

Застосовують різноманітні види ігор:

-          навчальні, тренувальні, узагальнюючі;

-          пізнавальні, виховні, розвиваючі;

-          репродуктивні, продуктивні, творчі.

Активно запроваджують в навчально-виховний процес мультимедійні та інформаційно-комунікаційні         технології навчання, що пов’язані зі створенням мультимедіа-продуктів: електронних посібників, енциклопедій, комп’ютерних фільмів, мультимедійних презентацій та форм тестового контролю.

Використовують мережеві технології, які дозволяють здійснювати активне спілкування викладачів із студентами, колегами, працівниками бібліотек, лабораторій, установ освіти тощо (електронна пошта,телеконференція).

Традиція обміну педагогічним досвідом збагачує практику навчання й виховання, сприяє розвитку педагогічної думки, будучи найнадійнішим критерієм істинності вироблених педагогікою теоретичних положень, принципів, правил, методів, форм навчання й виховання.

На завершення хочеться зазначити, що інноваційна діяльність є специфічною і досить складною, потребує особливих знань, навичок, здібностей. Впровадження інновацій неможливе без педагога-дослідника, який володіє системним мисленням, розвиненою здатністю до творчості, сформованою й усвідомленою готовністю до інновацій. Педагогів-новаторів такого типу називають педагогами інноваційного спрямування, їм властиві чітка мотивація інноваційної діяльності та викристалізувана інноваційна позиція, здатність не лише включатися в інноваційні процеси, але й бути їх ініціатором. В нашому навчальному закладі такі педагоги є, про що і засвідчив проведений семінар. Дякуємо педагогам, що поділилися досвідом, зарядили педагогічний колектив позитивним настроєм та мотивували інших викладачів та майстрів до новаторства у власній педагогічній діяльності.