Впровадження студентського самоврядування у гуртожитку є конкретною реалізацією громадянських прав студентів, формування у них почуття відповідальності, вміння розв’язувати соціальні, економічні та культурно- освітні проблеми. Водночас студентське самоврядування є дієвою формою самовиховання.

Студентське самоврядування у гуртожитку діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності, гласності та виборності.

У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються в коледжі та проживають у гуртожитку.

Кожен студент має право обирати і бути обраним до органів студентського самоврядування.

Органи студентського самоврядування гуртожитку створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою громадського самоврядування коледжу.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування гуртожитку керуються законодавством України – Законом «Про вищу освіту», Статутом коледжу і цим Положенням.

Органи студентського самоврядування здійснюють свою діяльність в інтересах тих, хто проживає в гуртожитку.

Взаємодія органів студентського самоврядування гуртожитку з адміністрацією коледжу здійснюється на основі взаємної поваги, допомоги та співробітництва. Керівництво навчального закладу зобов’язане створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування.

Вищим органом студентського самоврядування є конференція (загальні збори).

 

І. Основні завдання ради гуртожитку

 1. Забезпечення і захист прав та інтересів студентів.
 2. Забезпечення виконання студентами своїх обов’язків.
 3. Сприяння у створені необхідних умов для проживання і відпочинку студентів.
 4. Створення різноманітних студентських гуртків та клубів за інтересами.
 5. Безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики.
 6. Забезпечення правової, психологічної, фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами).
 7. Залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час в громадських роботах щодо благоустрою території навчального закладу та гуртожитку.
 8. Контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку, оперативне реагування на випадки їх порушення.
 9. Залучення студентів до участі в художній самодіяльності.
 10. Проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК, випускних вечорів.
 11. Участь у поселенні студентів до гуртожитку та їх виселення.
 12. Організація (спільно з відповідними службами, комендантом, вихователем) належного побуту та дозвілля студентів у гуртожитку.
 13. Участь в організації ремонту кімнат, забезпеченні збереження і підтримки у необхідному стані приміщень загального користування.
 14. Організація чергування студентів і налагодження пропускного режиму в гуртожитку.
 15. Участь в організації змагання за зразкові кімнати, поверхи гуртожитку,
 16. Контроль за економією води, електроенергії та ін.
 17. Пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, куріння та інше.
 18. Співпраця із завідувачами відділень, класними керівниками, майстрами виробничого навчання, головами циклових комісій, вихователями, бібліотекарями та іншими структурними підрозділами коледжу.
 19. Контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення.
 20. Здійснення інформаційної діяльності.

ІІ. Права та обов’язки ради гуртожитку

Члени ради гуртожитку мають право:

 1. Отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань.
 2. Звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань.
 3. Брати участь у засіданнях стипендіальної комісії, педагогічної ради, штабу дезадаптованих та загальних зборах гуртожитку, у вирішенні спірних питань, пов’язаних з накладанням дисциплінарних стягнень на студентів, що порушили правила внутрішнього розпорядку гуртожитку.
 4. Регулярно інформувати студентів з усіх питань життя гуртожитку.
 5. Бути носіями принципів загальнолюдської моралі.
 6. Звітувати перед студентами гуртожитку про виконану роботу.
 7. Проводити роботу, спрямовану на підтримання належного іміджу гуртожитку.

Структура і організація роботи ради гуртожитку:

 1. Рада працює на рівні гуртожитків № 1 та № 2.
 2. Вищим органом ради гуртожитку є загальні збори, де затверджується Положення про студентське самоврядування гуртожитку, обирається студентська рада, визначається її структура і термін повноважень, заслуховується звіт.
 3. Рада гуртожитку формується зі студентів, які проживають у гуртожитку.
 4. З числа обраних кандидатур обирається голова, заступники та секретар.
 5. Голова ради гуртожитку організовує роботу органів самоврядування.
 6. Секретар організовує контроль за виконанням рішень ради гуртожитку, веде протоколи її засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень.
 7. У складі ради гуртожитку створюються комісії за головними напрямами життєдіяльності: навчально-виховна, соціального захисту, культурно-масова, спортивно-масова, побутова, редакційна, правова.
 8. Засідання ради гуртожитку проводиться один раз на місяць і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менш 2/3 обраних до її складу членів. Рішення приймається більшістю голосів.
 9. Кожне засіданні ради гуртожитку фіксується протоколом, що підписується головою та секретарем.
 10. На розгляд загальних зборів виносяться найважливіші питання покращення виховного процесу та життєдіяльності студентів, обумовлені основними напрямами діяльності студентського самоврядування.
 11. Рада гуртожитку в кінці навчального року на конференції (загальних зборах) звітує про виконану роботу.
 12. Рішення виконавчого органу студентського самоврядування є обов’язковим до виконання.

 

ІІІ. Права та обов'язки голови ради гуртожитку

Голова студентської ради гуртожитку обирається у вересні поточного року на загальних зборах мешканців гуртожитку строком на навчальний рік і несе відповідальність за стан навчально-виховної роботи, збереження майна, додержання правил протипожежної безпеки та користування електроприладами у гуртожитку.

Голова ради зобов'язаний:

 • слідкувати за виконанням мешканцями правил внутрішнього розпорядку та вимог санітарного режиму, не допускати проведення заходів після 23:00;
 • контролювати додержання всіма мешканцями гуртожитку часу, відведеного для самопідготовки;
 • брати активну участь в організації всіх заходів, що проводяться у гуртожитку відповідно до плану виховної роботи;
 • 25-го числа кожного місяця підводити підсумки змагань між поверхами, кімнатами за звання "Краща кімната", "Кращий поверх";
 • забезпечувати виконання мешканцями гуртожитку вимог і рішень ради студентського самоврядування, вихователів;
 • залучати студентів до участі у генеральному прибиранні в гуртожитку та на закріпленій території;
 • спрямовувати роботу старост поверхів здійснювати контроль за виконанням ними своїх обов'язків;
 • слідкувати за своєчасним прибиранням житлових кімнат, кухонь та службових приміщень, за дбайливим ставленням до майна гуртожитку;
 • слідкувати за додержанням мешканцями гуртожитку правил протипожежної безпеки, користуванням електроприладами;
 • дотримуватися суворого режиму економії електроенергії, газу, води;
 • відповідати за вечірню перевірку;
 • слідкувати за дотриманням пропускної системи;
 • не допускати порушення правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку. У випадку порушення терміново повідомляти вихователя гуртожитку;
 • організовувати та забезпечувати чергування, складати графік чергування на наступний місяць;
 • один раз на місяць звітувати перед членами ради гуртожитку;
 • один раз на рік звітувати перед мешканцями гуртожитку на загальних зборах.

 

ІV. Права та обов’язки ради бібліотеки

1.Члени ради бібліотеки мають право:

 • узагальнювати, аналізувати зауваження та пропозиції студентів стосовно організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності коледжу і звертатися до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення, сприяти реалізації прийнятих рішень;
 • брати участь у вирішенні питань про відрахування студентів з коледжу;
 • отримувати в органах адміністрації коледжу інформацію з питань, що стосується студентів.

2.Члени ради бібліотеки зобов’язані:

 • сприяти всебічному розвитку коледжу;
 • представляти і захищати інтереси студентів;
 • виконувати покладені на них обов'язки, передбачені Положенням «Про студентське самоврядування».

Одна й та ж особа не може обіймати дві і більше посад в органах студентського самоврядування коледжу.