Знайомтеся: нові надходження

Палеха Ю.І. Загальне діловодство: теорія та практика керування документацією із загальних питань: навчальний посібник / Ю.І.Палеха. – К. : Видавництво Ліра-К, 2017. – 624 с.

У посібнику в документознавчому аспекті висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог законів, інструкцій та стандартів, новітніх тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв потреби об’єкта управління у вищому рівні впорядкування,  як культура операційної української технології.

Практичні завдання і тести дозволять проконтролювати ступінь засвоєння знань.

 

Палеха Ю.І.  Загальне документознавство: навчальний посібник / Ю.І.Палеха, Н.О. Леміш. – К. : Видавництво Ліра-К, 2016. – 432 с.

 Сьогодні термін «документ» стає все більш популярним, хоча й містить значну кількість як визначень, так і підходів до його вивчення. Насправді це досить складне і багатоаспектне поняття, нерозривно повязане з поданням і використанням релевантної інформації як в часі, так і в просторі.

У навчальному посібнику викладено основні етапи розвитку документознавства, основи теорії про документ, організацію створення документів, документацію офіційного походження, видання як вид документа, ідеографічні та іконічні документи.

 

Безкровний М.Ф. Керування документацією: підручник / М.Ф.Безкровний, М.Ф.Кропивка, Ю.І.Палеха, Т.Д.Іщенко; за загальною редакцією проф.. Палехи Ю.І. – К. : Видавництво Ліра-К, 2016. – 296 с.

У підручнику висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог новітніх законів, інструкцій та стандартів, тенденцій розвитку діловодства.

Підручник включає питання як безпосереднього створення і оформлення документів, так і висвітлення організації діловодного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена особливостям керування документацією. Вперше деталізовано технологічні аспекти роботи як з традиційними, так і електронними документами.

 

Мариуш Миштал. Тематические тесты по английскому языку: пособие / Мариуш Миштал. – К. : Знання, 2016. – 352 с. : ил.

Пособие содержит тесты трех типов. Первую группу составляют тесты, позволяющие определить уровень владения лексикой, наиболее широко используемой носителями английского языка в Великобритании и США. Во вторую группу входит менее употребительная лексика, которая может заинтересовать тех, для кого накопление словарного запаса является своеобразным хобби и кто намерен сдавать CambridgeProficiencyinEnglishExamination.Тесты третьей группы содержат терминологическую лексику различных сфер деятельности и отраслей знаний.

 

Чурсіна Л.А. Стандартизація продукції та послуг:навчальний посібник /  Л.А. Чурсіна, О.П. Домбровська, Н.І.Резвих. –  Херсон : Олді-плюс, Київ: Видавництво Ліра-К, 2016. – 226 с.

У посібнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, технічні та організаційні основи зі стандартизації продукції та послуг відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для підготовки фахівців зі стандартизації та сертифікації продукції та послуг всіх навчальних закладів ІІІ-IVрівні акредитації.

 

Сучасна культурологія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ К.В.Кислюк, В.А.Суковата, З.І.Алфьорова, О.В.Титар, Г.П.Ковальова / за заг.ред. К.В.Кислюка. – К. : Кондор – Видавництво, 2016 . – 342 с.

У пропонованому посібнику з сучасних позицій висвітлюються основні проблеми культурології. Особливу увагу приділено новітнім перспективним напрямкам культурологічної думки — «новій культурній історії», меморіальній культурології, постмодернізмові, гендерним дослідженням, постколоніальним студіям, мультикультуралістичним підходам, теоріям гегемонії і теоріям меншин, іншології.

 

Савельєв В. П. Культурологія. Етика. Естетика: навчальний посібник / В.П.Савельєв, С.М. Повторева. – Львів: «Магнолія 2006», 2017. – 352 с.  

У навчальному посібнику з урахуванням новітніх вимог державного стандарту нормативних дисциплін, розробленого Міністерством освіти і науки України, розглядаються історичні аспекти розвитку культурології, етики, естетики, а також найбільш актуальні проблеми цих сфер людської діяльності.

 

Кордон М. В. Історія Української культури: навч.посібник / М.В.Кордон. – Львів: «Магнолія 2006», 2017. – 336 с.  

У навчальному посібнику розглядається історія української культури – від первісного суспільства до початку ХХІ століття. Висвітлені питання розвитку освіти, наукових знань, літератури і мистецтва на різних етапах української історії.

 

Мельник М.Т. Індустрія моди: навч.посібник / М.Т.Мельник – К. : Видавництво Ліра-К, 2017. – 264 с.

У навчальному посібнику розглядається мода як окрема сфера діяльності, даються визначення основних фешн-понять, описується структура індустрії моди та особливості функціонування фешн-підприємств, аналізуються процеси виробництва й поширення моди.

 

Черкес Б. С. Архітектура сучасності: остання третина ХХ – початок ХХІ століть: навч. посібник. –  2-ге вид. / Б.С.Черкес, С. М. Лінда. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 384 с.

У навчальному посібнику подано загальну картину світового архітектурного процесу останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. Проаналізовано стилі та напрямки, які формували концептуальний ландшафт архітектурного розвитку останніх десятиліть ХХ ст. та на початку третього тисячоліття. Архітектуру розглянуто у взаємодії з культурою часу і в залежності від соціальних процесів та історичних катаклізмів.

 

Верес О. М. Проектування баз даних у середовищі MSAССЕSS 2010 : навч. посібник /  О. М. Верес,  І. В. Рішняк; за заг. ред. В. В. Литвина. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 232 с.

У навчальному посібнику викладено матеріал, необхідний для визначення основних функціональних можливостей та практичного застосування СУ БД MSAccess 2010 для проектування баз даних, застосування і розроблення прикладних засобів та інформаційних технологій на основі реляційних баз даних.

 

Апопій В. В. Організація торгівлі : підручник; 3-те вид. / В. В. Апопій, І. П. Міщук, В. М. Ребицький, С. І. Рудницький, Ю. М. Хом’як; за ред. Апопія В.В. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 632 с.

У підручнику висвітлені нові теоретичні положення і наукові підходи, які базуються на теоріях систем та організації, розглядаються сучасні концепції і тенденції, наукові обґрунтування організаційних структур і моделей, розкриті закони і принципи організації, умови їх реалізації, єдність структури і організаційних процесів, суть і зміст синергетики в організації торгівлі.

 

Воронкова В.Г. Основи підприємництва: теорія і практикум : навч. посібник / В.Г.Воронкова, А.Г.Беліченко, В.О.Желябін, М.А.Ажажа, І.І.Кириченко. – Львів: «Магнолія 2006», 2017. – 454 с.  

У навчальному посібнику дається аналіз проблем підприємництва, що мають місце в умовах невизначеного підприємницького середовища. Основну увагу приділено розкриттю тем регулювання малого підприємництва, особливостей господарських товариств у контексті нового чинного законодавства, умов створення суб’єктів підприємницької діяльності, фінансування та інфраструктури підприємницької діяльності, системи оподаткування, менеджменту і маркетингу підприємництва, підприємництва у зовнішньоекономічній діяльності, розвитку малого підприємництва та його підтримки.

 

Городецька Л. О. Економіка і організація виробництва : навч. посібник / Л. О. Городецька, Е. Д. Дмитренко, В. А. Паламарчук, О. І. Туз. – К. : НАУ, 2015. – 356 с.

Навчальний посібник містить методологічні основи економіки виробництва, концепції, методи і прийоми проектування та організації типів виробництв, планування та управління ними.

 

Швець Л.П. Економіка виробництва: навчальний посібник / Л.П.Швець, Н.І.Доберчак. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2016. – 258 с.

У навчальному посібнику наводиться перелік обов’язкових для вивчення тем, розкривається зміст кожної з них, наводяться приклади розв’язку типових задач, які допоможуть краще засвоїти теоретичний матеріал і використати його на практиці. Кожна тема містить тести для самоконтролю. Структура навчального посібника відповідає вимогам і структурі ОПП з даної дисципліни затвердженої державним стандартом з напрямку підготовки студентів.

 

Ярошевич Н. Б. Підприємництво і менеджмент : навч. посібник / Н. Б. Ярошевич, Р. З. Берлінг, А. С. Гавриляк. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – 408 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до Типової програми з дисципліни «Підприємництво і менеджмент» для неекономічних напрямів і спеціальностей.

У посібнику розглядаються сутність, види, організаційно-правові форми ведення підприємницької діяльності в Україні, витрати виробничо-господарської діяльності та ресурсне забезпечення діяльності підприємства, бухгалтерський облік і аналіз у підприємницькій діяльності, оподаткування підприємницької діяльності, сутність і значення менеджменту,  загальні і конкретні функції менеджменту, методи менеджменту, основні засади керівництва в організації.

 

Князь С. В. Підприємництво та менеджмент : навч. посібник / С. В. Князь, Т. І. Данько, Н. Б. Ярошевич; за наук. ред. С.В.Князя. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 124 с.

У посібнику розглянуто сутність, види, організаційно-правові форми ведення підприємницької діяльності в Україні; витрати та заходи виробничо-господарської діяльності та ресурсне забезпечення діяльності підприємства; сутність і значення менеджменту; загальні  і конкретні функції менеджменту; методи менеджменту; основні засади керівництва, лідерства та влади в організації.

 

Антонюк Я. М. Комерційна діяльність : навч. посібник / Я. М. Антонюк, І. М. Шиндировський. – Львів: «Магнолія 2006», 2017. – 332 с.  

У навчальному посібнику розглядаються суб’єкти комерційної діяльності, зміст та організаційні форми здійснення комерційної діяльності, основи закупівлі товарів в іноземних фірм та організації роботи супермаркетів.

 

Чепінога В. Г. Основи економічної теорії : навч. посібник / В.Г. Чепінога – К. : Видавництво Ліра-К, 2017. – 240 с.

У навчальному посібнику на сучасному науковому рівні розкрито загальні закономірності функціонування ринкової економіки  та проблеми ринкової трансформації командної економіки. Подано цілісну систему знань з основ ринкової економіки, її особливості в сучасних  умовах та форматування в постсоціалістичних країнах.

 

Лубянська С. П. Методика викладання фахових дисциплін з перукарського мистецтва : навчально-метод. посібник  / С. П. Лубянська, І. П. Борщ, А. С. Філімонова. – К. : Кондор – Видавництво, 2016 . – 220 с.

Навчально-методичний посібник призначено для забезпечення навчального процесу з дисципліни «Методика викладання» у вищих навчальних закладах мистецького профілю, що готують фахівців за спеціальністю «Перукарське мистецтво та декоративна косметика», а також за напрямком підготовки «Дизайн» спеціалізації «Дизайн зачіски та макіяжу». Зміст посібника спрямований на формування у студентів системи знань, навичок та умінь, необхідних для викладання фахових дисциплін з перукарського мистецтва.

 

Паначевний Б. І. Загальна електротехніка: теорія і практикум / Б. І. Паначевний, Ю. Ф. Свергун. – К. : Каравела, 2016. – 440 с.

Підручник написано у відповідності з програмами підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів. У ньому вміщено відомості про теорії електричних і магнітних кіл, розглянуто перехідні процеси і нелінійні електричні кола. Описано будову, принципи роботи, основні співвідношення електричних машин постійного і змінного струмів, електричних мікромашин. Наведено принципи електровимірювання, будову електровимірювальних приладів. Розглянуто питання електроприводу, електрозабезпечення, викладені основи напівпровідникової техніки.

 

Діденко Л. М. Декомунізація у Білій Церкві :Інформаційний довідник з перейменування вулиць міста у 2016 році / Л. М. Діденко, К. В., Климчук,  В. О. Іванців,  Т. М.Виговська, Є. А. Чернецький,  О. В. Стародуб,  А. В.Бондар. – Біла Церква : Час Змін Інформ, 2017. – 164 с.: іл.

 

Невідомі сторінки історії Білої Церкви під час нацистської окупації: документи і свідчення: науково-документальне видання / С.І.Бурлака, О.Н.Беник,  О.Д.Литвинчук, М.Г.Яременко. – Біла Церква, 2016. – 160 с.

Науково-документальне видання містить спогади білоцерківців, які пережили нацистську окупацію, а також документи з державних архівів Білої Церкви та Києва, які відображають події зазначеного періоду.