Надходження навчальної літератури в січні 2021 року

 

Карпюк О. Д. Англійська мова  (рівень стандарту) : підручник для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / О. Д. Карпюк. – Тернопіль : «Видавництво Астон», 2018. – 256 с. : іл.

Рівень стандарту з англійської мови передбачає набуття учнями англомовного досвіду, який забезпечує cформованість в них комунікативної компетентності на рівні незалежного користувача на час завершення середньої школи.

Підручник реалізовує компетентісний потенціал галузі «іноземні мови», передбачений програмою. Навчальний матеріал книги сприяє формуванню в десятикласників усіх зазначених у програмі ключових компетентностей.

 

Авраменко О. М. Українська мова (рівень стандарту) : підручник для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / Олександр Авраменко . – К. : Грамота, 2018. – 208 с. : іл.

У виданні подано теоретичний матеріал, що стосується норм сучасної української літературної мови, вивчення якого спрямоване на уникнення учнями лексичних, орфоепічних, орфографічних і морфологічних помилок. Велику увагу приділено практичній риториці, опанування основ якої спрямоване на вироблення в учнів навичок виступати публічно.

Підручник містить додатковий цікавий та важливий матеріал із мовних тонкощів, подолання суржикових елементів, збагачення словника тощо. У виданні інтегровано матеріали мережі Інтернет з експрес-уроками, які сприятимуть розвитку мовної компетентності учнів.

 

 

Авраменко О. М. Українська література (рівень стандарту) : підручник для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / Олександр Авраменко, Василь Пахаренко . – К. : Грамота, 2018. – 208 с. : іл.

Підручник повністю відповідає вимогам Державного стандарту освіти та чинній програмі з української літератури (рівень стандарту). Він містить відомості з теорії літератури; біографічні матеріали про письменників; огляд літературної спадщини майстрів слова; багатий ілюстративний матеріал та ін. Методичний апарат підручника охоплює різнорівневі завдання, зорієнтовані на вікові особливості десятикласників.

 

Ніколенко О. М. Зарубіжна література (рівень стандарту) : підручник для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / О. М. Ніколенко, О. В.Орлова, Л. Л. Ковальова . – К. : Грамота, 2018. – 208 с. : іл.

У підручнику вміщено інформацію про шедеври далеких епох, яскраві огляди періоду пізнього романтизму й переходу до реалізму, розвитку роману XIX ст., формування течій раннього модернізму, явищ «нової драми» наприкінці XIX – на початку XX ст., а також популярні серед молоді різних країн твори сучасної літератури.

Підручник створений на основі компетентнісного підходу. Компетентнісні запитання й завдання сформульовані відповідно до Концепції Нової української школи та Рекомендації Європейської Ради.

До кожного розділу подано художні тексти (цілісно або ключові епізоди з коментарями), а також QR-коди з посиланням на телевізійні (авторські) експрес-уроки, що допоможуть учням розширити уявлення про класичну й сучасну літературу, сформувати вміння й навички роботи з різними джерелами інформації, поринути в захопливий світ книжок.

 

Гісем О.В. Всесвітня історія (рівень стандарту) : підручник для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Харків : Видавництво «Ранок», 2018. – 176 с. : іл.

Зміст підручника забезпечує виконання вимог щодо формування ключових і предметних компетенцій учнів: громадянської, комунікативної, соціальної; сприяє розвитку мотивації до навчання і творчої діяльності, а також формування навичок самооцінки і самоаналізу школярів.
У підручнику висвітлюється період  від початку Першої світової війни до закінчення Другої світової війни. На основі сучасних історичних підходів розглядаються історичні події та явища, пов'язані з радикальними соціально-економічними та політичними змінами в Європі та світі, піднесенням нових незалежних держав і територіальними змінами.

 

Власов В. С. Історія України (рівень стандарту) : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / В. С. Власов. С. В. Кульчицький –  Київ: Літера ЛТД, 2018 - 256 с.

 

У підручнику подано матеріал, який детально та в повному обсязі знайомить учнів 10 класу з позицією України в роки Першої світової війни та закінчується розділом Україна в роки Другої світової війни.

 

Остапченко Л. І. Біологія і екологія (рівень стандарту) : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / Л. І. Остапченко, П. Г. Балан, Т. А. Компанець, С. Р. Рушковський. – Київ : Генеза, 2018. – 192 с. : іл.

 

Підручник формує в учнів природничо-наукову компетентність за допомогою засвоєння системи інтегрованих знань про закономірності функціонування живих систем, їхній розвиток і взаємодію. Засобом інтеграції навчального змісту є наскрізні змістові лінії. Розкрито основні проблеми і перспективи медичної біології, дієтології, медичної генетики, онкології, регенеративної медицини тощо.  

 

Попель П. П. Хімія (рівень стандарту) : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / П. П. Попель, Л.С. Крикля. –  Київ : ВЦ «Академія», 2018. – 256 с. : іл.

 

Підручник підготовлено за навчальною програмою з хімії для 10 класу закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту). У ньому розглянуто класифікацію, склад, будову, властивості та застосування найважливіших органічних сполук. Містить практичну роботу, лабораторні досліди, запитання, вправи, задачі, додатковий матеріал для допитливих, а також словник хімічних термінів, предметний покажчик, список літератури для учнів та інтернет-сайтів із цікавим матеріалом з хімії.

 

Бойко В. М. Географія (рівень стандарту) : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / В. М. Бойко, Ю . С. Брайчевський, Б. П. Яценко. – К. : Ірпінь : ТОВ «Видавництво «Перун», 2018. – 256 с. : іл.

 

Курс «Географія: регіони та країни» допоможе десятикласникам краще усвідомити, яким різноманітним є світ навколо. Учні дізнаються про загальні риси політичної карти, населення і господарства регіонів світу, докладніше вивчатимуть особливості життя окремих країн.

Опановуючи знання з країнознавства, учні здобудуть вміння бачити особливості й розуміти унікальний суспільно-географічний контекст кожної території на карті світу, і це допоможе краще орієнтуватися у складних процесах світової політики, економіки та культури.

 

Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.) : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / [В.Г.Бар’яхтар, C. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна]; за ред.  В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. – Харків : Вид-во «Ранок», 2018. – 272 с. : іл.

Основна мета підручника – сприяти формуванню базових фізичних знань, достатніх для продовження навчання за напрямками, де потрібна відповідна підготовка з фізики.

Автори прагнули подати фізику як живу науку, що є частиною загальної культури: наведено багато прикладів прояву та застосування фізичних законів у навколишньому житті, відомостей з історії фізичних відкриттів, подано ілюстрований опис фізичних дослідів.

 

Мерзляк А. Г. Математика (рівень стандарту) : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / А.Г.Мерзляк, Д. А. Номіровський,  В. Б. Полонський, М. С. Якір. – Х. : Гімназія, 2018. – 256 с. : іл.    

Підручник «Математика : алгебра і початки аналізу та геометрія»     складається з двох розділів: перший присвячений алгебрі і початкам аналізу, другий – геометрії.

Теоретичний матеріал надруковано жирним шрифтом, жирним курсивом і курсивом; так у книзі виділено означення, правила та найважливіші твердження. Виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач та завданнями для самостійного розв’язування.

 

Гісем О. О. Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту) : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти /  О. О.  Гісем,  О. О. Мартинюк. – Харків : Вид-во «Ранок», 2018. – 192 с. : іл. 

Начальний предмет «Громадянська освіта» спрямований на те, щоб допомогти молодим громадянам України вирішити важливе для власного майбутнього завдання самовизначення — усвідомлення свого місця в суспільстві, вибору певної позиції, визначення відповідного до неї життєвого шляху та виду діяльності, формування національної самосвідомості, громадянської позиції, загальної культури, світоглядних орієнтирів з огляду на участь України в загальносвітових політичних, економічних і соціокультурних процесах. Навчальний матеріал об’єднано в сім розділів, кожен із яких складається з кількох тем.  

Схеми й таблиці допоможуть краще систематизувати навчальний матеріал і спростити його сприйняття.