Надходження навчальної літератури в грудні 2020 року

 

Клименюк Т. М.  Креслення, рисунок, композиція : навчальний посібник / Т. М. Клименюк . – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 300 с.

   У навчальному посібнику розглянуто основи креслення, рисунка та композиції. Для полегшення розуміння викладеного матеріалу і можливості його самостійного вивчення всі теоретичні положення і завдання проілюстровано кресленнями і рисунками, доповнено зразками виконаних робіт.  

Видання розраховано на абітурієнтів та слухачів підготовчих курсів архітектурних спеціальностей, а також тих, хто збирається вступати за напрямом «Дизайн», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

 

Бутко М. П., Задорожна С. М., Іванова Н. В.  Виробничий менеджмент : підручник / за заг. ред. Бутка М.П. [М. П. Бутко, С.М.Задорожна, Н.В.Іванова та ін.]. – Київ: «Центр учбової літератури», 2020. – 424 с.

Підручник з виробничого менеджменту призначено для підготовки фахівців через теоретичне й практичне засвоєння сутності підприємництва та його функціонування в умовах відкритості економіки, опанування сучасними методами управління та засобами економічного обґрунтування управлінських рішень.
Підручник відображає проблеми планування, організації, мотивації та контролю діяльності промислових виробництв в умовах загострення конкуренції. Він містить теоретичні відомості, варіанти практичних завдань, тести, запитання для перевірки знань, ситуативні задачі, ділові ігри тощо.    

 

Економічна теорія: політична економія : підручник / за заг. ред. С. І. Юрія. – Київ : Кондор, 2020. – 604 с.

У підручнику послідовно, історично і логічно викладено курс економічної теорії у її політекономічному аспекті. Розкрито зміст та суть фундаментальних економічних категорій в їх діалектичному розвитку і з’ясовано принципи та закони функціонування ринкової економіки. Підручник призначений для студентів, магістрів, викладачів вищих навчальних закладів економічного профілю, усіх, хто прагне пройти лабіринтом ринкової економіки.

Цвєткова Л. Б.  Хімія в таблицях, схемах та визначеннях для учнів, абітурієнтів та студентів : навчальний посібник / Л. Б. Цвєткова. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2020. – 114 с.  

У посібнику матеріал подано у таблицях та схемах. У схемах відзеркалені знання з побудови атомів і структури молекул, а також висвітлюється теорія загальної та неорганічної хімій за допомогою конкретних відповідей на поставлені важливі питання з хімії. Також представлені сучасні назви основних класів неорганічних і органічних речовин та комплексних сполук, якісні реакції катіонів, аніонів та органічних речовин.

Рекомендовано для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, учнів і вчителів шкіл, ліцеїв та гімназій, абітурієнтів.

Соболь В. І.  Біологія. Довідник, тестові завдання. Повний повторювальний курс, підготовка до ЗНО та ДПА / Валерій Соболь. – Камянець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2021. – 816 с.

Матеріал довідника викладено на рівні стандарту відповідно до змісту й основних вимог Навчальної програми з біології для 6-9 класів закладів загальної середньої школи, Навчальної програми з біології і екології для 10-11 класів закладів загальної середньої школи (рівень стандарту), нової Програми зовнішнього незалежного оцінювання з біології 2019 року. Теоретичний матеріал поділено на 5 тематичних розділів: «Вступ. Хімічний склад, структура і функціонування клітин. Реалізація спадкової інформації», «Закономірності спадковості і мінливості», «Клітинний рівень організації життя», «Організм людини як біологічна система», «Основи екології і еволюційного вчення». Текст посібника ілюстрований і містить рисунки, малюнки, визначення, схеми, таблиці, що сприяє кращому й міцнішому засвоєнню навчального матеріалу.  Довідник розрахований на учнів закладів загальної середньої освіти, студентів, учителів біології.

Лукашенко Т. Ф. Анатомія людини: конспект лекцій / Т. Ф. Лукашенко, В. В. Малишев. – К. : Університет «Україна», 2018. – 112 с.

У конспекті лекцій з анатомії людини у стислій формі подано загальні відомості щодо будови організму людини. Конспект складається з трьох тем, які в свою чергу поділяються на підтеми. Матеріал конспекту викладений за системним принципом. Після кожної теми запропоновані контрольні питання та завдання, які сприяють поглибленому вивченню та закріпленню теоретичного матеріалу.  

Прищенко С. В. Кольорознавство :  навчальний посібник / С.В. Прищенко; за наук. ред. Є. А. Антоновича. – 2-ге вид., виправлене  і доповнене - К. : Альтерпрес, 2020. - 452 с. : іл. - (Бібліотека дизайнера).

Кольорознавство у мистецькій освіті - одна з фундаментальних фахових дисциплін. У навчальному посібнику подано закони колористики та принципи роботи з комп'ютерними колірними моделями на основі активного розвитку творчого асоціативного мислення. Розкрито комплексний метод формування колірного середовища з урахуванням його функціональних, соціально-культурних, емоційних особливостей. Узагальнено світовий науковий та емпіричний досвід вивчення кольору, висвітлено значення кольору в нашому житті та психофізіологічні аспекти його сприйняття, проаналізовано використання кольору в образотворчому, декоративно-прикладному мистецтві та дизайні. Вперше визначено принципи гармонізації кольорів засобами комп'ютерних технологій. Призначено для студентів, викладачів, художників, дизайнерів, архітекторів, культурологів і мистецтвознавців.

Алєксандровіч Ришард. Малий атлас з анатомії : навчальний посібник / Ришард Алєксандровіч ; пер. з 5-го польськ. вид. – 2-ге вид., випр.. – К. : ВСВ «Медицина», 2017. – 136 с. : іл.

В атласі, який користується великою популярністю, у доступній формі систематизовано анатомію людини.
Видання містить 139 кольорових ілюстрацій з пояснювальним текстом до кожного з них.
Книга буде корисною не лише для студентів, які вивчають анатомію людини, а й для тих, хто цікавиться будовою і функціонуванням людського організму.
Для студентів медичних коледжів, інститутів медсестринства та медичних училищ.

Український правопис: схвалений Постановою Кабінету Міністрів України №437 від 22 травня 2019 р. – Репринтне вид. – Харків : Право, 2020. – 292 с. Реагуючи на виклики мовної практики, сучасна редакція правопису розширила межі використання орфографічних варіантів. Кожний історичний період розвитку мови має свою варіантну динаміку. Пропонуючи в новій редакції правопису низку орфографічних варіантів, кодифікатори виходили з того, що варіативність — це органічна частина правописного кодексу і тією чи іншою мірою вона притаманна кожній мові на різних етапах її історичного розвитку.

 У сучасній редакції Українського правопису збережено підхід до мови як до знакової системи й суспільного явища. Правописна норма, з одного боку, ґрунтується на тісних зв’язках елементів сучасної мовної системи, що відображається на письмі, а з другого боку, — на дотриманні мовної традиції і на залежності від неї. Пошук балансу між системними параметрами сучасної мови, з одного боку, й різночасовими прикметами української мовної традиції, з другого боку, — найскладніше із завдань, що поставали перед творцями національного правопису на кожному з етапів його розвитку.

Нова редакція правопису є кроком до розв’язання цього завдання з позицій історичної й етнографічної соборності української мови й української нації.

Стамеров К. К.  Нариси з історії костюмів / Костянтин Стамеров; худож. М. Н. Грох. – К. : Мистецтво, 2007. – 432 с. : іл.

Книга становить короткий систематизований і узагальнений огляд історії костюмів народів світу від найдавніших часів до початку XX ст. Використовуючи багатий іконографічний матеріал, спеціалізовану вітчизняну і зарубіжну літературу, К.К.Стамеров відтворив картину історичного розвитку костюмів як невід’ємної частини матеріальної культури людства. Автор не лише подав загальні відомості про костюми різних народів, а й познайомив з основними силуетами, особливостями крою, тканинами, головними уборами, зачісками, прикрасами й різноманітними складовими костюма на кожному етапі його розвитку.

Книга розрахована на культурологів, художників, літераторів, модельєрів, усіх тих, хто цікавиться питаннями матеріальної культури минулого.