Завдання навчально-методичної роботи

1. Удосконалювати методичне забезпечення навчально-виховного та виробничого процесу для підвищення наукового рівня змісту навчання та викладання навчального матеріалу, посилення його виховної функції, формування у студентів високих професійних знань, умінь і навичок та підготовки їх до трудової діяльності в ринкових умовах; формування у молодих спеціалістів високих моральних якостей патріота і громадянина України.

2.  Працювати над удосконаленням науково-методичної бази методичного кабінету як базового навчального закладу І-ІІ рівня акредитації в Київській області.

3. Усі заходи методичного спрямування підпорядковувати реалізації науково-методичної проблеми коледжу. З цією метою: 

  • забезпечити якісне проведення кожного навчального заняття, виховну його спрямованість та ефективне застосування створених викладачами коледжу друкованих та електронних матеріалів;
  • вивчати професійну діяльність педагогів відносно впровадження інноваційних технологій навчання, відпрацювання навичок аналізу та самоаналізу занять педагогами;
  • розширювати сфери застосування інформаційно-комунікаційних технологій шляхом створення власних електронних підручників, посібників, електронних портфоліо, презентацій, тестів та програмованого забезпечення навчально-виховного процесу; 

4. Створювати та удосконалювати навчально-методичне забезпечення дисциплін і предметів зі спеціальності 5.05150103 Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації та  з професії 4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

5. Доповнити, удосконалити, перевірити навчально-методичні комплекси згідно до методичних вимог, наказів, керуючись навчальними планами та програмами з урахуванням усіх змін та доповнень.

6. Оновити каталог науково-методичних  матеріалів для студентів, розроблених педагогами коледжу та розміщених у бібліотеці.

7. Оновити та постійно поповнювати новою інформацією на сайті коледжу сторінки відділень та циклових комісій та розміщувати навчально-методичні матеріали для студентів.

8. Сприяти організації роботи педагогів з обдарованою молоддю з метою участі в олімпіадах, конкурсах, виставках, конференціях.

9. Продовжувати творчо-пошукову та дослідницьку  роботу викладачів та студентів в рамках єдиної теми чи проблеми циклової комісії.

10. Продовжувати роботу щодо залучення педагогів до вивчення перспективного педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення, прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість студента. 

11. Співпрацювати з Київським національним університетом технологій та дизайну, Хмельницьким національним університетом, Білоцерківським інститутом економіки та управління «Україна», Київським національним університетом культури та мистецтв,  Інститутом філології та масових комунікацій Університету «Україна»,  Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут» щодо вивчення досвіду в напрямку творчо-пошукової роботи та науково-методичного забезпечення дисциплін спецциклу, застосування передових освітніх технологій і т. п.

12. Продовжити співпрацю педагогічного колективу коледжу з метою стажування викладачів коледжу на базі вищезазначених ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

13. Поширювати досвід педагогів коледжу через участь в освітніх, професійних виставках, конференціях, семінарах  та друк науково-методичних матеріалів у періодичних педагогічних та професійних виданнях.

14. Забезпечити ефективну участь коледжу у виставках-ярмарках для формування позитивного іміджу навчального закладу, з цією метою розробити план участі у виставках, визначити основні напрями та  забезпечити підготовку матеріалів експозицій коледжу.

15. Сприяти науковій діяльності викладацького складу.