Завдання навчально-методичної роботи

 • створення умов для професійної самореалізації педагогічних працівників, підвищення їхнього статусу;
 • удосконалення форм і методів освітньої роботи, орієнтуючись на інтеграційні процеси в суспільстві та національну складову світогляду особистості;
 • впровадження інноваційної системи організації освітнього процесу, інформаційних та новітніх мобільних технологій навчання, вдосконалення комп’ютеризації навчального процесу з метою формування ключових, професійних та предметних компетентностей учнів та студентів коледжу;
 • розроблення нових навчальних планів і програм з предметів загальноосвітньої підготовки та усіх предметів спецциклу на І курс для груп освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника на основі нових Державних стандартів ПТО.
 • надання допомоги педагогічним працівникам в розробці навчальних програм, навчально-методичних комплексів і плануючої документації;
 • забезпечення належного навчально-методичного рівня викладання дисциплін та навчальних предметів у повному обсязі відповідно до освітньо-професійних програм відповідної спеціальності чи професії, державних стандартів старшої загальноосвітньої школи, професійної та вищої освіти;
 • розроблення нормативно-методичної бази для впровадження елементів дуальної освіти в практичну підготовку студентів та учнів коледжу, розроблення підсумкових кваліфікаційних робіт (ОКР кваліфікований робітник) на базі відповідних підприємств, установ та організацій;
 • удосконалення комплексів методичного забезпечення навчальних дисциплін, навчальних предметів усіх спеціальностей і професій;
 • формування особистості студента та учня шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження у студентів та учнів моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватись в сучасних умовах;
 • удосконалення рейтингового оцінювання освітніх, інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;
 • координація і розвиток в оптимальному режимі всіх форм методичної роботи (масових, групових, індивідуальних), вдосконалення управління нею, надання переваги індивідуальним формам роботи;
 • ефективне впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращої педагогічної практики в освітній процес;
 • проведення навчальних занять у сучасних формах (тренінгах, відеолекторіях, науково-теоретичних та науково-методичних конференціях, семінарах, круглих столах тощо);
 • продовження стажування майстрів виробничого навчання та викладачів спецдисциплін на професійних підприємствах відповідної галузі;
 • надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим викладачам;
 • активізація видавничої діяльності викладачів;
 • забезпечення максимальної самостійності процесу навчання студентів та формування у студентів уміння вчитися та застосовувати здобуті знання на практиці  як головна вимога часу;
 • організація творчо-пошукової діяльності студентів та проведення науково-практичних конференцій кожною цикловою комісією в рамках Днів науки та творчості коледжу;
 • формування  ключових, професійних  та предметних компетентностей студента через організацію навчальної та творчо-пошукової роботи в коледжі;
 • продовження продуктивної співпраці педагогічного колективу коледжу та здійснення стажування викладачів коледжу на базі Київського національного університету технологій та дизайну, Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна», Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;
 • посилення практичного спрямування засідань циклових комісій через вивчення та поширення досвіду кращих викладачів та майстрів в/н та продовження роботи професійних семінарів, семінарів-тренінгів та семінарів-практикумів.