Книжкові виставки

 

Надходження навчальної літератури в січні 2021 року

 

Карпюк О. Д. Англійська мова  (рівень стандарту) : підручник для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / О. Д. Карпюк. – Тернопіль : «Видавництво Астон», 2018. – 256 с. : іл.

Рівень стандарту з англійської мови передбачає набуття учнями англомовного досвіду, який забезпечує cформованість в них комунікативної компетентності на рівні незалежного користувача на час завершення середньої школи.

Підручник реалізовує компетентісний потенціал галузі «іноземні мови», передбачений програмою. Навчальний матеріал книги сприяє формуванню в десятикласників усіх зазначених у програмі ключових компетентностей.

 

Авраменко О. М. Українська мова (рівень стандарту) : підручник для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / Олександр Авраменко . – К. : Грамота, 2018. – 208 с. : іл.

У виданні подано теоретичний матеріал, що стосується норм сучасної української літературної мови, вивчення якого спрямоване на уникнення учнями лексичних, орфоепічних, орфографічних і морфологічних помилок. Велику увагу приділено практичній риториці, опанування основ якої спрямоване на вироблення в учнів навичок виступати публічно.

Підручник містить додатковий цікавий та важливий матеріал із мовних тонкощів, подолання суржикових елементів, збагачення словника тощо. У виданні інтегровано матеріали мережі Інтернет з експрес-уроками, які сприятимуть розвитку мовної компетентності учнів.

 

 

Авраменко О. М. Українська література (рівень стандарту) : підручник для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / Олександр Авраменко, Василь Пахаренко . – К. : Грамота, 2018. – 208 с. : іл.

Підручник повністю відповідає вимогам Державного стандарту освіти та чинній програмі з української літератури (рівень стандарту). Він містить відомості з теорії літератури; біографічні матеріали про письменників; огляд літературної спадщини майстрів слова; багатий ілюстративний матеріал та ін. Методичний апарат підручника охоплює різнорівневі завдання, зорієнтовані на вікові особливості десятикласників.

 

Надходження навчальної літератури в грудні 2020 року

 

Клименюк Т. М.  Креслення, рисунок, композиція : навчальний посібник / Т. М. Клименюк . – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 300 с.

   У навчальному посібнику розглянуто основи креслення, рисунка та композиції. Для полегшення розуміння викладеного матеріалу і можливості його самостійного вивчення всі теоретичні положення і завдання проілюстровано кресленнями і рисунками, доповнено зразками виконаних робіт.  

Видання розраховано на абітурієнтів та слухачів підготовчих курсів архітектурних спеціальностей, а також тих, хто збирається вступати за напрямом «Дизайн», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

 

Бутко М. П., Задорожна С. М., Іванова Н. В.  Виробничий менеджмент : підручник / за заг. ред. Бутка М.П. [М. П. Бутко, С.М.Задорожна, Н.В.Іванова та ін.]. – Київ: «Центр учбової літератури», 2020. – 424 с.

Підручник з виробничого менеджменту призначено для підготовки фахівців через теоретичне й практичне засвоєння сутності підприємництва та його функціонування в умовах відкритості економіки, опанування сучасними методами управління та засобами економічного обґрунтування управлінських рішень.
Підручник відображає проблеми планування, організації, мотивації та контролю діяльності промислових виробництв в умовах загострення конкуренції. Він містить теоретичні відомості, варіанти практичних завдань, тести, запитання для перевірки знань, ситуативні задачі, ділові ігри тощо.    

 

Економічна теорія: політична економія : підручник / за заг. ред. С. І. Юрія. – Київ : Кондор, 2020. – 604 с.

У підручнику послідовно, історично і логічно викладено курс економічної теорії у її політекономічному аспекті. Розкрито зміст та суть фундаментальних економічних категорій в їх діалектичному розвитку і з’ясовано принципи та закони функціонування ринкової економіки. Підручник призначений для студентів, магістрів, викладачів вищих навчальних закладів економічного профілю, усіх, хто прагне пройти лабіринтом ринкової економіки.

Надходження навчальної літератури в листопаді 2020 року

 

Горбатюк Н. А. Основи перукарської справи : підручник для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти / Н. А. Горбатюк, О. І. Зінченко, Г. І. Откидач та ін. – Київ : Грамота, 2020. – 256 с.

 У підручнику систематизовано матеріал з перукарської справи: організація роботи перукарень; інструменти, пристосування та електрообладнання перукарень; складові процесу обслуговування; основні прийоми стрижки; технології базових стрижок, фарбування та укладання волосся; основи конструювання та моделювання зачісок; виготовлення постижерних виробів.

   Матеріал підручника дає змогу закладам освіти, кожному педагогу застосувати його в роботі відповідно до навчальних модулів і професійних компетентностей, досягти результатів, що відповідатимуть вимогам до кожної професійної кваліфікації.

 

Терещенко В. М.  Навчально-методичний посібник : Методика реалізації Українського правопису в новій редакції у закладах загальної середньої освіти / В. М. Терещенко, А. О. Панченков. – Харків : Соняшник, 2019. – 256 с.    

 У посібнику системно репрезентовано новації Українського правопису, схваленого Кабінетом Міністрів України 2019 року. Надано коментарі щодо сутності та специфіки відповідних норм з погляду історії мови та сучасного стану мовної системи. Окрему увагу приділено методиці опрацювання правописних змін на уроках української мови та інших навчальних предметів.

Для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, здобувачів освіти й усіх, хто використовує Український правопис у професійній практиці.

 

Гуржій А. М.  Електротехніка та основи електроніки : підручник для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти / А. М. Гуржій, С. К. Мещанінов, А. Т. Нельга, В. М. Співак. – Київ : Літера ЛТД, 2020. – 288 с.

Підручник  містить основні відомості з електротехніки та основ  електроніки, а саме: відомості з  постійного струму, електромагнетизму і електромагнітної індукції, однофазного і трифазного змінного струму, трансформаторів,  електричних машин змінного та постійного струму,  електричних вимірювань та приладів, напівпровідникових приладів,  інтегральних мікросхем, постачання та споживання електричної енергії та електробезпеки.
Посібник призначений для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти.   

Знайомтеся: нові надходження до бібліотеки

 

Власна справа(Основи малого бізнесу) : методичний посібник для вчителя / [Г. О. Горленко, Т. Г. Гульберт, Г. В. Думанська та ін.] ; авт. Г. О. Горленко . – [3-тє вид., переробл. і доп.]. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 112 с.

Посібник написано у відповідності до програми «Власна справа (Основи малого бізнесу)» для 10-11 класів. Він містить інофрмаційний і контролюючий блок до кожного уроку з даного курсу.

Посібник адресований вчителям економіки, які викладають даний курс.

 

Власна спрва (Основи малого бізнесу) : навчальний посібник для учнів 10-11 класів. / [Г.О.Горленко, Т.Г.Гільберг, Г.В.Думанська та ін. ] ; авт. Г. О. Горленко . – [3-тє вид., переробл. і доп. ]. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2008. – 116 с.

Посібник містить розробки завдань до уроків з курсу «Власна справа», практичні роботи, опорні схеми, достатній довідковий матеріал.

Після кожної теми пропонуються завдання для перевірки знань учнів.

Посібник рекомендовано учням старших класів.

 

Культурологія: енциклопедистий словник / [М. П. Альчук, Ф. С. Бацевич, І. М. Бойко]; за ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 508 с.

Висвітлено понад півтори тисячі понять і категорій, уживаних в українській та іноземній літературі з історії культури, соціальної та культурної антропології, етнографії, етики, естетики, мистецтвознавства, релігієзнавства, філософії, соціології, психології, відомості про творчість видатних мислителів минулого і сучасності, теорії та історії культури. Представлені основні культурологічні напрями. Подано поняття, якими користуються культурологи у дослідницькій практиці, а також загальновживані терміни, що стосуються самої культури, історії світової культури, етнонаціонального розвитку України й української культури.

Для культорологів – науковців, студентів, аспірантів, викладачів, а також широкого кола читачів, котрі вивчають культурологічні дисципліни і цікавляться проблемами теорії та історії культури.

 

Знайомтеся: нові надходження

 

Палеха Ю.І.  Загальне документознавство: навчальний посібник / Ю.І.Палеха, Н.О. Леміш. – К. : Видавництво Ліра-К, 2016. – 432 с.

 Сьогодні термін «документ» стає все більш популярним, хоча й містить значну кількість як визначень, так і підходів до його вивчення. Насправді це досить складне і багатоаспектне поняття, нерозривно повязане з поданням і використанням релевантної інформації як в часі, так і в просторі.

У навчальному посібнику викладено основні етапи розвитку документознавства, основи теорії про документ, організацію створення документів, документацію офіційного походження, видання як вид документа, ідеографічні та іконічні документи.

 

Безкровний М.Ф. Керування документацією: підручник / М.Ф.Безкровний, М.Ф.Кропивка, Ю.І.Палеха, Т.Д.Іщенко; за загальною редакцією проф.. Палехи Ю.І. – К. : Видавництво Ліра-К, 2016. – 296 с.

У підручнику висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог новітніх законів, інструкцій та стандартів, тенденцій розвитку діловодства.

Підручник включає питання як безпосереднього створення і оформлення документів, так і висвітлення організації діловодного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена особливостям керування документацією. Вперше деталізовано технологічні аспекти роботи як з традиційними, так і електронними документами.

До Дня Чорнобильської трагедії

Шановні користувачі!

 В читальній залі бібліотеки організована книжкова виставка до Дня Чорнобильської трагедії

"Чорнобиль – жива рана землі моєї"

На виставці представлені  документальні матеріали, художні твори, публіцистичні нариси.

Книжкова виставка супроводжується ілюстраціями.

 

Антонов В.П. Уроки Чернобыля: радиация, жизнь, здоровье [Текст] / В.П.Антонов. – К. : О-во «Знание» УРСР, 1989.  – 112 с.

В книзі даються аналіз, оцінка та прогнози медико-біологічних наслідків Чорнобильської аварії. Розглядаються проблеми стресу, з якими мало знайомі не тільки широкі верстви населення, але і вчені та медичні працівники.

 

Бар’яхтар В.Г. Радіація. Що ми про неї знаємо? [Текст] / В.Г.Бар’яхтар, В.І.Стрижак, В.О.Поярков. – К. : Наук. думка, 1991. – 32 с. – (Серія «Чорнобиль»).

В  брошурі дано основні поняття про явище радіоактивності, вимірювання радіації, атомну енергетику як джерело радіації. Наведено дані про становище в районах, що потерпіли від аварії на ЧАЕС. Розглянуто якісну оцінку впливу чорнобильської радіації на людину.

 

Книжкова виставка до 200 річчя з дня народження Т.Г.Шевченка

В історії залишаються імена, які з гордістю вимовляє, пам’ятає і шанує все людство. До них належить   ім’я великого українського поета – Тараса Григоровича  Шевченка.

Книжкова виставка

Життя і творчість Тараса Григоровича Шевченка

 

Доля: Книга про Тараса Шевченка в образах та фактах / [Автор-упоряд. тексту В. Шевчук]. – К. : Дніпро, 1993. – 779 с.

Книга розповідає про життя, про людей, з якими приятелював  та зустрічався Т.Г.Шевченко, про міста, села та будинки, де він бував і жив, про буття його народу, про книги, які він видавав, бачив і читав, про документи з його іменем, про картини, про художників, котрі ілюстрували його твори.

 

Тарас Шевченко: Життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях : альбом / [авт.-упоряд. В.Х. Косян, Г.П. Паламарчук, О.І. Поляничко, К.В. Чумак / автор вступ.ст. Михайло Стельмах]. – К. : Рад.школа, 1991. – 335 с.

Матеріали альбому відображають життєвий і творчий шлях великого українського поета, революціонера-демократа, мислителя, художника, розкривають його зв’язки з прогресивними діячами свого часу. В альбомі вміщено уривки з творів, листів, щоденника поета, висловлювання про нього видатних письменників, дослідників, громадських діячів.

 

Тарас Шевченко : альбом / [автор-укладач Д.В. Степовик]. – К. : Мистецтво, 1984. – 140 с.

 В альбом відібрано 134 картини, рисунки і гравюри, що відображають основні етапи творчості майстра. У вступній статті дається характеристика життєвого і творчого шляху Шевченка, його внеску в українське образотворче мистецтво.