Начально-методична робота коледжу  – це цілеспрямована діяльність щодо забезпечення психолого-педагогічної та методичної підготовки викладачів з метою підвищення ефективності  їх освітньої діяльності. Вона сприяє особистісному зростанню викладача, його педагогічній майстерності щодо викладання навчальних дисциплін/предметів, взаємному збагаченню членів колективу педагогічними знахідками, дає можливість  молодим педагогам оволодівати педагогічною майстерністю, вивчаючи  досвід колег, підтримує в педагогічному колективі дух творчості, прагнення до пошуку й самовдосконалення.

Принципи навчально-методичної роботи:

 • актуальність, цінність, новизна;
 • науковість навчально-методичної роботи;
 • системність і комплексність навчально-методичної роботи;
 • послідовність і безперервність навчально-методичної роботи;
 • індивідуальність підходу до учасників освітнього процесу;               
 • спрямованість і мотивація до самоосвіти й саморозвитку;
 • дуальність освіти;
 • оперативність, гнучкість, мобільність.

До структурних органів навчально-методичної роботи коледжу входять: педагогічна рада коледжу, методична рада, навчально-методичний кабінет; циклові комісії, методичне об`єднання класних керівників, школа молодого педагога «На шляху до майстерності».     

Координуючим органом виконання навчально-методичної роботи в коледжі є методична рада, яка розглядає найбільш важливі питання вдосконалення методичної та навчально-виховної роботи, впровадження інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання в освітній процес, контролю й координації роботи циклових комісій, розробки заходів з підвищення професійної майстерності викладачів тощо.

До складу методичної ради входять: директор коледжу, голова методичної ради (заступник директора з навчальної роботи, який підзвітний педагогічній раді коледжу), заступник директора коледжу з виховної роботи; секретар методичної ради (завідувач навчально-методичного кабінету), методист, старший майстер, завідувач відділення, голови циклових комісій, керівники творчих груп, педагоги-новатори, педагоги-експерементатори.

Склад методичної ради затверджує директор коледжу.       

Основними завданнями функціонування методичної ради є:

 • окреслення основних напрямів і шляхів удосконалення навчально-методичної роботи коледжу на навчальний рік;
 • координування роботи циклових комісій коледжу;
 • сприяння вивченню, апробації та впровадженню освітніх технологій та інноваційних методик у освітній процес коледжу;
 • винесення на розгляд та схвалення навчально-методичних матеріалів (підручників, посібників, методичних рекомендацій та вказівок щодо проведення занять) для їх подальшого практичного застосування в коледжі;
 • мотивація, створення умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації, вияву творчого потенціалу та розвитку педагогічної компетентності викладачів і майстрів виробничого навчання коледжу;
 • відпрацювання єдиної системи розробки та оформлення навчально-методичних комплексів дисциплін/предметів, передбачених освітньо-професійними програмами підготовки та навчальними планами, за якими здійснюється підготовка здобувачів освіти тощо.

З метою підвищення професійної майстерності викладачів в коледжі використовуються різноманітні форми навчально-методичної роботи:

1) постійно діючі:

 • групові форми навчально-методичної роботи (методичні об'єднання класних керівників, циклових комісій, які є центрами методичної роботи, вивчення і втілення досягнень теорії та передового досвіду в практику викладання конкретних навчальних предметів/дисциплін, творчі та профільні групи, групи педагогічної майстерності, об'єднання викладачів за інтересами, практикуми та ін.) більш мобільні та динамічні, вони об'єднують педагогів та майстрів виробничого навчання за інтересами;
 • колективні форми навчально-методичної роботи (теоретичні семінари, педагогічні читання, методичні оперативні наради, виставки) покликані сприяти виробленню єдиної педагогічної позиції й підходів до вирішення важливих педагогічних проблем;
 • індивідуальні форми навчально-методичної роботи (наставництво, консультації, стажування, самоосвіта та ін.) відіграють важливу роль у навчально-методичному самовдосконаленні викладачів та майстрів виробничого навчання, оскільки наставництво слід розглядати як важливий напрям навчально-методичної роботи досвідчених викладачів з молодшими викладачами та тими викладачами, які в процесі атестації отримали певні зауваження й рекомендації щодо необхідності вдосконалення своїх знань і вмінь.

2) Епізодичні форми навчально-методичної роботи забезпечують якість проведення в коледжі днів науки і творчості, науково-методичних виставок, презентацій творчих та художніх робіт, конкурсів фахової майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання тощо.

Види навчально-методичної роботи:

а) круглі столи, семінари викладачів щодо проблем реалізації концепції неперервної професійної освіти, дуальної освіти, інноваційної освітньої підготовки фахівців та співпраці із роботодавцями з питань працевлаштування випускників;

б) засідання педагогічних працівників та майстрів виробничого навчання коледжу, де обговорюють стан і проблеми освітнього процесу в навчальному закладі (відділенні, цикловій комісії) та окреслення альтернативних шляхів їх вирішення;

в) засідання педагогічної ради коледжу, на яких детально аналізують стан і рівень професійної підготовки здобувачів освіти, обговорюють і затверджують перспективний план роботи й розвитку навчального закладу, інноваційний досвід роботи викладачів, їх новітні надбання й досягнення та можливість впровадження в освітній процес коледжу;

г) методологічні й методичні семінари, які сприяють формуванню, накопиченню, виявленню, вивченню, узагальненню та поширенню перспективного педагогічного досвіду викладачів та майстрів виробничого навчання в освітньому процесі;    

д) індивідуальні та групові консультації із завідувачами лабораторій, центрів, відділення, викладачами, майстрами виробничого навчання з  питань забезпечення якості виконання навчальної, організаційної, методичної та іншої роботи в коледжі.

Моніторинг виконання навчально-методичної роботи в коледжі здійснюється шляхом:              

 • заслуховування звітів методичної роботи на педагогічній раді;
 • раді при директору та заступнику директора з навчальної роботи;             
 • заслуховування звітів голів циклових комісій;
 • звітування викладачів і майстрів виробничого навчання перед цикловими комісіями про свою роботу;
 • заслуховування творчих і навчальних звітів педагогів і майстрів виробничого навчання перед педрадою коледжу.