Атестація

Атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників  (частина перша статті 50 Закону України “Про освіту”). 

Порядок атестації педагогічних працівників регулює наказ Міністерства освіти і науки України від 09 вересня 2022 року № 805 «Про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників».

Атестація може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, окрім випадків, визначених пунктом 7 розділу III Положення про атестацію педагогічних працівників.

Склад атестаційної комісії у 2023-2024 н. р.

Степура А. О. – голова комісії, директор коледжу;

Володько М. Ю. – секретар комісії, завідувач методичного кабінету.

Члени комісії:

 1. Денисова А.В. – заступник директора з навчальної роботи, заступник голови атестаційної комісії;
 2. Лемешко Л. Ю. – заступник директора з виховної роботи;
 3. Рисаченко Г. О. – завідувач відділень;
 4. Бойченко С. М. – старший майстер;
 5. Дацька Л. Р. – голова профспілкового комітету;
 6. Поліщук О. В. – голова ц/к напрямку «Легка промисловість»;
 7. Юрчинська О.М. – голова ц/к напрямку «Перукарське мистецтво»;
 8. Корнієнко О.В. – голова ц/к напрямку «Документознавство та комп’ютерні технології»;
 9. Дубченко Л. Г. – голова ц/к дисциплін курсу загальноосвітньої підготовки.

План проведення засідань атестаційної комісії

2023-2024 н.р.

 1. Ознайомлення із нормативно правовими документами щодо атестації педагогічних працівників у 2023/2024 н.р.
 2. Ознайомлення з наказом «Про створення атестаційної комісії І рівня при Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну у 2023/2024 навчальному році».
 3. Про розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії.
 4. Про затвердження Плану заходів з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників у 2023/2024 н.р.
 5. Про затвердження Графіка роботи атестаційної комісії I рівня при Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну у 2023/2024 навчальному році».
 6. Про визначення строків та адреси електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів (у разі подання в електронній формі).

1.Розгляд, перевірка достовірності документів педагогічних працівників, які атестуються та встановлення дотримання вимог п.8.9 Положення про атестацію.
2 Оцінка професійних компетентностей педагогічних працівників, які атестуються, з урахуванням їх посадових обов’язків і вимог професійного стандарту (за наявності); розгляд звітних матеріалів про педагогічну діяльність у міжатестаційний період .
3.Результати вивчення досвіду роботи педагогічних працівників, які атестуються (для належного оцінювання професійних компетентостей)
4.Різне.

2022-2023 н.р.

 1. Про розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії коледжу.
 2. Про план засідань атестаційної комісії в 2022/2023 навчальному році.
 3. Про графік роботи атестаційної комісії в 2022/2023 навчальному році.
 1. Розгляд документів, звітних матеріалів про педагогічну діяльність у міжатестаційний період педагогічних працівників, які атестуються.
 2. Про результати вивчення роботи педагогічних працівників.
 3. Різне.
 1. Атестація педагогічних працівників, прийняття рішень.
 2. Ознайомлення педагогічних працівників з рішенням атестаційної комісії І рівня (під підпис).
 3. Різне

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1109 “Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння”.

Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

Рішення атестаційної комісії

Види рішень атестаційної комісії:

 • про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань: керівник закладу або органу управління освітою протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ, який у триденний строк доводиться до відома педагогічного працівника під підпис та подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати (перерахунок заробітньої плати здійснюється з дня прийняття відповідного рішення);
 • про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків: атестаційна комісія у встановлений нею строк, але не більше одного року, проводить повторну атестацію з метою перевірки їх виконання та приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді;
 • про невідповідність педагогічного працівника займаній посаді: керівником навчального чи іншого закладу або органу управління освітою може бути прийнято рішення про розірвання трудового договору з додержанням вимог законодавства про працю (пункти 6.1.-6.2. розділу VI Положення).

Нормативні документи