Підвищення кваліфікації

Нормативні документи

Рекомендації МОН України щодо підвищення кваліфікації у 2022-2023 н. р.

Інструктивно-методичними рекомендаціями щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році:МОН №1/9530-22 від 19.08.2022 (Психологічні аспекти організації освітнього процесу в умовах воєнного/післявоєнного стану) визначено, що для підвищення кваліфікації рекомендовано педагогічним працівникам закладів освіти долучитися до перегляду низки онлайн-вебінарів щодо психологічної допомоги; технології консультування; терапії під час переживання втрати та відновлення психолога після роботи із учасниками освітнього процесу, які зазнали горе, організованих ДНУ «Інститут модернізації та змісту освіти» у співпраці з ГО «Ла Страда-Україна» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) за покликанням: https://imzo.gov.ua/2022/06/29/na-dopomohu-fakhivtsiam-psykholohichnoi-sluzhby-systemy-osvity-ukrainy-2/

У листі Міністерства освіти і науки України від 29.06.2022 № 1/7234-22 «Про підготовку до початку 2022/23 н. р. та особливості організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, визначено, що Процедури, види, форми, обсяг (тривалість), періодичність, умови підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів та установ професійної (професійно-технічної) у 2022-2023 навчальному році визначаються Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 21 серпня 2019 р. № 800. Керівникам закладів П(ПТ)О необхідно забезпечити проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації щодо використання онлайн інструментів для створення електронних дидактичних матеріалів, їх збереження, поширення та використання під час організації освітнього процесу. При організації стажування майстрів виробничого рекомендуємо використати наявну мережу навчально-практичних центрів закладів професійної П(ПТ)О та організувати навчання відповідно до безпекової ситуації.

Масові науково-практичні заходи

Перелік закладів освіти, які мають ліцензії на підвищення кваліфікації

Відповідно до Постанови КМУ № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21.08.2019 р. п. 24. Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження.

КНЗ КОР «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ»

Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» є структурною одиницею системи освіти області.

Мета діяльності Інституту – провадження державної освітньої політики в регіоні; професійний розвиток керівних кадрів і педагогічних працівників; теоретичні і прикладні дослідження та поширення кращих педагогічних практик, спільна з міжнародними та українськими партнерами проєктна діяльність.

Детальніше про діяльність можна дізнатися на сайті: https://kristti.com.ua

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ»

За наказом від 25 січня 2019 року № 65 було змінено назву Державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» на Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти і відповідно скориговано місію: сприяння підвищенню якості освіти з метою сталого розвитку українського суспільства та добробуту населення.

Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти є суб’єктом підвищення кваліфікації  (Наказ 171-л від 15.09.2021 Про ліцензування освітньої діяльності).

На сайті Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти розміщено програми підвищення кваліфікації до пропонованих курсів. Навчання проводиться за програмою підвищення кваліфікації, зокрема участь у конференціях, семінарах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

Детальніше про діяльність можна дізнатися на сайті: https://nmc-vfpo.com/

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

Центральний інститут післядипломної освіти (надалі – ЦІПО) є структурним підрозділом ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.

ЦІПО – лідер післядипломної освіти України, активний учасник міжнародних проектів і освітніх виставок, ініціатор і провайдер інновацій в освіті.

Місія: плекаємо цінності освіти впродовж життя, забезпечуємо професійний розвиток фахівців у цифровому світі, підтримуємо стратегії успіху.

Мета – надати споживачам і замовникам високу якість освітніх послуг з післядипломної освіти відповідно до сучасних галузевих вимог та індивідуальних потреб фахівців.

Ліцензія МОН України: наказ від 15.11.2016р. № 1492-л «Про переоформлення ліцензій»

Детальніше про діяльність можна дізнатися на сайті: http://umo.edu.ua/institutes/cippo

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти є структурним підрозділом ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.

Діяльність Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти спрямовано на розроблення і реалізацію дієвої інтегративної багаторівневої системи науково-методичного супроводу, яка гарантує досягнення візії Інституту, зосередженої на підготовці кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці фахівців на засадах компетентнісного підходу, здатних до вибору індивідуальної освітньої траєкторії, навчання впродовж життя, розвитку професійної кар’єри, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, які здобули ключові і фахові компетентності відповідно до їхніх інтересів, здібностей, можливостей, потреб національної економіки та знаннєвого суспільства.

Ліцензія МОН України: наказ від 15.11.2016р. № 1492-л «Про переоформлення ліцензій»

Детальніше про діяльність можна дізнатися на сайті: https://binpo.com.ua/

ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА, ПСИХОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Центр інноваційних освітніх технологій працює на підставі ліцензії на провадження освітньої діяльності: наказ МОН України № 1511л від 16.12.2016 та № 1л від 06.01.2017

Напрями роботи Центру:

  • перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти з використанням інноваційних педагогічних технологій;
  • консультування з питань інноваційної педагогіки та сучасних педагогічних технологій;
  • поширення перспективного вітчизняного та закордонного досвіду, ефективних практик застосування ІКТ в освітньому процесі;
  • організація та проведення курсів, тренінгів, семінарів, майстер-класів з питань інноваційної освітньої діяльності на замовлення закладів освіти;
  • співпраця з закладами вищої освіти, установами, компаніями (у т.ч. закордонними) зпитань провадження інноваційної освітньої діяльності.

Детальніше про діяльність можна дізнатися на сайті: https://lpnu.ua/ciot

ЦЕНТР РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Центр розвитку кадрового потенціалу (ЦРКП) ­– підрозділ Сумського державного університету, діяльність якого спрямована на забезпечення формування та розвиток ключових загальних та професійних компетентностей  усіх категорій працівників університету

Основними завданнями ЦРКП є:

  • удосконалення процедур та системи критеріїв оцінювання фахового рівня, кваліфікації персоналу;
  • визначення пріоритетних напрямків розвитку професійних компетенцій співробітниками університету;
  • запровадження нових програм підвищення кваліфікації як для працівників СумДУ так і для працівників інших навчальних закладів;
  • розвиток дистанційних форм підвищення кваліфікації персоналу навчальних закладів;
  • розробка та впровадження механізмів постійного удосконалення мовних компетентностей працівників СумДУ тощо

Ліцензія: наказ МОНмолодьспорту України від 29.11.2011 № 2951л

Детальніше про діяльність можна дізнатися на сайті: https://crkp.sumdu.edu.ua/uk/