Документознавство та комп'ютерні технології

Протягом 2022-2023 навчального року педагогічні працівники циклової комісії працюють над темою:

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЯКОСТІ ОСВІТИ В УМОВАХ НЕСТАНДАРТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВІЙСЬКОВИМ СТАНОМ В УКРАЇНІ» 

Основними напрямками роботи  циклової комісії є:

 • розробка та впровадження нових форм та методів роботи, що відповідають стратегії надання якісної освіти у Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну під час дистанційного та змішаного навчання;
 • використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у професійній діяльності членів циклової комісії для підвищення якості освітнього процесу в умовах воєнного стану;
 • організація позанавчальної роботи зі здобувачами освіти: онлайн квести, молодіжні хаби, кіберзмагання, геймифіковані платформи,    міжнародні, обласні, регіональні конкурси, виставки, олімпіади, лекційно-практичні заняття на підприємствах, вишкіли із коуч тренерами напрямку ІКТ.
 • застосування сучасних методик при проведенні навчальних  занять різних типів і форм в умовах дистанційного та змішаного навчання;
 • аналіз ефективності застосування  тестувальних онлайн середовищ під час змішаного та дистанційного навчального процесу;
 • моделювання ситуаційних завдань виробничого середовища на лабораторно-практичних заняттях в умовах дистанційного та змішаного навчання;
 • поновлення науково-методичних матеріалів, поданих викладачами циклової комісії до електронної бібліотеки на базі інформаційно- ресурсного центру коледжу;
 • забезпечення формування ключових компетентностей в умовах дистанційного та змішаного навчання, враховуючи позиції та потреби здобувачів освіти коледжу та тенденції розвитку спеціальностей і професій  на ринку праці;
 • впровадження та  застосування  нових форм та методів роботи для збереження контингенту коледжу, враховуючи  досвід вітчизняних та іноземних закладів фахової передвищої освіти;
 • доцільне використання можливостей засобів інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у професійній діяльності членів циклової комісії для підвищення якості практичної підготовки здобувачів освіти  і набуття ними соціальних навичок (softs kills);
 • удосконалення та підтримка працездатності електронного освітнього середовища (навчальних платформ коледжу) в умовах дистанційного та змішаного навчання для забезпечення можливості зручного розміщення та доступу до навчально-методичних матеріалів, опанування якими здійснює формування ключових компетентностей у здобувачів освіти коледжу ;
 • підвищення та вдосконалення педагогічної майстерності членів циклової комісії шляхом застосування науково-дослідної складової у викладанні та навчанні за освітніми програмами спеціальностей та стандартами професій напрямку ІКТ;
 • сприяння участі членів циклової комісії, що залучені до реалізації освітніх програм спеціальностей та стандартів професій напрямку ІКТ, у закордонних наукових конференціях та програмах стажування, а також наявності у них публікацій у періодичних виданнях;
 • застосування членами циклової комісії принципів популяризації та нормативного забезпечення політики дотримання академічної доброчесності в умовах дистанційного та змішаного навчання;
 • удосконалення методів по застосуванню компетентнісно-орієнтованого підходу в освітньому процесі в умовах дистанційного та змішаного навчання ;
 • опанування новітніх технологій, що сприяють співпраці із роботодавцями як в межах України, так і поза її межами, щодо організації та реалізації освітнього процесу (спеціальної практичної підготовки) за освітніми програмами спеціальностей та стандартами професій напрямку ІКТ в умовах дистанційного та змішаного навчання;
 • удосконалення технік та методик надання освітньої, консультативної, інформаційної та соціальної підтримки здобувачам освіти, зокрема особам з особливими освітніми потребами в умовах дистанційного та змішаного навчання;
 • впровадження комплексу заходів з метою покращення благоустрою та осучаснення порталу електронної бібліотеки коледжу в умовах дистанційного та змішаного навчання;
 • опанування новітніми технологіями навчання та активне впровадження їх у навчально-виховний процес в умовах дистанційного та змішаного навчання;
 • застосування основних принципів дуальної освіти при підготовці ОКР кваліфікований робітник та ОР молодший фаховий бакалавр в умовах дистанційного та змішаного навчання.

Голова циклової комісії :

Володько Марина Юріївна

Обіймає посаду – викладач спеціальних дисциплін.

Освіта:

 • вища,  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», другий (магістерський) рівень, спеціалізація – інженер-технолог видавничо-поліграфічної сфери;
 • вища, Київський національний аграрний університет, другий (магістерський) рівень, спеціалізація – інженер-дослідник;
 • вища (спеціаліст), Інститут післядипломної освіти Київського національного аграрного університету, спеціалізація – облік та аудит.

Кваліфікаційна категорія – спеціаліст вищої категорії.

Нагороди:

 • За сумлінну та бездоганну працю, плідну педагогічну діяльність, високу досягнення у навчанні та вихованні студентської молоді нагородження грамотою Міністерства освіти та науки України, 2022 р
 • Грамота департаменту освіти і науки Киівськоі обласної державноі адміністраціі за вагомий внесок у розвиток освіти та застосування інноваціцних технологій,
 • жовтень 2020 р.
 • За сумлінну працю та високий професіоналізм нагороджена грамотою від Управління освіти і науки України Білоцерківської міської ради, 2012 р.

Підвищення кваліфікації:

 • Національний університет «Львівська політехніка» на кафедрі «Інформатики та інформаційних технологій».
 • Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації) на кафедрі «Інформаційних технологій»
 • Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів (підвищення кваліфікації викладачів інформатики).
 • Стажування – Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова (Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації).
 • Міжнародна організація IREX, Курс із медіаграмотності, жовтень, 2019
 • ТОВ Академія цифрового розвитку, Напрямок: «Додатки гугл в професійній діяльності» , листопад 2020;
 • Суб’єкт підвищення кваліфікації ГО «ІППО», Напрямок: «Цифорові технології в освітньому процесі закладів освіти. Створення тренінгів. Ефективні методи навчання», 2021
 • Суб’єкт підвищення кваліфікації ГО «ІППО», Напрямок: «Професійний розвиток викладачів ідеї та методики. Освітні сервіси. Реалізація компетентістного навчання», 2021
 • Суб’єкт підвищення кваліфікації ГО «ІППО», Напрямок: «Інтерактивні методи і прийоми навчання. Фасилітація та розвиток відповідальності.», 2022
 • Суб’єкт підвищення кваліфікації ГО «ІППО», Напрямок: «Впровадження європейського досвіду. Технології та цінності британської освіти з практичного досвіду», 2022

Викладає дисципліни:  комп’ютерна графіка та комп’ютерна верстка, обробка текстовї та графічної іформації, інформатика, обробка текстової інформації, обробка образотворчої інформації, обладнання поліграфічного виробництва, комп’ютерна графіка та мультимедія

Е-mail: [email protected]

Склад циклової комісії :

Денисова Анастасія Володимирівна

Обіймає посаду — викладач спеціальних дисциплін.

Освіта:

 • вища, Донецький державний університет, спеціальність «Економічна кібернетика», кваліфікація «економіст-математик», додаткова спеціалізація «Викладач інформатики» (1998 р.);
 • Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ), спеціальність «Психологія», кваліфікація «психолог» (2009 р.);
 • ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ), наукова програма «Освітні, педагогічні науки» (2021 р.)

Науковий ступінь: доктор філософії  у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Викладає дисципліни: «Інформатика», «Інформатика. Інформатика і основи комп’ютерної техніки».

Нагороди:

 • Подяка Національної академії педагогічних наук України за багаторічну плідну педагогічну діяльність, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та наукових кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку спеціалістів (2017);
 • Грамота Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради за багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, відданість обраній професії, активну громадянську позицію (2019);
 • Грамота Київської обласної асоціації працівників професійно-технічної освіти за багаторічну сумлінну працю, досягнення високої майстерності у професійній діяльності та значний особистий внесок у розвиток професійної освіт Київської області (2019);
 • Грамота Національної академії педагогічних наук України за особистий внесок у підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної освіти та багаторічну сумлінну працю(2019).

Підвищення кваліфікації:

 • Центральний інститут післядипломної освіти (м. Київ), категорія «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів» (2019 р.);
 • ННЦ Інституту післядипломної освіти та курсової підготовки Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, напрям: «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» в (2020 р.)
 • Запорізький національний університет, програма «Психолого-педагогічні засади освітнього менеджменту» (2021 р.)

Міжнародне науково-педагогічне стажування:

 • «Єдиний освітній простір: Україна-ЄС» на базі Juraj Dobrila University of Pula (м. Пула, Республіка Хорватія) (2020 р.), тренерка міжнародної програми підвищення кваліфікації «Єдиний освітній простір: Україна-ЄС»
 • «Інновації у сфері вищої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти в умовах цифрової трансформації» на базі Варненського вільного університету імені Чорноризця Храбра (м. Варна, Болгарія) (2021 р.)

Електронна адреса: [email protected]

Метельська Наталія Миколаївна

Обіймає посаду — завідувач лабораторії інформаційної діяльності.

Освіта — вища, Національний технічний університет України «Київський політехнічний Інститут», 2000 р., магістратура.

Кваліфікаційна категорія — спеціаліст І категорії.

Нагороди:

 • Грамота від Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадянську позицію та з нагоди Дня працівника освіти.
 • Подяка від Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації за підготовку переможця ІІ (обласного) етапу з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
 • Грамота від Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації за особистий вагомий внесок у розвиток освіти, творчу педагогічну діяльність, ефективне застосування інноваційних технологій в навчальному процесі та з нагоди Дня працівника освіти.

Підвищення кваліфікації:

 • Вебінар “Використання хмарних сервісів Microsoft Teams для організації освітнього процесу в закладах освіти”, 30 червня 2022 року.
 • Курс “Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості “, платформа масових відкритих онлайн-курсів “Prometeus”, 16 січня 2022 року.
 • Освітній онлайн-проект для викладачів Курс “Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти”, ТОВ “Академія цифрового розвитку, 19 жовтня 2021 року.
 • Інтерактивне навчання на національній онлайн-платформі з цифрової грамотності, 29 липня 2021 року.
 • ТОВ “Академія цифрового розвитку” за напрямом “Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи”, серпень 2020
 • ТОВ “На Урок” “Як налагодити ефективне онлайн-навчання та покращити комунікацію з учнями в умовах карантину”, квітень 2020
 • ПАТ “Джей ТІ Інтернешнл Компані Україна” за напрямом “Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання”, серпень 2020
 • Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Викладає дисципліни: організаційна техніка офісу, обчислювальна техніка та програмування, основи алгоритмізації та програмування.

Сайт: metelska.bcsd.org.ua

Е-mail: [email protected]

Асанов Ерік Бекірович

Обіймає посаду — фахівець комп’ютерної техніки.

Освіта — вища, Політехнічний інститут ФерПІ, Фергана, 1978р.

Кваліфікаційна категорія — спеціаліст вищої категорії.

Підвищення кваліфікації — КОІПОПК.

Викладає дисципліни:  виробниче навчання.

Е-mail: [email protected]

Алієва Тетяна Миколаївна

Обіймає посаду — викладач спеціальних та загальноосвітніх дисциплін.

Освіта — вища, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2008 р.

Кваліфікаційна категорія — спеціаліст І категорії.

Викладає дисципліни: діловодство, документознавство, спеціальні системи документування, зарубіжна література.

Е-mail: [email protected]

Клименко Юлія Василівна

Обіймає посаду — викладач спеціальних дисциплін.

Освіта — вища, Ніжинський державний педагогічний університет ім. М. Гоголя, 2001 р.

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2018 р., магістратура.

Підвищення кваліфікації:

 • «Uni-biz-bridge-5» щодо питань адаптації навчального процесу та дуальної освіти до онлайн режиму, UGEN, 2020;
 • Всеукраїнський освітній онлайн-марафон «Траєкторія розвитку сучасного педагога»  «Всеосвіта», 2020 р.,
 • «Медіаграмотність для освітян»  PROMETEUS, 2020 р.,
 • Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Освітній курс “Управління людськими ресурсами. Формування професійної етики та доброчесності фахівця”, 2022р.
 • Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ ВМУРоЛ “Україна”.

Кваліфікаційна категорія — І категорія.

Викладає дисципліни: діловодство, документознавство, спеціальні системи документування, архівознавство, стилістика української мови.

Е-mail: [email protected]

Кулик Катерина Анатоліївна

Обіймає посаду — майстер виробничого навчання.

Освіта:  

 • вища,  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», другий (магістерський) рівень, спеціалізація – інженер-технолог видавничо-поліграфічної сфери, 2022 р.;
 • вища, Київський національний університет технологій та дизайну, 2012 р.

Підвищення кваліфікації — Навчально-науковий інститут неперервної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради «Академія неперервної освіти».

Кваліфікаційна категорія — спеціаліст І категорії

Стажування — Інститут філології та масових комунікацій ВМУРоЛ «Україна».

Нагороди:

 • За сумлінну працю та високий професіоналізм нагороджена грамотою від Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 2012 р.
 • За особистий вагомий внесок у розвиток освіти, творчу педагогічну діяльність, ефективне застосування інноваційних технологій в навчальному процесі нагороджена подякою Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, 2020 рік.

Підвищення кваліфікації:

 • ПАТ “Джей ТІ Інтернешнл Компані Україна” за напрямом “Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання”, серпень 2020
 • ТОВ “Академія цифрового розвитку” за напрямом “Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії”, серпень 2020
 • Міжнародна фундація науковців та освітян за напрямом “Хмарні технології онлайн освіти на прикладі платформи Zoom”, серпень 2020

Викладає дисципліни: інформаційне забезпечення управління.

Електронна пошта: [email protected]

Поченюк Наталія Григорівна

Обіймає посаду — викладач спеціальних дисциплін.

Освіта — вища, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2010 р.

Підвищення кваліфікації — Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників при Університеті менеджменту освіти Національної академії педнаук України.

Кваліфікаційна категорія — спеціаліст І категорії.

Нагороди:

 • Подяка від Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації за особистий вагомий внесок у розвиток освіти, творчу педагогічну діяльність, ефективне застосування інноваційних технологій та з нагоди Дня працівника освіти.

Викладає дисципліни: операційні системи та їх обслуговування, охорона праці, безпека життєдіяльності.

Е-mail: [email protected]

Бачкало Анастасія Віталіївна

Обіймає посаду — майстер виробничого навчання.

Освіта — неповна вища освіта,Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж, 2020 р.

Професійна кваліфікація — вчитель інформатики.

Підвищення кваліфікації: Київський університет Бориса Грінченка, 2020 р.

Викладає дисципліни: виробниче навчання.

E-mail: [email protected]

Міняйло Наталія Василівна

Обіймає посаду — майстер виробничого навчання.

Освіта — повна вища освіта, Переяслав-Хмельницький державний університет ім. Григорія Сковороди, 2019 р.

Професійна кваліфікація — викладач ЗВО з професійної освіти (документознавство), документознавець

Викладає дисципліни: виробниче навчання.

E-mail: [email protected]

Мітько Віталій Васильович

Обіймає посаду – майстер виробничого навчання.

Освіта – вища, Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків), 2011 р.

Підвищення кваліфікації – Херсонська академія неперервної освіти, 2020 р.

Кваліфікаційна категорія – спеціаліст І категорії.

Викладає дисципліни: Засоби комп’ютерних інформаційних систем, Обробка відео та звукової інформації, Бази даних інформаційних систем.

Е-mail: [email protected]