Документознавство та комп'ютерні технології

Запрошуємо до здобуття якісної та сучасної освіти та отримання диплому державного зразка!

Фаховий молодший бакалавр

Комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації
 • на основі 9 класів (термін навчання 3,5 роки)

Кваліфікований робітник

 • на основі 9 класів (термін навчання 3 роки)
Діловодство
 • на основі 9 класів (термін навчання 3 роки)
 • на основі 11 класів (термін навчання 1 рік)

Видавництво та поліграфія

Освітньо-професійна програма:

Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації

Навчальний  заклад готує  фахівців  із креативним та системним мисленням, тобто особистостей із володінням властивостями комунікабельності  й адаптивності, толерантним відношенням до думок, поглядів на різні аспекти та характеристики діяльності, здатних передбачати кінцевий результат та наполегливо досягати мети, вирішувати задачі поліграфічно-виробничої діяльності із застосуванням сучасних інформаційних технологій та програмних засобів.

З кожним роком зростає не лише обсяг поліграфічної продукції, але й вимоги до її якості. Все, що друкується, починаючи з простих бланків і закінчуючи високохудожньою видавничою продукцією, неможливе без комп’ютерної обробки текстової, графічної та образної інформації.

Здобувачі освіти за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія освоюють усі етапи процесу додрукарської підготовки видань від авторського рукопису до виготовлення друкарських форм: засвоюють правила комп’ютерного складання та верстан­ня, програми створення і обробки графічної інформації, вивчають дизайн друкованої продукції, основи кольороподілу та кольоровідтворення, поліграфічні матеріали, економіку поліграфічних підприємств, новітні технології виготовлення фотоформ і друкарських форм.

За час навчання студенти досконало оволодівають такими комп’ютерними програмами:

 • Adobe InDesign;
 • Adobe Photoshop;
 • Adobe Illustrator;
 • QuarkXPress;
 • Corel Draw;
 • 3Ds MAX;
 • Preps. 

По завершенню курсу навчання здобувачі освіти напрямку 186 Видавництво та поліграфія здатні забезпечити професійне виконання наступних робіт:

 • проектування та обслуговування автоматизованих систем обробки текстової, графічної інформації; 
 • комплектування та експлуатацію комп’ютерних видавничих систем; 
  функціонування мультимедійних комплексів видавничо-поліграфічної системи;
 • оперативну обробку інформації та створення ексклюзивної комп’ютерної реклами;
 • комп’ютерне зіставлення, макетування та редагування книжково-журнальної продукції;
 • забезпечення оперативною поліграфією з використанням локальних та глобальних мереж.

Випускники  можуть працювати  у видавництвах, редакціях газет, журналів, радіо, телебачення, прес-центрів, прес-служб, інших структурах, що здійснюють свою діяльність в інформаційному просторі  та   займати первинні  посади:

 • Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва;
 • Технолог  видавничо-поліграфічного виробництва;
 •  Фахівець з комп’ютерної графіки   (дизайну);
 • Технік з підготовки виробництва;
 • Верстальник,
 • Випусковий редактор;
 • Видавець;
 • Технічний редактор;
 • Трафік-менеджер;
 • Художній редактор;
 • Дизайнер рекламної продукції.

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Освітньо-професійна програма:

Діловодство

Здобувачі освіти за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Діловодство володіють знаннями інноваційного характеру, уміють їх практично застосовувати, вирішують складні завдання та проблеми у різних галузях.

За період навчання у випускників сформовано ключові та фахові компетентності, що  дають можливість:

 • ідентифікувати, класифікувати об’єкти документально-інформаційних потоків і масивів;
 • застосовувати основні психологічні методи ділового спілкування;
 • здійснювати ділові комунікації у професійній сфері;
 • працювати у команді;
 • здійснювати основні види контролю в системі управління якістю створення інтелектуальної продукції та надання інформаційних послуг;
 • використовувати професійно-профільовані знання діловодства в сфері документаційно-інформаційного забезпечення управління та навички роботи з організаційною, обчислювальною технікою;
 • володіти навичками роботи  в глобальних і локальних комп’ютерних мережах з використанням Інтернет-ресурсів в галузі професійної діяльності;
 • володіти навичками створення баз даних;
 • використовувати теоретичні знання і практичні навички роботи з графічними редакторами в професійній діяльності;
 • використовувати теоретичні знання і практичні навички в галузі архівознавства і спеціального діловодства в професійній діяльності.

Після завершення навчання випускники можуть працювати на посадах:

 • технічний фахівець в галузі управління;
 • секретар адміністративних органів;
 • професіонал в галузі архівної справи;
 • професіонал в галузі інформації та інформаційного аналізу;
 • помічник керівника підприємства, установи та організації;
 • організатор діловодства;
 • референт;
 • помічник керівника малого підприємства без апарату управління;
 • архіваріус. 

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення – це сучасна, цікава та корисна професія, професія майбутнього, так як із надзвичайно швидким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій попит на висококваліфікованих фахівців даної галузі на ринку праці надзвичайно великий.

Здобувачі освіти за професією 4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення можуть  не тільки працювати з офісними додатками (текстовим редактором, електронними таблицями, базами даних, графікою, презентаціями), а й є технічними фахівцями в області інформаційних технологій.
Сферою професійного використання випускників даної професії є сервісні центри з продажу та ремонту комп’ютерної, офісної та побутової техніки; Інтернет-провайдери; фірми-розробники програмних продуктів; підприємства, установи та організації всіх видів економічної діяльності. 

Випускник даної професії можуть працювати на підприємствах, об’єднаннях, установах різних форм власності, в банківських установах, у видавництвах, типографіях, редакціях, в офісах фірм, діяльність яких:

 • супроводжується виконанням технологічних операцій з обробки інформації та програмного забезпечення;
 • пов’язана з розробкою, розміщенням і супроводом Веб-сайтів та пошуком інформації у інформаційних мережах;
 • орієнтована на супроводження та захист інформаційно-комунікаційних комплексів.

Працевлаштуватись за напрямками:

 • оператор комп’ютерного набору;
 • офіс-менеджер;
 • верстальник;
 • оператор з обробки баз даних;
 • продавець комп’ютерної техніки;
 • викладач та майстер виробничого навчання (в навчальних закладах).

Оператор комп’ютерної верстки

Сфера професійної зайнятості випускника з кваліфікацією “оператор комп’ютерної верстки” дуже широка: видавнича справа, поліграфічна промисловість, мультимедійні видавництва, рекламні агенції, системи та комплекси телекомунікацій, Інтернет-сайти та інші інформаційні інфраструктури. 

За час навчання здобувачі світи досконало оволодівають такими комп’ютерними програмами:

 • Adobe InDesign;
 • Adobe Photoshop;
 • Adobe Illustrator;
 • QuarkXPress;
 • Corel Draw.

Випускники у своїй діяльності застосовують:

 • прийоми складного шрифтового оформлення тексту;
 • технічні правила набирання і верстки книжково-журнальної та газетної продукції;
 • поліграфічні правила оформлення текстів з використанням текстового редактора і прикладних програм верстки;
 • роботу в сучасних операційних системах та прикладному програмному забезпеченні.

Випускники професії 4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення та 4112 Оператор комп’ютерної верстки  мають можливість продовжити навчання у Білоцерківському коледжі сервісу та дизайну за освітньо-кваліфікаційним рівнем фахового молодшого бакалавра  за спеціальностями 186 Видавництво та поліграфія. Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації та 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

Коледж співпрацює із вищими навчальними закладами ІІІ, ІV рівнів акредитації, тому  здобувачі освіти мають можливість отримати повну вищу освіту за скороченим терміном  навчання в:

 • ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.
 • Національний університет «Львівська політехніка»
 • Національний авіаційний університет;
 • Українська академія друкарства.